Zgodnie z zapisem § 39 ust. 2 Rozdziału 6 Regulaminu Rady będącego Załącznikiem Nr 2 do Statutu Powiatu Ząbkowickiego (Dz. Urz. Wojew. Doln. Nr 135 poz. 2752 ze zm.) plany pracy komisji przedkładane są radzie w celu zatwierdzenia do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok pracy, a w roku powołania komisji w ciągu 60 dni od powołania.