Zgodnie z zapisem § 42 ust. 4 Rozdziału 6 Regulaminu Rady będącego Załącznikiem Nr 2 do Statutu Powiatu Ząbkowickiego (Dz. Urz. Wojew. Doln. Nr 135 poz. 2752 ze zm.) z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który jest przez nią przyjmowany na następnym posiedzeniu.