Komunikaty i ogłoszenia

Inspektor Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śl. Małgorzata Bąkiewicz , e-mail iod@zabkowice-powiat.pl 

Obwieszczenie Starosty Zabkowickiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na relaziajcę inwestycji drogowej, polegajaćej na budowie drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz więcej

 

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego...., zobacz więcej

 

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administraycjnym oraz wezwanie na rozprawę administracyjną..., zobacz więcej

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego      w 2018r

 

Informacja Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu, w związku z art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017, poz. 2187 ze zm.) informuje, że w dniu 01.02.2018 r. została wydana decyzja nr rejestru A/6068 o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych: Kościoła rzymskokatolickiego p.w. św. Jana Chrzciciela w Starczowie.

 

Informacja Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich dotycząca zezwoleń na transport odpadów..., zobacz więcej

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 02.02.2018 r. o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2018 r...., zobacz więcej

 

Kwalifikacja wojskowa 2018

W okresie od dnia 7 do 21 lutego 2018 r. na obszarze Powiatu Ząbkowickiego zostanie przperowadzona kwalifikacja wojskowa..., zobacz więcej

 

Informacja Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa  ​
​Zarząd Powiatu Zabkowickiego podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2018-2021 z perespektywą na lata 2022-2025". zobacz więcej 

 

Uchwała Nr 262/2017 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Ząbkowickiego w 2018 roku..., zobacz więcej

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o otwartym konkursie ofert z dnia 24.10.2017 r. na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Ząbkowickiego zlokalizowanego w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22 w 2018 roku..., zobacz więcej

Załącznik do Ogłoszenia - Oświadczenie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Ząbkowickiego w 2018 r. przy ul. Rynek 22 w Złotym Stoku..., zobacz więcej

 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego..., zobacz wiecej

 

Uchwała Nr 258/2017 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17.10.2017 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych nad projektem Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym "Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"..., zobacz więcej

 

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.09.2017r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksloatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017r. zobacz więcej

 

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.09.2017 r. w sprawie zmiany udzielonego decyzją pozwolenia wodnoprawnego nr 43/W/2012 o znaku sprawy WŚR.6341.50.2012 dotyczącego odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wykonania urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Poprawa jakości połączeń drogowych Wojeództwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 - droga wojewódzka nr 390)..., zobacz więcej

 

OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.07.2017 r. o przystąpieniu do sporządzania uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw..., zobacz więcej

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 czerwca 2017 roku o naborze wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu powiatu ząbkowickiego w 2017 roku na bieżace utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych..., zobacz więcej

 

OBWIESZCZENIE

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o opracowaniu i możliwości zapoznania sie z następującymi dokumentami: Uchwała Nr 3642/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.04.2017 r. ws. przyjęcia projektu Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych, oraz Uchwała Nr 3641/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.04.2017 r. ws. przyjęcia projektu zmiany Programu ochorny powietrza dla województwa dolnośląskiego..., zobacz więcej

 

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Możesz mieć na nie wpływ" - debata na temat włamań do mieszkań..., zobacz więcej

 

Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki motoroweru Shineray Smart XY50Q-2E..., zobacz więcej

 

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej motoroweru Shineray Smart XY50Q-2E.., zobacz więcej

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Zabkowickiego w 2017 r.

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2017 r. Oferenci, którzy otrzymali mniejsze kwoty niż wnioskowane, zobowiązani są do dostarczenia w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników otwartego konkursu “Zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego” oraz “Zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania publicznego” do Biura podawczego Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 (w godzinach od 7.30 do 15.30). Niedostarczenie ww. dokumentów będzie równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji...., zobacz całość Ogłoszenia

Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego

Zaktualziowany kosztorys realizacji zadania publicznego

 

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej motoroweru Shinery Smart XY50Q-2E..., zobacz wiecej

Informacja dla osób utrzymujących drób i inne ptaki..., zobacz więcej

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. "ZAWOWODY POWIAT ZĄBKOWICKI - zwiększenie szans absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy poprzez zdobycie dodatkowych specjalistycznych umiejętności i uprawnień"..., zobacz więcej

Formularz oferty

Zmiana w ogłoszeniu

 

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej samochodu ciężarowego do 3,5 t marki PEUGEOT PARTNER..., zobacz więcej

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich dla osób utrzymujących drób i inne ptaki..., zobacz wiecej

 

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej samochodu osobowego KIA CARNIVAL..., zobacz więcej

 

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2017 roku

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o konkursie,
wzór oferty i instrukacja oferty,
wzór sprawozdania i instrukcja sprawozdania,
aktualizacja kosztrysu i aktualizacja harmonogramu,
 

 

 

Ogłoszenie Zarzadu Powiatu Ząbkowickiego dot. zgłaszania osób do udziału w komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania osób (reprezentacji powyższych organizacji) do udziału w komisji konkursowej, która zostanie powołana przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na wsparcie zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2017 r.

Zgłoszenia proszę dokonywać drogą mailową, wypełniając „Formularz...” i wysyłając zeskanowany na adres: kinga@zabkowice-powiat.pl w terminie do  3 lutego 2017 r.   

formularz zgłoszeniowy, word

formularz zgłoszeniowy, pdf

 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich..., zobacz więcej

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku prowadzi nabór chotników do służby przygotowawczej, której odbycie umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej..., zobacz wiecej

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 15.11.2016 r. o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Ząbkowickiego zlokalizowanego w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22, w 2017 r...., zobacz całość Ogłoszenia

Załącznik do Ogłoszenia

Sprostowanie do Ogłoszenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 15.11.2016 r. o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Zabkowickiego zlokalizowanego w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22, w 2017 roku, dotyczące zmiany terminu składania ofert..., zobacz wiecej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Ząbkowickiego w 2017 r. przy ul. Rynek 22 w Złotym Stoku..., zobacz więcej

 

Konsultacje społeczne nad projektem Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym "Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017",... zobacz wiecej

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza konsultacje społeczne nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym „Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2017”.

Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem, dotyczące powyższego projektu, można składać na formularzu zgłaszania opinii do dnia 7 listopada 2016 r. w formie:

- na adres e-mail: kinga@zabkowice-powiat.pl

lub  

- na adres:
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju,
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Szczegółowych informacji udziela: Kinga Grabowa, Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, tel. 74 816 82 16.

projekt "Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

formularz zgłaszania opinii
 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego..., zobacz całość Ogłoszenia

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletniej procedurze lub sporostownie..., zobacz więcej

 

Starosta Ząbkowicki informuje, że zatrudni pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego na urzędnicze stanowisko pracy ds. zamówień publicznych w Wydziale Promocji, Oświaty i Rozwoju...., zobacz całość

kwestionariusz osobowy

 

Ogłoszenie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 19.09.2016 r. o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik, starszy ratownik-kierowca)...zobacz całość Ogłoszenia

Harmonogram przebiergu procesu naboru w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich

 

Dolnosląski Festiwal Muzyczny - Thomas Cornelius z orkiestrą..., zobacz więcej

 

Powiatowa Uroczystość Kombatancka..., zobacz Plakat

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczeciem sezonu grzewczego 2016/2017..., zobacz więcej

 

Uchwała Nr 135/2016 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13.09.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zkaresu pieczy zastępczej pod nazwą prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego..., zobacz całość Uchwały

 

Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego z prezentację Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zaprasza na spotkanie z prezentacją Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku oraz zasad ubiegania się o dotację. Miejscem wydarzenia będzie Dolnośląski Urząd Wojewódzki, sala 1221, plac Powstańców Warszawy Wrocław

Program spotkania:
10:00 – 10:15  rejestracja uczestników
10:15 – 10:20 powitanie i otwarcie spotkania
10:20 – 11.45 prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty) prelegent Tomasz Bilicki Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
11:45 – 11:50 Przerwa
11:50 – 13:00 prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu) prelegent Tomasz Bilicki Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
13:00 – 13:30   Podsumowanie  i zakończenie”

W razie pytań proszę kontaktować się za pomocą adresu e-mail: w.olszyk@duw.pl lub telefonu  +48 71 340 60 09.

 

Kultura Na Widoku to multimedilany projekt, który daje dostęp do bogactwa zasobów legalnych źródeł kultury w Internecie, dosłownie i w przenośni wychodząc naprzeciw współczesnemu odbiorcy - www.kulturanawidoku.pl

 

Spotkanie informacyjne z cyklu "Środa z Funduszami" dotyczące możliwości i zasad pozyskania funduszy na rozwój dolnośląskich przedsiębiorstw

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne z cylku "Środa z Funduszami" w dniu 7 września 2016 r. Podczas spotkania zostana przedstawione możliwości pozyskania dotacji na rozwój firmy..., zobacz wiecej

 

Nabór wniosków o przyznanie bonów dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (należących do profilu I i II)..., zobacz więcej

 

Trwa nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urzad Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje o trwającym naborze wniosków o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego..., zobacz więcej

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ząbkowicach Śląskich oraz w Ziębicach zapraszają do wzięcia udziału w projekcie "AKCJA AKTYWIZACJA - YEI"..., zobacz więcej

 

Ogłoszenie Zarzadu Powiatu z dnia 23.08.2016 r. o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu powiatu ząbkowickiego w 2016 roku na bieżace utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych..., zobacz więcej

Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu powiatu ząbkowickiego w 2016 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania

Wniosek o przyznanie z budżetu powiatu ząbkowickiego w 2016 roku dotacji celowych dla spółek wodnych na bieżace utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Informacja Powiatowego Lekarza Wetarynarii w Ząbkowicach Śląskich w sprawie stwierdzenia na terytorium Polski ognisk afrykańskiego pomoru świń..., zobacz więcej

 

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza otwarty  konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31.12.2019r. zobacz więcej

 

Stanowisko w sprawie preferowanej przez Zarząd Dolnosląskiej Izby Rolniczej formy przetargów na dzierżawę  nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa..., zobacz wiecej

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 28.06.2016 r. w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji nr 17/W/16 Starosty Ząbkowickiego z dnia 9 marca 2016 r., WŚR.6341.12.2015 r...., zobacz więcej

 

OFERTA nawiązania współpracy z przedsiębiorcami zainteresowanymi rozpoczęciem działalności produkcyjnej na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie..., zobacz wiecej

 

Ogłoszenie PKP S.A. o przetargu

Ogłoszenie PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomosci niezabudowanej połozonej w miejscowości Szklary, gmina Kamieniec Ząbkowicki, województwo dolnośląskie, dz. nr 2, o pow. 0,1000 ha..., zobacz więcej

 

Środka z Funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie pod hasłem "Środa z Funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego", które odbędzie się 4 maja 2016 r. w Wałbrzychu..., zobacz wiecej

 

Informacja Starosty Ząbkowickiego o utworzeniu bazy danch GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) dla obszaru obejmującego gminę Ciepłowody.

Na podstawie art. 5.1.4) Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jendolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, informuję o utworzeniu powiatowej bazy GESUT dla obszaru obejmujaćego gminę Ciepłowody 022402_2.

Informację wytworzył: Zdzisław Plata, Ząbkowice Śląskie, 2016-04.25

 

 

3.000 zł. dla zwycięzcy konkursu powiatowego "Aktywne Sołectwo"

Już po raz drugi Zarząd Powiatu Ząbkowickeigo ogłasza konkurs pt. "Aktywne Sołectwo", w którym główna nagrodą jest grant w wysokosci 3.000 zł...., zobacz więcej

REGULAMIN Konkursu "Aktywne Sołectwo" doc

REGULAMIN konkursu "Aktywne Sołectwo" pdf

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA w konkursie "Aktywne Sołectwo" doc

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA w konkursie "Aktywne Solectwo" pdf

KARTA opisu działań Sołectwa w ramach konkursu "Aktywne Sołectwo" doc

KARTA opisu działań Sołectwa w ramach konkursu "Aktywne Solectwo" pdf

 

Nabór wniosków na finansowanie zadań w ramach KFS

Powiatowy Urzad Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, że z dniem 21 kwietnia 2016 r. ogłasza nabór wniosków na finansowanie zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)..., zobacz wiecej

Do pobrania:

Wniosek z załącznikami - pobierz

Kryteria naboru (Załącznik nr 1 ) - pobierz

 

PUP Ząbkowice Śląskie - nabór wniosków na staże i rozpoczęcie działalności

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w terminie od dnia 13 kwietnia do 29 kwietnia 2016 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospdoarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Fudnuszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy oraz w terminie od 13 do 29 kwietnia 2016 roku ogłasza nabór wniosków o organziację staży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzedów pracy..., zobacz więcej

 

Ogłoszenie Nr GKN 6620.110.2016 Starosty Ząbkowickiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji budynków w obrębach: Budzów, Jemna, Lutomierz, Mikołajów, Różana, Stoszowice - gmina Stoszowice, województwo dolnośląskie..., zobacz wiecej

 

Bezpłatne targi w Niemczech dla przedsiębiorców

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. zaprasza przedsiębiorców z terenu powiatu ząbkowickiego do udziału w targach "Konvent`a"..., zobacz więcej

 

Memoriał Szachowy w Bardzie

W osobotę 9 kwietnia 2016 r. odbędzie się w siedzibie CKiP Bardo XIV Memoriał Szachowy im. Janusza Bujnowicza. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału. Turniej będzie rozgrywany na dystansie 7 rund (każda maksymalnie po 15 min). Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody. Początek o godz. 9.00.

Regulamin

Ogłoszenie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu

Ogłoszenie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu o przetargu ustnym nieogranczonym na zbycie nieruchomosci znajdującej się w Pomianowie Górnym, gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, na którą składa się prawo użytkowania wiczystego działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 219 o pow. 0,2300 ha oraz na 220 o pow. 0,1900 ha, AM 1, obręb 0009 Pomianów Górny wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy..., zobacz więcej

 

Oferta współpracy z firmami z Niemiec

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa poszukuje partnerów kooperacyjnych dla firm niemieckich, działających w branży biogazu i kogeneracji. Wszystkie firmy są zainteresowane poszerzeniem zasięgu swojej działalności o rynek polski, i w związku z tym poszukuja na Dolnym Śląsku partnerów handlowych, dystrybutorów, developerów, firm projektujących i budujących biogazowanie oraz klientów zainteresowanych ich rozwiązaniami (zakłady komunalne zarządzające oczyszczalniami ścieków i składowiskami dopadów, przedsiębiorstwa z branży spożywczej i przemysłowej)..., zobacz więcej

 

PUP Ząbkowice Śląskie informuje: ruszyły nabory wniosków

Powiatowy Urzad Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż ruszyły nabory wniosków na wydanie bonów dl aosób do 30 roku życia, o skierowanie na szkolenie grupowe oraz organizacje staży zawodowych..., zobacz wiecej

 

Nabór wniosków dla pracodawców i przedsiębiorców zamierzajacych zatrudnić osoby bezrobotne do 30 roku życia

Powiatowy Urzad Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza Pracodawców i Przedsiębiorców do skąłdania wniosków i zawierania umów na nową formę aktywizacji: "Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpeiczenie społeczne dla osób bezrobotnych do 30 roku życia"..., zobacz więcej

 

Targi Pracy i Edukacji 5 kwietnia 2016 r,

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza wszystkie osoby poszukujące pracy stalej i czasowej, uczące sie i studiujące do wzięcia udziału w Targach Pracy i Edukacji organziowanch w ramach Europejskich Dni Pracodawców.

 

Informacja Starosty Ząbkowickiego o utworzeniu bazy danych BDOT500 dla obszaru obejmującego gminę Ciepłowody..., zobacz więcej

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu strategii

 

Informacja w sprawie zwrotu opłaty za wydanie Karty Pojazdu.

Uprzejmie informujemy, że o zwrot opłaty za wydanie Karty Pojazdu, należy zwrócić się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca pierwszej rejestracji pojazdu w którym wydano ten dokument.

Kwota 500 zł za wydanie Karty Pojazdu obowiązywała od dnia 21.08.2003 r. do dnia 14.04.2006 r.

Okres przedawnienia roszczeń o ubieganie się zwrotu za Kartę Pojazdu upływa po 10 latach od daty jej wydania.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2016 r. z zakresu: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych...., zobacz więcej

 

Nabór wniosków dla pracodawców i przedsiębiorców zamierzających zatrudnić osoby bezrobotne do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza Pracodawców i Przedsiębiorców do składania wniosków i zawierania umów na nową formę aktywizacji: "Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla osób bezrobotnych do 30 roku życia"..., zobacz więcej

 

Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych serdecznie zapraszamy do składania wniosków - obowiązujące formularze na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śkąskich (dokumenty do pobrania),...zobacz więcej

 

Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców..., zobacz więcej

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016

W okresie od dnia 1 do 17 marca 2016 r. na obszarze Powiatu Ząbkowickiego zostanie przperowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1997 r...., zobacz więcej

 

WSZECHNICA WIEDZY O ŚLĄSKU

 

Nabór wniosków na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza Pracodawców oraz wszystkie podmioty prowadzące dzialalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły oraz producentów rolnych zainteresowanych uzyskaniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz organizacją stażu do składania stosowanych wniosków..., zobacz więcej

 

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż pozyskał środki Funduszu Pracy w wysokości 300.000,00 zł. przeznaczone na finansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Zapraszamy Pracodawców do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształceania ustawicznego Praocnwików i Pracodawców..., zobacz więcej

 

XVI Powiatowy Turniej Szachowy

Starosta Ząbkowicki Roman Fester zaprasza wszystkich chętnych do udziału w XVI Powiatowym Turnieju Szachowym, który odbędzie sie w dniu 13 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. B. Prusa 5 (sala 206). Start godz. 9:00. Zapisy w dniu zawodów od godz. 8:30 do godz. 9:00. Szeczóły na plakacie i regulaminie poniżej.

Regulamin XVI Powiatowego Turnieju Szachowego o Puchar Starosty Ząbkowickiego 2016

 

Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zobacz więcej

 

Ogłoszenie Zarzadu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.01.2016 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2016 roku..., zobacz więcej

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informaycjne pod hasłem "Środa z Funduszami"..., zobacz więcej

 

Terminy dyżurów Biur Dolnośląskiej Izby Rolniczej..., zobacz więcej

 

Starosta Ząbkowicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o rozpoczęciu prac modernizacji ewidencji budynków położoncyh w obrębach: Budzów, Jemna, Lutomierz, Mikołajów, Różna, Stoszowice, gmina Stoszowice, województwo dolnośląskie..., zobacz więcej

 

Apel Wojewody Dolnośląskiego o zaangażowanie i pomoc dla ewakuowanej grupy osób pochodzenia polskiego ze wschodniej Ukrainy..., zobacz więcej

 

Niezwłoczne konsultacje z hodowcami i producentami trzody chlewnej

Informacja Powiatowego Inspektoratu Wetarynarii w Ząbkowicach Śląskich o organizacji w dniu 5 i 7 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Wetarynarii w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 19, spotkań w sprawie konsultacji z hodowcami i producentami trzody chlewnej dot. sytuacji epizootycznej..., zobacz więcej

 

Dzień wolny od pracy

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2014 Starosty Ząbkowickiego z dnia 19.11.2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku, dzień 24 grudnia - Wigilia (czwartek), będzie dniem wolnym od pracy, w którym Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich będzie zamknięte.

Zarządzenie Nr 32/2014 Starosty Ząbkowickiego z dnia 19.11.2014 r.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu ząbkowickiego w 2016 r. w Ziębicach..., zobacz wiecej

 

Oferta na realizację zadania publicznego w ramach art. 19a ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontaracie..., zobacz więcej

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne pod hasłem "Środa z Funduszami"..., zobacz więcej

 

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Kampania Informacyjna DOKUMENTY ZASTRZEŻONE to projekt, który rozpoczął się w 2008 roku. Akcja realziowana jest przez Związek Banków Polskich, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i we współpracy z Policją oraz Federacja Konsumentów. Celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości. System nie koliduje z przepisami o wydawaniu i uniewżnianiu dowodów osobistych.

System Zastrzegania Kart został uruchomiony 1 stycznia 2014 roku przez Związek Banków Polskich. Jest to narzędzie, które pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zaginionych kart płatniczych. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828 828 by zastrzec swoją kartę. Jest to mozliwe z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest dostępy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ułatiwa kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotna rolę.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów OSTRZEGA!

W ślad za komunikatem dystrybutora energii elektrycznej o pojawieniu się na terenie wojeództwa śląskiego oszustów poszywajacych sie pod pracowników firmy Tauron, próbujących wyłudzić opłaty za naprawy i wymiany legalizacyjne liczników energii elektrycznej, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ząbkowicach Śląskich w związku z możliwością rozszerzenia się tego typu działań na teren powiatu ząbkowickiego ostrzega przed nieuczciwymi praktykami..., zobacz więcej

Ogłoszenie Startosty Ząbkowickiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Ciepłowody..., zobacz więcej

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Ząbkowickiego w 2016 roku..., zobacz więcej

druk - oferta realizacji zadania publicznego

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Ogłoszenie wyników otwrtego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu ząbkowickiego w 2016 r. w Ziębicach..., zobacz więcej

 

Agencja Pracy Twórczej z Poznania organizuje i zaprasza chętnych na warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli..., zobacz więcej

 

Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust . 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust . 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Koordynatorem współpracy jest Kinga Grabowa- Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju, Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, tel. 74 816 28 16, e-mail: kinga@zabkowice-powiat.pl 
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Ząbkowickiego  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastęczej - prowadzenie na terenie powiatu zabkowickiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 1 listopada 2015r. do 31 grudnia 2020r.  uchwała Nr 48/2015 z dnia 7.10.2015r.

Zaproszenie do składania uwag

Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 9 października 2015 r. o godz. 10.00 na sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie odbędzie się spotkanie z wykonawcą firmą BIB Consulting oraz Wibcom w sprawie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji w powiatach oraz przygotowania ogólnych i głównych założeń do projektu..., zobacz więcej

 

Do 500.000 zł. na poprawę bezpieczeństwa pracy

Chcesz poprawić bezpeiczeństwo pracy w swojej firmie, ale nie masz możliwości finansowych? Złoż wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a możesz dostać nawet 500.000 zł...., zobacz więcej

 

Święto Województwa Dolnośląskiego

19 września 2015 r. na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice obchodzić będziemy Święto Województwa Dolnośląskiego..., zobacz całość

 

Bezpłatny udział w niemieckich targach AGIMA

Zaproszenie dla producentów regionalnych do bezpłatnego udziału w targach w niemieckim powiecie partnerskim main-tauber. We wrześniu, w miejscowości Lauda-Konigshofen w niemieckim powiecie main-tauber, tj. powiecie partnerskim powiatu ząbkowickiego...., zobacz więcej

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 2 września 2015 r. o otwarym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1 listopada 2015 roku do 31.10.2020 roku..., zobacz całość Ogłoszenia

 

"Zadbaj o zdrowie, zarejestruj się, zbadaj nerki". W Kłodzku rozpoczyna się rejestracja na darmowe badania krwi w ramach kampanii NEFROTEST..., zobacz całość

 

OGOSZENIE STAROSTY ZĄBKOWICKEIGO z dnia 18.08.2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych..., zobacz całość ogłoszenia

 

UWAGA!

W dniach 6-13 sierpnia 2015 r. z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. będzie czynne w godzinach 7.30-14.30.

(Zarządzenie nr 24/2015 Starosty Ząbkowickiego z dnia 06.08.2015 roku w sprawie skrócenia obowiązującego czasu pracy poniżej norm wynikających z przepisów okresie wzmożonych upałów).

UWAGA!

W dniu 14 sierpnia 2015 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. będzie NIECZYNNE,                        (Zarządzenie nr 32/2014 Starosty Ząbkowickiego z dnia 19.11.2014 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku - wydane w związku z art. 130 § 2 Kodeksu pracy).

 

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019

Wojewoda Dolnośląski w oparciu o informacje Ministra Środowiska informuje, iż zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Sakrbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpocznie się wykonanie - w cyklu 5-letnim (lata 2015-2019) - opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019..., zobacz więcej>

 

Prezentacje Gospodarcze 12 i 13 września 2015 r.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych na IX Prezentacje Gospdaorcze Ziemi Ząbkowickiej, ktore w tym roku odbędą sie równolegle z II Targami Rolno-Spożywczymi. Tradycyjnie w Hali Słonecznej oraz na przyległych plantach prezetnować sie będą przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, różne instytucje, branża rolnicza oraz drobne przedsiębiorczość. Nie zabrakinie rónież stoisk z wyrobami regionalnyi, licznych kramów i imprez towarzyszących..., zobacz więcej>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA IX PREZETNACJE GOSPDOARCZE ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ

 

Powiatowy Rajd Rowerowy już 20 czerwca!

XVI edycja Powiatowego Rajdu Rowerowego przed nami. Tym razem cykliści spotkają się w Tarnowie (obok Ząbkowic Śląskich), by z boiska miejscowej Tarnovii w trasę liczącą 10 km..., zobacz więcej>

 

Piknik promujący Fundusze Europejskie Na Dolnym Śląsku

 

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Ząbkowickiego zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego, zobacz ofertę

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2015 r. z zakresu działania na rzecz osób niepełnosrawnych, zobacz całośc ogłoszenia>

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2015 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, zobacz całość ogłoszenia>

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2015 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zobacz całość ogłoszenia>

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2015 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa, zobacz całośc ogłoszenia>

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2015 r. z zakresu ratownictwa i ochorny ludności, zobacz całość ogłoszenia>

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2015 r. z zakresu działania na rzecz seniorów, zobacz całośc ogłoszenia>

 

Warsztaty wielkanocne w Ziębicach

Ziębickie Stowarzyszenie Janine oraz Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domoego w Ziębicach zaprasza wszystkich chętnych na warsztaty wielkanocne w sobotę 21 amrca 2015 r. od godz. 15.00 do siedziby ziębickiego muzeum. "Zapewniamy materiały do wykonania ozdób wielkanocnych" - zaprasza Jarosław Żurawski, dyrektor Muzeum Sprzętu Gospdoarstwa Domowego. Wstęp wolny!

 

Zaprezentuj się na MTT GLOBalnie w Katowicach

Starostwo Powiatowe wZąbkowicach Śląskich zaprasza wszystkie chętne podmioty branży turystycznej i rekreacyjnej do zaprezentowania swojej oferty na XXI Międzynarodowych Targach Turystyki, SPA, Sprzetu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie, ktore odbędą się w Katowicach 27-29 marca 2015 r. GLOBalnie to największe targi turystyczne w południowej części Polski..., zobacz więcej>

 

Gimnazjalisto - dobrze wybierz swoją przyszłość!

Drodzy Gimnazjaliści! Przed Wami ważny krok w kolejnym etapie kształcenia i jednocześnie przygotowanie do wyboru przyszłego zawodu. W celu ułatwienia podjęcia tak odpowiedzialnej i ważnej decyzji opracowaliśmy informator, zawierający ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ząbkowickiego na rok szkolny 2015/2016. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej powinien być dobrze przemyślany, uwzględniać Wasze zainterresowania, zdolności i możliwości. Zachęcamy do skorzystania z porad specjalistów zajmujących się doradztwem zawodowym w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich,... zobacz wiecej>
 

 

XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

1 czerwca 2015 roku odbędzie się XXI posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonają zadanie rekrutacyjne, którego temat brzmi: "Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież"

Celem tegorocznej edycji SDiM jest zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz swojego najblższego otoczenia, nauka postaw obywatelskich oraz współodpowiedzialaności za przestrzeń publiczną i promowanie aktywnej postawy względem społeczności lokalnej.

Do projektu mogą zgłosić się dwuosobowe zespoły uczniów i uczennic wszystkich klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem Kancelarii Sejmu RP organizowanym we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ, oraz na stronie internetowej: http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy.

W tym roku przygotowany został również Przeowdnik uczestnika i uczestniczki, który ułatwi rekrutację: http://issuu.com/fundacjaceo/docs/przewodnik_sdim

 

Warsztaty "Zabezpieczenie zbiorów fotograficznych i audiowizualnych w archiwum domowym"

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2015

W okresie od dnia 2 do 18 marca 2015 r. na obszarze Powiatu Ząbkowickiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1996 r..., zobacz więcej>

 

Kraina OZA - pierwsza w Polsce, innowacyjna platforma internetowa dla osób z autyzmem

Platforma "Kraina OZA" powstała w wyniku Projektu Innowacyjnego pt. "Edu-Autyzm", którego celem jest wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem i otwarcie im drogi do rynku pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a realziowany przez Fundację Wspólnota Nadziei wraz z partnerami: Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, stowarzyszeniem WAI-NOT i uniwersytetem Thomas More z Belgii, pod nazorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (jako Instytucji Pośredniczącej).

W wyniku projektu stworzono platformę zlożoną z dwóch oddzialnych, ale uzupełniajacych się stron: www.KrainaOZA.pl oraz www. KrainaOza.org. Nazwa platformy "Kraina OZA" składa się z pierwszych liter słów: Kariera Rozwój Aktywizacja Innowacyjność Niezależność Akceptacja Osób z Autyzmem.

Pierwsza strona: www.KrainaOZA.pl w treści i w formie przeznaczona jest dla osób z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną - zawiera m.in. ułatwienia komunikacyjne, takie jak piktogramy, opcję audio i in. Zawiera treści zarówno "społeczne" jak "zawodowe" (m.in. cykl szkoleń e-learningowych przygotowujących do poruszania się po rynku pracy). Można wykorzystać ją do zajęć aktywizujących w bardzo różych kontekstach, w domu, w szkole, w różnego rodzaju organizacjach i instytucjach (np. Domach Pomocy Społecznej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Zakładach Aktywizacji Zawodowej, Środowiskowych Domach Samopomocy, Specjlanych Ośrodkach Społeczno-Wychowawczych i in.) Mimo, że strona opracowana została z myśla o osobach z autyzmem, to jej możliwe zastosowanie jest szersze: może służyć wszystkim osobom cierpiącym na zaburzenia w sferze komunikacyjnej, społecznej, czy poznawczej.

Z kolei druga strona: www.Kraina OZA.org przeznaczona jest dla otoczenia osób z autyzmem: rodziców, opiekunów, terapeutów, potencjalnych pracodawców, a także dla studentów jako przyszłych pracodawców lub terapeutów. Zawiera treści informacyjne, a także szkolenia e-learningowe dla pracodawców, przygotowujące do zatrudnienia osób z autyzmem. Portal zawiera też m.in. mechanizm umieszczania ofert pracy, które ukazują się na obu stronach (na stronie z końcówką ".pl" przyjmują one formę czytelną dla jej odbiorców).

Z jednej storny zaproponowane są ogólnodostepne, bezpłatne narzędzia dla osób z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną oraz dla wszystkich organziacji, stowarzyszeń oraz ośrodków pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej, których beneficjentami są te osoby. Z drugiej strony podjęcte są starania zwiększające świadomość i poziom wiedzy pracodawców i szeroko rozumianego otoczenia - co, w dalszej perspektywie przyczyni się do pełniejszego włączenia i aktywizacji - społecznej i zawodowej - osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce.

 

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2015 r.

Oferty, na obowiązującym wzorze należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie z opisem koperty "Konkurs na realizację zadania publicznego w 2015 r." w terminie do 09.03.2015 r.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego..., zobacz więcej>

 

19.000 na podjęcie dzialalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż z dniem 2 lutego 2015 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalnoci gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejstrowanych w tut. urzędzie. Wysokośc kwoty dotacji wynosi 19.000 zł. Nabór trwać będzie do dnia 20 lutego 2015 r. Osoby do kontaktu w Powiatowym Urzędzie Pracy: Pani Agnieszka Witsanko oraz Pani Marzena Grzegorczyn (pok. nr 17, tel. 74 8 166 717).

Informajcę wytworzył: Daniel Ciepierski, Ząbkowice Śląskie 05.02.2015 r.

 

 

XV Powiatowy Turniej Szachowy

Starosta Ząbkowicki Roman Fester zaprasza wszystkich chętnych na XV Powiatowy Turniej Szachowy, który odbędzie się w sobotę 7 lutego 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Bolesława Prusa 5. Zawodowy będą rozgrywane na dystansie 7 rund, a czas gry dla zawodnika na rozegranie partii wyniesie 15 minut. Szczegóły w regulaminie oraz na plakacie.

 

REGULAMIN XV Powiatowego Turnieju Szachowego o Puchar Starosty Ząbkowickiego 2015

 

"ECDL START dla dolnośląskich kadr"

Projekt "ECDL START dla dolnośląskich kadr!", jest to bezpłatne szkolenie z obsługi komputera i pakietu Office, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie z ECDL obejmuje następujące zagaadnienia:
- Podstawy pracy z komputerem
- Podstawy pracy w sieci
- Przetwarzanie tekstów
- Arkusze kalkulacyjne

W ramach szkolenia organizatorzy gwarantują:
- Praktyczne szkolenie przy komputerach w wymiarze 60 h lekcyjnych
- Salkę komputerową
- Materiały dydaktyczne
- Egzamin zewnętrzny

Po zdanym egzaminie każdy otrzyma imienny Europejski Certyfikat Umijętności Komputerowych ECDL potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w tym zakresie.

Więcej informacji można uzyskać: ecdl.dobrakadra.pl lub 61 2229169

 

 

Informacja w sprawie udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 roku..., zobacz więcej>

 

APEL w sprawie konieczności budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko-Boboszów..., zobacz apel>

 

Eksploatacja kopalin ze złóż

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu w związku z inwestycjami w zakresie budowy dróg i innych inwestycji liniowych, których trasa przebiegać będzie przez teren województwa dolnośląskiego, oraz możliwością nasilenia się zjawiska niedozwolonej, tj. bez wymaganej koncesji eksploatacji kopalin ze złóż informuje, że działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r., poz. 613 ze zm.), może być wykonywana po uzyskaniu koncesji, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 4 tej ustawy, a także podpisywanie umów cywilnoprawnych, umożliwiających prowadzenie na nieruchomości działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny bez koncesji, jest bezprawne i niesie ze sobą ryzyko poniesienia odpowiedzialności prawnej z tytułu niedozwolonego wydobywania kopaliny, nie wyłączając odpowiedzialności karnej,zobacz pismo>

 

Zapraszamy do udziału we wspólnym, polsko-niemieckim Zespole Roboczym

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego informuje przedsiębiorców działających na terenie powiatu ząbkowickiego, że w ramach transgranicznego projektu unijnego pt. "Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki" działa polsko-niemiecki Wspólny Zespół Roboczy, którego celem jest rozwinięcie współpracy gospodarczej pomiędzy powiatem ząbkowickim i saksońskim powiatem gorlitz..., zobacz wiecej>

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska we Wrocławiuzobacz więcej> 

 

Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Osobą do kontaktu (koordynatorem współpracy) jest Kinga Grabowa - Kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, tel. 74 816 28 16, e-mail: kinga@zabkowice-powiat.pl

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych

Projekt Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 

Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego

Starosta Ząbkowicki informuje, iż nie obowiązuje już zakaz kąpieli oraz zabraniania i połowu ryb na odcinku rzeki Nysa Kłodzka od "małej elektrowni" w Przyłęku (gmina Bardo) do ujścia rzeki do zbiornika Topola (gmina Kamieniec Ząbkowicki), zobacz Ogłoszenie>

 

Nabór do projektu "Równi na rynku pracy"

Młodzieżowe Centra Kariery OHP w Ziębicach i Ząbkowice Śląskie prowadzą nabór do bezpłatnego projektu "Równi na rynku pracy" realziowanego w ramach "Gwarancji dla młodzieży" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny..., zobacz więcej>

 

Konferencja w Starostwie Powiatowym

Geopark Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Instytut Nauk Geologicnzych Uniwersytetu Wrocławskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji "Walory przyrodnicze Wzgórz Niemczańsko - Strzelińskich i możliwość ich wykorzystania w rozwoju turystycznym regionu"..., zobacz więcej>

 

Nabór wniosków - środki na podjęcie działalności gospodarczej

Projekt "Droga do sukcesu" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych współfinansowany z Europejskeigo Funduszu Społecznego (EFS)..., zobacz więcej> 

 

Nominuj firmę do Wieży Sukcesu 2014

VIII Prezentacje Gospdaorcze Ziemi Ząbkowickiej przed nami. Tradycyjnie w drugi weekend września (13-14) odbędzie się w Hali Słonecznej lokalne święto przedsiębiorczości. Przez dwa dni przed licznie zgroamdzoną publicznością będą prezentowały się przedsiebiorstwa, firmy, organizacje pozarządowe, a także inne podmioty prowadzące dzialalność gospodarczą..., zobacz więcej>

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia do konkursu Wieża Sukcesu

 

Program Profilaktyki Słuchu 2014

W miesiącu sieprniu w Ząbkowicach Śląskich odbędą się profilaktyczne badania słuchu oraz indywidualne konsultacje bez skierowania..., zobacz więcej>

 

"KOOPERATYWA KOBIET" - dołącz do grona kobiet kreatywnych i aktywnych

"Kooperatywa Kobiet" to projekt skierowany do mieszkanek powiatu ząbkowickiego, które łączy pasja tworzenia rękodzieła i przedmiotów artystycnzych oraz chęć podnoszenia własnych kompetencji poprzez udział w cyklu bezpłatnych szkoleń, warsztatów i zajęć z zakresu m.in. przedsiębiorczości, edukacji obywatelskiej, wolontariatu, komunikacji i negocjacji, dziennikarstwa, wystąpień publicznych, autoprezentacji, świadomego kreowania wizerunku, marketingu i promocji, a także ceramiki, szycia, tańca, florystyki i innych działań artystycznych..., zobacz więcej>

 

Prezentacje Gospodarcze

Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Prezentacjach Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej, które odbędą się w dniach 13-14 września 2014 r. w Ząbkowicach Śląskich na Hali Słonecznej. Dla odwiedzających - wstęp wolny. Dla wystawców udzial BEZPŁATNY! Podczas imprezy odbędą się koncerty i konkursy. Tradycyjnie zostanie wybrane najbardziej atrakcyjne stoisko - wszystkich wystawców zachęamy do zgłoszeń, a mieszkańców i gości do odwiedzenia Prezentacji i wspólnej zabawy. Serdecznie zapraszamy!

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Informacja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dot. wprowadzenia procedury umożliwijącej zaliczenie wybranych przemdiotów na podstawie trwałego dorobku zawodowego lub wynikjacego z innych doświadczeń życiowych..., zobacz wiecej>

 

"Dotacje unijne i instrumenty zwrotne - wsparcie dla dolnośląskich MŚP"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu organizuje spotkanie pod hasłem "Doracje unijne i instrumenty zwrotne - wsparcie dla dolnośląskich MŚP", które odbędzie się 3 września 2014 r. w Wałbrzychu..., zobacz wiecej>

KOMUNIKAT

Starosta Ząbkowicki informuje, że w związku z prawdopodobieństwem skażenia wód rzeki Nysy Kłodzkiej substancją nieznanego pochodzenia, został wprowadzony na odcinku od "małej elektrowni" w miejscowości Przyłęk (gmina Bardo) do ujścia rzeki  do zbiornika Topola (gmina Kamieniec Ząbkowicki) całkowity zakaz kąpieli oraz zbierania i połowu ryb.

Zakaz obowiązuje do odwołania.

 

 

OGŁOSZENIE DLA SPÓŁEK WODNYCH dotyczące naboru wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu powiatu ząbkowickeigo w 2014 roku na bieżace utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych..., pobierz Ogłoszenie>

 

Powstało specjlane przedszkole dla dzieci

Starosta Ząbkowicki informuje, iż z dniem 1 września 2014 r. otwarte będzie przedszkole specjlane dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem i afazją..., zobacz więcej>

 

Ruszyły zapisy na VIII Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej

VIII Prezentacje Gospdoarcze Ziemi Ząbkowickiej przed nami. Tym razem w drugi weekend września (13-14) w ząbkowickiej Hali Słonecznej odbędzie się lokalne święto przedsiębiorczości, które jest doskonalą formą promocji dla różnych przedsiębiorstw, instytucji, lokalnych wytwórcó, rękodzielników i artystów. Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej są doskonałym narzędziem marketingowym, a także świetna okazją do nawiązania kontaktów biznesowych z przedsiębirocami zza zachodniej granicy..., zobacz więcej>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu

Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przekazał informacje o uruchomieniu Lokalnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich w Wałbrzychu, z siedzibą przy Placu Magistrackim 1we Wrocławiu..., zobacz wiecej>

 

Zapraszamy do współpracy gospodarczej z niemieckiemi przedsiębiorcami

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego informuje przedsiębiorców działających na terenie Powiatu Ząbkowickiego, że w ramach transgranicznego projketu unijnego pt. "Współpraca transgranicza w zakresie targów i gospdoarki" działa polsko - niemiecki Wspólny Zespół Roboczy, ktorego celem jest rozwinięcie współpracy gospdaorczej pomiędzy Powiatem Ząbkowickim i Saksońskim Powiatem Görlitz..., zobacz wiecej>

 

Międzynarodowy Konkres Firm Rodzinnych

W Polsce firmy rodzinne stanowią ok 30% wszystkich firm w Polsce, wytwarzają ok 10% PKB i stoją przed wielkim wyzwaniem jakim jest sukcesja! Wielkim problemem dla przedsiębiorców rodzinnych jest przekazaniem firmy rodzinnej w kolejne pokolenie przedsiębiorców..., zobacz więcej>

Forum Inicjatyw Pozarządowych

Zapraszamy serdecznie na Forum Inicjatyw Pozarząowych w Jeleniej Górze w dniach 5-6 czerwca 2014 r. W ramach Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP) odbędą się następująće wydarzenia:
- Otwarcie Domu 7 marzeń - ośrodka wsparcia aktywności lokalnej i organizacji pozarządowych;
- Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP);
- Forum wojewódzkie Rad Działalności Pożytku Publicznego z Dolnego Śląska;
- Piknik Organizacji Pozarząwoych z Jeleniej Górzy.
Wydarzenia, które odbędą się z początkiem czerwca zakorzenione są w tematyce związanej z rozwojem sektora organizacji pozarządowych...
, zobacz więcej>

 

Piknik Ratowniczy przy ruinach ząbkowickiego zamku

Pokazy ratownicta technicznego i wysokościowego, akcje promocyjno-edukacyjne oraz I Powiatowe Zawody Szkolnych Zespołów Ratowniczych - to główne atrakcje PIKNIKU RATOWNICZEGO, który odbędzie się na Plantach Zamkowych w Ząbkowicach Śląskich w dniu 31 maja 2014 r. w godz. 1100 - 1500..., zobacz całość>

 

 

Powiatowy Rajd Rowerowy u podnóża Gór Bardzkich

Powiatowy Rajd Rowerowy to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez Ziemi Ząbkowickiej. Tym razem amatorzy jednośladów 21 czerwca 2014 r. wyruszą w atrakcyjną trasę u podnóża Gór Bardzkich, a wystartują z boiska sportowego we wsi Potworów..., zobacz całość>

 

DZIEŃ SPOŁECZNEJ SUPER MOCY!

Koncerty, pokazy, warsztaty, wielka strefa dla dzieci, specjalne show fontanny multimedialnej z pokazem sztucznych ogni oraz prezetnacje ponad 100 DOLNOŚLĄSKICH ORGANIZACJI W DZIAŁANIU! W niedzielę 25 maja zapraszamy na Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2014 r. - zwane Dniem Społecznej Super Mocy. Wstęp dla wszystkich zainteresowanych jest bezpłaty, tak jak bezpłatne są również atrakcje towarzyszące Targom..., zobacz całość Zaproszenia>

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Ząbkowickiego publikuje Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność związaną z realizacją zadań publicznych powiatu w 2003 r. 

 

UWAGA!

W dniu 2 maja 2014 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. będzie NIECZYNNE, (Zarządzenie nr 55/2013 Starosty Ząbkowickiego z dnia 12.11.2013 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku - wydane w związku z art. 130 § 2 Kodeksu pracy).

 

Ogłoszenie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zwróconej, gmina Ząbkowice Śląskie, województwo dolnośląskie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 489/4 o pow. 0,2650 ha..., zobacz więcej>

 

Ogłoszenie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zwróconej, gmina Ząbkowice Śląskie, województwo dolnośląskie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 489/5, o pow. 0,2924 ha..., zobacz więcej>

 

Gimnazjalisto! Wybierz szkołę w Powiecie Ząbkowickim

Drodzy Gimnazjaliści,
przed Wami ważny krok w kolejnym etapie kształcenia i jednocześnie przygotowanie do wyboru przyszłego zawodu. Podejmowanie decyzji o dalszej edukacji i wyborze zawodu jest zadaniem bardzo trudnym. W celu ułatwienia podjęcia, tak odpowiedzialnej i ważnej decyzji opracowaliśmy informator, zawierajacy ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ząbkowickiego na rok szkolny 2014/2015. Przedstawiamy Wam Informator z nadzieją, że będzie on pomocny w tych ważnych wyborach określających Waszą przyszłość...,
zobacz więcej>

   
 
 

 

Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. zobacz więcej

 

IV Jarmark Ziemi Ząbkowickiej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi" w dniach 28-29 czerwca 2014 r. organizuje IV Jarmark Ziemi Ząbkowickiej, który w tym roku odbędzie się w Kamieńcu Ząbkowickim. Zapraszamy lokalnych artystów (malarzy, rzeźbiarzy, rzemieślników, rękodzielników), producentów żywności, KGW, muzyków i usługodawców do udziału w Jarmarku, a mieszkańców i turystów do odwiedzenia Jarmarku.

Zachęcamy lokalnych procudentów i artystów z terenu LGD "Qwsi" do udziału w Jarmarku w charakterze wystawców.

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

 

Turniej pod patronatem Starosty Ząbkowickiego

O Puchar Krzywej Wieży zagrają w najbliższą sobotę młodzi piłkarze rocznika 2005 i młodsi. Na kompleksie boisk ze sztuczną murawą Orlik 2012 spotkają się drużyny AP Orzeł Ząbkowice Śląskie, UKS Lechia Dzierżoniów, Nysa Kłodzko, Orlik Kłodzko, FC Wrocław Academy, UKS Kiełczów Academy, Bielawianka Bielawa. Imprezę, której głównym mottem jest hasło "Łączy nas piłka", patronatem objął Starosta Ząbkowicki Roman Fester. Zapraszamy do kibicowania najmłodszym mieszkańcom Ziemi Ząbkowickiej, start godz. 10:00.

 

Uchwała Nr 278/2014 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25.03.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia na terenie powiatu jednej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r...., zobacz całość Uchwały>

 

Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r...., zobacz całośc Oferty>

 

KOMUNIKAT Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własność Rolnej Skarbu Państwa..., zobacz całość>

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2014 r..., zobacz całość Ogłoszenia>

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 r...., zobacz całość Ogłoszenia>

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2014

W okresie od dnia 3 do 18 marca 2014 r. na obszarze Powiatu Ząbkowickiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1995 r...., zobacz więcej>

 

Ruszyły dotacje na doposażenie miejsc pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, że z dniem 30 stycznia 2014 r. rozpoczyna nabór wniosków na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy w wysokości 20.000 zł. na jedno utworzone stanowisko pracy. Zapraszamy podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły oraz producentów rolnych zainteresowanych uzyskaniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do składania stosowanych wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami.

Pomoc przeznaczona będzie na utworzenia miejsc pracy dla osób bezrobotnych zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Nabór wniosków przewidziany został do dnia 30 listopada 2014 r. z zastrzeżeniem możliwości jego skrócenia w przypadku rozdysponowania wszsytkich środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Szczegółowe informace: Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

 

Persona Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy w Inowroclawiu zaprasza do bezpłatnego udziału w szkoleniach ECDL Start w ramach projektu "Z komputerem na TY - kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego".

Szkolenia są skierowane do 210 osób, pracujących jak i osób niezatrudnionych, w wieku 25-64l., zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego. Projekt realziowany jest w okresie od 1 stycnzia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Szkolenia ECDL Start skladają się z 4 modułów (64h):

1. Moduł I Podstawy technik informatycznych - podstawy użytkowania i zastosowań komputerów.
2. Moduł II Użytkowanie komputerów - praca z ikonami, oknami, zarządzanie i praca z plikami, kompresja plików, zabezpieczenia przed wirusami, drukowanie.
3. Moduł III Przetwarzanie tekstów - praca z aplikacją, przetwarzanie tekstu, ustawienia programu, podstawowe operacje obiekty, tworzenie tabel, wstawianie grafiki i wykresów, korespondencja seryjna.
4. Moduł IV Usługi w sieciach informatycznych - Internet, nawigacja między stronami www, wyszukiwanie informacji, poczta elektroniczna.

Do udziału w projekcie zapraszamy:
- osoby 50+
- osoby z wykształceniem co najwyżej średnim
- osoby niepełnosprawne
- osoby pozostające bez zatrudnienia co najmniej 6 m-cy przed przystąpieiem do projektu
- osoby powracające oraz wchodzące na rynek pracy
- osoby po przerwie związanej z urodzeniem dziecka

Udział w projekcie jest bezpłaty. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Persona Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy, ul. Lotnicza 60, 88-100 Inowrocław, tel. 733 749 240.

Szczegółowe informacje na stornie: www.persona.edu.pl

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2014r.  Pobierz ogłoszenie

 

Dolnośląskie Smaki 2014

Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania Qwsi rozpoczęły relaizację projektu współpracy Dolnośląskie Smaki..., zobacz więcej>

 

XIV Powiatowy Turniej Szachowy o Puchar Starosty

Już po raz XIV w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się Turniej Szachów Błyskawicznych o Puchar Starosty Ząbkowickiego, w ktorym udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego oraz innych bez względu na wiek i płeć. Turniej rozpocznie się w sobotę 18 stycznia o godz. 9.00, zapisy w dniu zawodów do godz. 8.45. Kategorie wiekowe: junior mlodszy, junior, kobieta, senior. Zapraszamy do udziału.

REGULAMIN TURNIEJU

Konkurs fotograficzny "Zimowe wspomnienia z Ziemi Ząbkowickiej"

Ziemia Ząbkowicka to malownicze, często tajmnicze miejsca, czasami prawie zwyczajne - aż do momentu zapisania ich na kartach fotograficnzych. Jeśli spędziliście niezapomnianą zimę na Ziemi Ząbkowickiej pokażcie to światu. Interpretacja tematyki konkursu jest niczym nieograniczona, poza Waszą kreatywnością i wyobraźnią.

Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć, wykonanych podczas zimowego pobytu na terenie Lokalnej Grupy Działania "Qwsi".

Dla zwycięzców przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody - tablety.

Zachęcamy do udziału w konkursie. Na zdjęcia czekamy do 31 marca 2014 r.

Szczegółowe informacje dostepne w regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIA

 

Zaproszenie na konsultacje społeczne opracowania pt. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego..., zobacz więcej>

 

Stowarzyszenie pomocy dzieciom "SZANSA" oferuje wszystkim chętnym, a w szczególności dzieciom z defrozwojowymi (zaburzenia rozwojowe, autyzm, zespół Downa, całościowe zaburzenia rozwojowe) zajęcia terapeutyczne połączone z diagnozą logopedyczną..., zobacz więcej>

 

OGŁOSZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r...., zobacz więcej>

 

Uchwała Nr 261/2013 Zarządu Powiatu z dnia 31.12.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalnego w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016 r.., zobacz całość Ogłoszenia>

 

Uchwała Nr 254/2013 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Ząbkowickiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz ośrodka interwencji kryzysowej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r., zobacz więcej>

 

Stanowisko Pani Beaty Gil Dyretora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich w sprawie artykułu "Skandaliczne zachowanie lekarza - odmówił wyjazdu do chorego dziecka", który ukazał się w tygodniku Echo tygodnia w dniu 25.11.2013 r., zobacz całośc Stanowiska>

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R., zobacz całość Ogłoszenia>

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA POWIATU ZĄBKOWICKIEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ - PROWADZENIE OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2018 r., zobacz całość ogłoszenia>

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA POWIATU ZĄBKOWICKIEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ - PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2018 r., zobacz całość ogłoszenia>

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2014-2020

W związku z opracowaniem "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2014-2020", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich zaprasza wszystkie gminy Powiatu Ząbkowickiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), a w szczegóności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zapoznania się z projektem ww. programu oraz przedstawienia ewentulanych opinii..., zobacz więcej>

PROJEKT STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU ZĄBKOWICKIEGO NA LATA 2014-2020

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

 

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie ząbkowickim na lata 2014-2020

W związku z opracowaniem "Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie ząbkowickim na lata 2014-2020", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich zaprasza wszystkie gminy powiatu ząbkowickiego, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zapoznania się z projektem w/w programu oraz przedstawienia ewentualnych opinii..., zobacz więcej>

PROJEKT POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZĄBKOWICKIM NA LATA 2014-2020

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

 

Konsultacje Społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020

 

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Darmowe targi rolno-spożywcze dla przedsiębiorców

Powiat Ząbkowicki zaprasza przedsiębiorców z terenu Powiatu Ząbkowickiego do udziału w dniach 2-3 listopada (sobota-niedziela) 2013 r. w targach rolno-spożywczych "ROBERT OETTELSCHAU"..., zobacz więcej>

 

Zaproszenie dla przedsiębiorców do udziału w polsko-niemieckim zespole roboczym
Informujemy przedsiębiorców działających na terenie Powiatu Ząbkowickiego, że w ramach transranicznego projektu unijnego pt. "Współpracy transgraniczna w zakresie targów i gospodarki" działa wspólny, polsko-niemieki zespół roboczy, którego celem jest rozwinięcie współpracy gospodarczej pomiędzy powiatem ząbkowickim i sakońskim powiatem Gorlitz..., zobacz więcej>

 

 

Spotkanie informacyjne dla osób chcących skorzystać ze wsparcia na otwarcie działalności gospodarczej

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG"S.A. w Nowej Rudzie oraz Urząd Miejski zapraszają na spotkanie informacyjne na temat możliwości skorzystnia ze wsparcia na otworzenie działalności gospodaczej..., zobacz wiecej>

 

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego rozpoczyna konsulatacje nad projektem "Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014". Zarząd wyznaczył Kierownika Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju - Kingę Grabową na koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (tel. 74 816 28 16, e-mail: kinga@zabkowice-powiat.pl

Uchwała nr 239/2013 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 11.10.2013 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji...

 

 

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych, 57-256 Bardo, ul. Polna 10

Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

Ogłoszenie o konkursie

Wyniki konkursu

 

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z Powiatu Ząbkowickiego

"Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat" to temat najbliższego konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczacą..., zobacz więcej>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Pismo Powiatowego Lekarza Wetarynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie..., zobacz więcej>

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY SŁUŻĄCE DO ZAPOBIEGANIA WYSTĄPIENIA WŚCIEKLIZNY

 

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie "Praktyka czyni mistrza" - Dofinansowane staże zawodowe w Niemczech dla uczniów szkół zawodowych - specjalizacje dotyczace budownictwa.

Fundacja "LEARN Co" rozpoczęła realizację projektu pod nazwą "Praktyka czyni mistrza" w ramach, którego 50 uczniów szkół zawodowych z Dolnego Śląska odbędzie dwutygodniową praktykę w niemieckich firmach..., zobacz więcej>

 

Zapraszamy na targi do powiatu partnerskiego Main-Tauber

W dniach 13-22 września 2013 r. w miejscowości Lauda-Konigshofen w niemieckim powiecie Main-Tauber, tj. powiecie partnerskim Powiatu Ząbkowickeigo, odbędą się konsumencko-gospodarcze targi pn. "AGIMA". Dzięki partnerstwu powiatów producenci produktów regionalnych, któzy działają na terenie Powiatu Ząbkowickeigo, mają możliwość wziecia udziału w tej imprezie..., zobacz więcej

 

Zapraszamy do kooperacji gospodarczej z niemieckimi przedsiębiorcami

Starosta Ząbkowicki Roman Fester informuje przedsiębiorców Powiatu Ząbkowickiego, iż w ramach transgraniczego projektu unijnego pt. "Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki" powstaje polsko-niemiecka grupa robocza, której celem jest rozwinięcie współrpacy gospodarczej pomiędzy Powiatem Ząbkowickim i Saksońskim Powiatem Görlitz..., zobacz więcej>

 

Powiatowa Uroczystośc Kombatancka

Starosta Ząbkowicki Roman Fester oraz Burmistrz Ziębic Antoni Herbowski zapraszają 7 września na Powiatową Uroczystość Kombatancką. Rozpoczęcie uroczystości nastąpi na Rynku w Ziębicach koncertem orkiestry wojskowej, a następnie uroczystą mszą świętą w Bazylice Mniejszej. W programie równiez apel poległych, żołnierska grochówka oraz prezentacja militariów i sprzętu wojskowego.

 

Puchar Polski Złota Wstęga 2013

Klub Sportowy KTM Racing Team oraz Urząd Miasta Złoty Stok zapraszają na Puchar Polski w kolarstwie górskim XCO "Złota Wstęga", który odbędzie się w Parku Leśnej Przygody "Skalisko" w Złotym Stoku. W sobotę 31 sierpnia odbędą się wyścigi XC na pętlach o długości 3,1km/5,2km, wymagających dużych umiejętności technicznych. Start pierwszych kategorii o godz. 10.00, zapisy w biurze zawodów od godz. 8:00 - 9:30. Szczególy na www.ktm-racing-team.pl

 

Wypromuj swoją firmę na Prezentacjach Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej

Ponad dwa tysiące odwiedzających targi, ponad 60 wystawców z Polski, Republiki Czeskiej i Niemiec, koncerty, atrakcyjne konkursy z nagrodami i wiele niespodzianek - to tylko zapowiedź tego, co będzie się działo przez dwa dni w Hali Słonecznej w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz więcej>

 Formularz zgłoszeniowy

 

Wizyta studyjna dla lokalnych liderów LGD Qwsi

Stowarzyszenie LGD "Qwsi" organizuje 3-dniową wizytę studyjną na terenie LGD "Gościniec 4 żywiołów" (Lanckorona) dla liderów lokalnych, członków Stowarzyszenia LGD "Qwsi"..., zobacz więcej>

 

Dożynki powiatowo - gminne w Muszkowicach

Starosta Ząbkowicki oraz Wójt Gminy Ciepłowody już dzisiaj zaproaszją na Dożynki Powiatowo - Gminne, które tym razem odbędą się 1 września we wsi Muszkowice koło Henrykowa. W programie oprócz tradycyjnych obrzędów dożynkowych wiele atrakcji. na scenie wystąpi m.in. Krakowa Grupa Biesiadna, a zabowę taneczną rozkręci zespół Demo. Zapraszamy do Muszkowic na Święto Plonów.

 

VII Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej 14-15 września 2013

Zgodnie z tradycją Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej odbędą się w trzeci weekend września na Hali Słonecznej w Ząbkowicach Śląskich. po raz siódmy, kilkudziesięciu wystawców z Polski i regionów partnerskich, będzie przez dwa dni (14-14.09.2013) prezentowało swoje przedsiębiorstwa i organizacje. Nie zabraknie wytwórców produktów regionalnych, a także lokalnych artystów, malarzy, rzeźbiarzy i rękodzielników..., zobacz wiecej>

Formularz zgłoszeniowy

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu dla Spółek Wodnych o naborze wniosków o dotację celową z budżetu powiatu ząbkowickiego w 2013 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych..., zobacz całość Ogłoszenia>

 

Wolontariat sposobem na wakacyjną nudę, czyli LATO z OHP w Młodzieżowych Centrach Kariery OHP w Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich

Spotkania informacyjne z Koordyantorem Punktu Informacji Wolontariatu działającego w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz więcej>

 

 

OKNO ŻYCIA

Okno Życia znajduje się we Wrocławiu w budynku Kongregacji Sióstr Miłosiedzia Św. Karola Boromeusza przy ul. Ludiwka Rydygiera 22-28..., zobacz więcej>

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH ZIEMI KLODZKIEJ

Uwagi proszę w formie elektronicznej przesylać do dnia 30 sierpnia br. na adres: sgzk@ziemia.klodzka.pl

 

INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ ..., zobacz więcej>

 

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH O NABORZE NA WOLNE STNAOWISKO SPRAWY..., zobacz całość ogloszenia>

 

Tajemnice Klasztoru Księgi Herykowskiej 22-23.06.2013 r.

Dwa dni będzie trwała impreza pn. Tajmnice Klasztoru Księgi Henrykowskiej. Tuż po zakończeniu Powiatowego Rajdu Rowerowego będzie można m.in. zwiedzić klasztor oraz kościół z przewodnikiem, przespacerować się ogrodami klasztorymi. Nie zabrakie również kocertów, kabaretów, pokazów militarnych i laserowych, a także wielu niespodzianek, w tym nocnego zwiedzania zabytków. Zapraszamy wszystkich chętnych do Henrykowa.

 Informajcę wytworzył: Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju

III Jarmark Ziemi Ząbkowickiej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi" w dniach 29 - 30 czerwca 2013 r. organizuje III Jarmark Ziemi Ząbkowickiej, który w tym roku odbędzie się w Rynku w Ząbkowicach Śląskich. Zapraszamy lokalnych artystów (malarzy, rzeźbiarzy, rzemieślników, rękodzielników), producentów żywności, muzyków i usługodawców do odwiedzenia Jarmarku. Zachęcamy lokalnych producentów i artystów z terenu LGD "Qwsi" do udziału w Jarmarku w charakterze wystawców.

Karta zgłoszenia

Regulamin dla wystawców

Regulamin konkusu kulinarnego

Regulamin konkursu na komiks "600 - lecie Krzywej Wieży"

Zgłoszenie do konkursu na komiks "600 - lecie Krzywej Wieży"

Oświadczenie uczestnika konkursu na komiks "600 - lecie Krzywej Wieży"

Informację wytworzył: Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju

Europejskie Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem

W imieniu organizatora - Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Turystyki - zapraszamy producentów lokalnych, twórców ludowych, producentów zdrowej żywności do udziału w Europejskich Targach Produktów Regionalnych w Zakopanem. Targi odbędą się w dniach od 10 do 15 sierpnia 2013 r. na Dolnej Równi Krupowej w Zakopanem. Zaintersowanych udziałem w Targach prosimy o kontakt z biurem LGD Qwsi do 01.07.2013 r. - tel. 74 8191 213.

Koszt wynajęcia powierzhcni wystawienniczej pokrywa LGD Qwsi. Jednoczesnie informujemy, że LGD Qwsi nie pokrywa kosztów transportu oraz noclegów.

Informację wytworzył: Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju

Powiatowy Rajd Rowerowy szlakiem henrykowskich Cystersów - 22.06.2013 r.

Pod koniec czerwca, a dokładnie w sobotę 22 odbędzie sie kolejna edycja Powiatowego Rajdu Rowerowego pod hasłem "BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka". Tym razem w Henrykowie miłośnicy dwóch kółek będą mieli okazję przejechać liczącą 12 km trasę odsłaniającą piękno Wzgórz Niemczańsko - Strzelińskich oraz zabytków cysterskich. Tak jak dotychczas przejazd wyznaczonej trasy będzie się odbywał tempem spacerowym. Nie zabrakie również konkurencji sprawnościowych z atrakcyjnymi nagrodami, w tym rowerami górskimi. Rower górski będzie również losowany spośród wszsytkich uczestników rajdu.

 Informację wytworzył: Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju

"OHP jako realizator usług rynku pracy"

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ząbkowicach Śląskich działające w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo do wzięcia udziału w Giełdzie Pracy, która odbędzie się 07.06.2013 r...., zobacz więcej>

 

 

GIMNAZJALISTO - wybierz dla siebie szkołę z przyszłością

Drodzy absolwenci szkół gimnazjalnych. Przygotowaliśmy dla Was i Waszych rodizców informator z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2013/2014 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonaych przez Powiat Ząbkowicki. Mamy nadzieję, że wiedza o rodzajach i typach szkół ponadgimnazjlanych pozwoli Wam dokonać wyboru szkoły, w której będziecie uczyć się zawodu i przygotowywać się do dalszej edukacji na studiach wyższych..., zobacz więcej>

oferta edukacyjna  


 

 

Wiosenna akcja szczepienia lisów

 Powiatowy Lekarz Wetarynarii w Ząbkowicach Śląskich na podstawie pisma Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkeigo Lekarza Wetarynarii we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2013 r. informuje, że w dniach od 14 kwietnia 2013 r. do 28 kwietnia 2013 r. na terenie województwa opolskiego trwa wiosenna akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.

 

"OHP jako realizator usług rynku pracy"

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ząbkowicach Śląskie działajaće w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejksiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo do wzięcia udziału w GIEŁDZIE PRACY, która odbędzie się 19.04.2013 r...., zobacz całość>

 

 

Zaprezentuj swoją firmę niemieckim przedsiębiorcom

Starosta Ząbkowicki Roman Fester zaprasza przedsiębiorców z terenu Powiatu Ząbkowickiego do wyjazdu na targi konsumencko - gospodarcze "Konvent`a", które odbędą się w niemieckiej miejscowości Löbau (koło Zgorzelca)..., zobacz więcej>

 

IV Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ząbkowickiej w Karpiowaniu - Topola 2013

IV edycja zawodów karpiowych na kaskadzie zbiorników zaporowych Nysy Kłodzkiej przed nami. Tym razem Carp Team Ząbkowice Śląskie zaprasza wszystkich chętnych nad Zbiornik Topola położony u podnóża Gór Złotych (przy drodze Kamieniec Ząbkowicki - Paczków).., zobacz więcej>

REGULAMIN

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ CELOWĄ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU NA TERENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO W 2013 R.

Informacja Starosty Ząbkowickiego o ogłoszeniu przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego naboru wniosków o dotacje celowe na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Powiatu Ząbkowickiego w 2013 roku..., zobacz całość>

Uchwała Nr 187/2013 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotację celową dla przedsięwzięć dotyczących usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Powiatu Ząbkowickiego w 2013 roku, zobacz całość Uchwały>

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ CELOWĄ DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU NA TERENIE POWIATU ZĄBKOWICKEIGO W 2013 R.

wzór Wniosku o przyznanie dotacji celowej dla przedsięwziecia dotyczacego usuwania odpadów zawierajacych azbest na terenie Powiatu Ząbkowickiego w 2013 r., pobierz

wzór Umowy na udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Ząbkowickiego, pobierz

Uchwała Nr XXIV/134/2012 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 06.09.2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochorny środowiska, zobacz całość Uchwały>

 

Informacja o naborze - małe projekty!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania "Qwsi" w ramach działania 4.1/413 "Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje..., zobacz więcej>

Ogłoszenie Zarządu Województwa Dolnośląskiegoo konkursie na składanie wniosków o przyznanie pomocy

 

Sowiogórska Majówka z ceramiką w Twierdzy Srebrna Góra - warsztaty ceramiczne

Projekt pod nazwą "Sowiogórska Majówka z ceramiką w Twierdzy Srebrna Góra - warsztaty ceramiczne", swoje miejsce będzie maił w Pracowni ceramiki i rzeźby na terenie Fortu Donjon w Twierdzy Srebrna Góra..., zobacz wiecej>

 

Starosta Ząbkowicki zaprasza przedsiębiorców

Starosta Ząbkowicki Roman Fester zaprasza przedsiębiorców z terenu Powiatu Ząbkowickiego do udziału w targach "Konvent`a", które odbędą się w niemiekciej miejscowości Löbau (koło Zgorzelca)..., zobacz więcej>

 

Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu

Stowarzyszenie LGD "Qwsi" w dniach 5 - 7 kwietnia 2013 r. będzie uczestniczyc w Międzynarodowych Targach Turysycznych we Wrocławiu (Hala Stulecia)..., zobacz wiecej>

 

 

Szkolenie dla organizacji pozarządowych "Tworzenie i zarządzanie projektami"

Stowarzyszenie LGD Qwsi zaprasza na cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych - aktywnie, wspólnie, profesjonalnie..., zobacz więcej>

Program szkolenia..., pobierz>

Formularz zgłoszeniowy..., pobierz>

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw"

W dniach od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego zostanie przperowadozny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw..., zobacz wiecej>

 

Informacja o naborze - dodatkowe zadania!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Qwsi" w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłsza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach dodatkowych zadań ..., zobacz więcej>

Ogłoszenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o konkursie na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach dodatkowych zadań

 

Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do składania nominacji w Konkursie "Dolnośląski Przediębiorca Społeczny Roku 2012". Konkurs wyróżni podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego, które łączą w swojej działalności cele społeczne i ekonomiczne..., zobacz więcej>

 

OHP jako realizator usług rynku pracy

Młodzieżowe Centrum Kariety OHP działające w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do skorzystania z usług poradnictwa zawodowego..., zobacz więcej>

 

 

Mikroprzedsiębiorca Roku 2013!

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs, którego celem jest nagradzanie właścieieli mikrofirm prowadzących z sukcesem tradcycyjny lub nowoczoesny biznes, zakorzenionych w lokalnych spolecznościach. Konkurs skierowany jest do mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro. Organizatorem konkursu jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy..., zobacz więcej informacji>

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej z posiedzenia w dniu 1 marca 2013 r. z wyboru ofert w ogłoszonym konkursie ofert na zadanie publiczne realizowane przez Powiat Ząbkowicki w 2013 r...., zobacz całość Protokołu>

 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI MOTOROWERU ZIPP XT50Q

Starosta Ząbkowicki, jako organ likwidaycjny, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 marca 2013 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatoego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Siewnkiewicza 11 w pok. 308 mozna nabyć z wolnej ręki ruchomość tj. motorower ZIPP XT50Qo nr rej. DSW 69NA stanowiący własność Powiatu Ząbkowickiego..., zobacz wiecej>

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Starosta Ząbkowicki działając na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 i art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.03.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 w pokoju 308 odbędzie się druga licytacja publiczna samochodu osobowego marki Mazda stanowiącego własność Powiatu Ząbkowickiego..., zobacz więcej>

 

Szkolenie dla organizacji pozarządowych "Współpraca z samorządem loklanym oraz gminne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi"

Stowarzyszenie LGD Qwsi zaprasza na cykl szkoleń dla organziacji pozarządowych - aktywnie, wspólnie, profesjonlanie. Jako pierwsze zostanie przperowadzone szkolenie "Współpraca z samorządem loklanym oraz gminne programy wspólpracy z organziacjami pozarządowymi"..., zobacz wiecej>

PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Gala Boksu pod patronatem Starosty Ząbkowickiego

Takiego święta w mieście Frankensteina jeszcze nie było. Ponad 150 pięściarzy w dziesięciu kategoriach wagowych będzie walczyło w turnieju o prawo startu w Mistrzostwach Polski..., zobacz wiecej>

 

 

OWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ MOTOROWERU ZIPP XT50Q

Starosta Ząbkowicki dzialając na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 i art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 r. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.02.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 w sali 05 odbędzie się druga licytacja publiczna motoroweru ZIPP XT50Q stanowiącego własnośc Powiatu Ząbkowickiego..., zobacz całość>

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ SAMOCHODU OSOBOWEGO MAZDA

Starosta Ząbkowicki działając na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 i art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z póżn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.02.2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 w sali 05 odbędzie się pierwsza licitacja publiczna samochodu osobowego marki Mazda stanowiącego własność Powiatu Ząbkowickiego..., zobacz wiecej>

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2013
W okresie od dnia 11 lutego do 27 lutego 2013 r. na obszarze Powiatu Ząbkowickiego zostanie przperowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1994 r...., zobacz więcej>

 

INFORMACJA Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku..., zobacz więcej>

 

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych realizowanych przez powiat ząbkowicki w 2013 r. - zobacz więcej

 

Bezpłatne szkolenia dla rolinków i domowników

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza na bezpłątne "Szkolenia z zakresu gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych z terenu woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego"..., zobacz wiecej>

Karta zgłoszenia

 

XIII Powiaotwy Turniej Szachowy

Starosta Ząbkowicki Roman Fester zaprasza wszystkich chętnych na XIII Powiaotwy Turniej Szachowy, który odbędzie się w sobotę 19 stycnzia 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. B. Prusa 5..., zobacz całość>

 

KALENDARZ IMPREZ ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ 2013 r.

Przy współpracy Starostwa Powiatowego z wszystkimi gminami powiatu ząbkowickiego został opracowany kalendarz najważniejszych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych w rok 2013. Oczywiście nie są to wszystkie wydarzenia, które mieszkańcom i gościom będą towarzyszyły przez cały rok, ale te o charakterze ponadgimannym i których terminy są już znane.

KALENDARZ IMPREZ ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ 2013 r.

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ POD NAZWĄ KLUB SPORTOWY TEAKWON-DO "HWA-RANG" CIEPLOWODY

Liwidator Stowarzyszenia podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny (sygn. akt I Nc 217/11), wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia..., zobacz całość Ogłoszenia>

Zobacz Postanowienie Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Teakwon-do "HWA-RANG" z siedzibą w Ciepłowodach

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PUBLICZNEJ MOTOROWERU ZIPP XT50Q

Starosta Ząbkowicki dzialając na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 i art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 stycznia 2013 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 odbędzie się pierwsza licytacja publiczna motoroweru ZIPP XT50Q stanowiącego własność Powiatu Ząbkowickiego, zobacz całość Obwieszczenia>

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Jeśli poszukujesz informacji o dotacjach z Unii Europejskiej - zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, gdzie udzialana jest pomoc przy ubieganiu sie o dotację, m.in. określanie, czy dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia z funduszy europejskich i wskazanie własciwego dla niego programu, wyjaśnienie zasad, kryteriów i procedur przyznania dotacji, przedstawienie krok po koroku procesu ubiegania sie o dofinansowanie oraz poinformowanie o terminie naboru wniosków i skierowane do instytucji odpowiedzialnej za jego przperowadzenie. Można także uzyskać wstępną pomoc przy rozliczaniu projektów, czyli informacji o etapach, procedurach i zasadach dotyczacych rozliczania projketu, przedstawienie wymogów w zakresie opisu dokumentacji finansowo - księgowej projektu, informacji o wymogach formlanych wniosków o płatność z uwzględnieniem etapów ich przygotowania, zasad sporządzania części finansowej i rzeczowej, udzielania upoważnień, uwzględnienia prowidłowej wizualizacji, objaśnienie zasad sporządzania wniosków o płatność oraz omówienie rodzajów i zasad przperowadzania kontroli oraz archiwizacji dokumentacji projektu.

Więcej Informacji można uzyskać: www.fundusze.dolnyslask.pl oraz pond numerem Infolinii: 0 801 700 008

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich dotycząca warunków utrzymywania zwierząt domowych, zobacz więcej>

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na usługę cateringową XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego, zobacz całość informacji>

 

Informacja o wyniku postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro - Zabezpieczenie medyczne imprezy sportowo - rekracyjnej XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego.., zobacz całość Informacji>

 

Informacja o wyniku postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro - wynajęcie 2 sztuk kabin sanitarnych w wersji standard (bez umywalki)..., zobacz całość Infromacji>

 

Infromacja o wyniku postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro - ubezpieczenie OC imprezy sportowo - rekreacyjnej i ubezpieczenie grupowe NNW uczestników imprezy sportowo - rekracyjnej - XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego..., zobacz całość Informacji>

 

Inormacja o wyniku postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro - wynajęcie, montaż i demontaż sceny i nagłośnienia na potrzeby organziacji XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego (Henryków, gmina Ziębice)..., zobacz całość Infromacji>

 

Infromacja o wyniku postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro - wykonanie i dostawa koszulek promocyjnych z nadrukiem..., zobacz całośc Informacji>

 

Informacja o wyniku postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro - prowadzenie imprezy sportowo - rekreacyjnej (usługa konferansjerska) XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego..., zobacz całość Informacji>

 

Informacja o wyniku postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro - wykonanie projektu reklamy XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego i publikacja jej w gazecie obejmującej swoim zasięgiem Powiat Ząbkowicki..., zobacz całośc Informacji>

 

Infromacja o wyniku postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro - wykonanie projektu reklamy flash XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego i umieszczenie jej na internetowym portalu informacyjnym prezentującym informacje z terenu Powiatu Ząbkowickiego..., zobacz całośc Informacji>

 

Informacja o wyniku postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro - wykonanie i dostawa opasek odblaskowych samozaciskowych..., zobacz całość Informacji>

 

Infromacja o wyniku postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro - opracowanie projektu graficznego plakatu XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego oraz wydruk i dostawa 200 sztuk plakatów..., zobacz całość Informacji>

 

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie projektu graficznego plakatu na XIV Powiatowy Rajd Rowerowy oraz wydruk i dostawę 200 szt. plakatów format: A2, papier: kreda 180 g, full color"
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

 

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie i dostawę opasek odblaskowych samozaciskowych"
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

 

Zapytanie ofertowe na "Prowadzenie imprezy sportowo - rekreacyjnej (usługa konferansjerska) XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego w dniu 22 czerwca 2013 r. w godzinach od 10.00 do 18.00 w m. Henryków, gmina Ziębice"
zobacz calość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

 

Zapytanie ofertowe na "Zabezpieczenie medyczne imprezy sportowo - rekreacyjnej - XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego"
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

 

Zapytanie ofertowe na "Ubezpieczenie OC imprezy sportowo - rekreacyjnej i ubezpieczenie grupowe NNW uczestników imprezy sportowo - rekreacyjnej - XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego"
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

 

Zapytanie ofertowe na "Wynajem kabiny sanitarnej w wersji standard (bez umywalki) w ilości 2 sztuk"
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

 

Zapytanie ofertowe na "Usługę cateringową podczas XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego"
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

 

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie projektu reklamy XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego i publikacja jej w gazecie obejmującej swoim zasięgiem Powiat Ząbkowicki"
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

 

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie projektu reklamy flash XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego i umieszczenie jej na internetowym portalu informacyjnym prezentującym informacje z terenu Powiatu Ząbkowickiego"
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

 

Zapytanie ofertowe na "Wynajęcie, montaż i demontaż sceny i nagłośnienia na potrzeby organizacji XIV Powiatowego Rajdu Rowerowego (Henryków, gmina Ziębice)"
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

 

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie i dostawę koszulek promocyjnych z nadrukiem"
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY>

 

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu - karetki pogotowia marki Volkswagen, stanowiącego własność Powiatu ząbkowickiego..., zobacz całość ogłoszenia>

Formularz ofertowy..., zobacz więcej>

Projekt umowy..., zobacz więcej>

 

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłosza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu - karetki pogotowia marki Volkswagen, stanowiącego własność powiatu ząbkowickiego..., zobacz całość ogłoszenia>

Formularz ofertowy..., zobacz więcej>

Projekt umowy..., zobacz więcej>

 

Zawidomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystnia z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu realizacji inwestycji celu publicznego tj. "przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Ziębice-Cieszanowice", położonej we wsi Kalinowice Górne, Gmina Ziębice, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 447 o pow. 2,31ha, KW-SW1Z/00026530/3..., zobacz więcej>

 

VI Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej

VI Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej coraz bliżej. Już 15 i 16 września po raz VI Hala Słoneczna zmieni się w hale wystawienniczą, w której ponad 50 wystawców nie tylko z Polski, ale również z zagranicy będzie prezentowało swoje firmy i przedsiębiorstwa....,zobacz całość>

 

 

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich, w spraiwe trwających działań mających na celu uznanie powiatu ząbkowickiego jako częśći regionu uznanego za region wolny od wirusa choroby Aujeszkyego u świń..., zobacz więcej>

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego dla Spółek Wodnych dot. naboru wnioksów o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu powiatu ząbkowickiego w 2012 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych...,
zobacz całość Ogłoszenia>

 

Zapytanie ofertowe na "Tłumaczenie w ramach projektu "Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko-javornickiego"...,
zobacz calość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY>

Infromacja o wyniku postępowania na tłumaczenie w ramach projektu "Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko-javornickiego...,
zobacz więcej>

 

Zapytanie ofertowe na "Catering podczas spotkań roboczych w ramach projektu "Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko-javornickiego"...,
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY>

Informacja o wyniku postępowania na catering podczas spotkań roboczych w ramach projektu "Promocja turystyczna pogranicza ząbkowicko-javornickiego"...
zobacz więcej>

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu - karetki pogotowia marki Vokswagen, stanowiącego własność Powiatu Ząbkowickiego,
zobacz całość Ogłoszenia>

pobierz Formularz oferty>

projekt umowy>

 

Ogłoszenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Buwolanego we Wrocławiu
o naborze na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz całość Ogłoszenia>

 

APEL O POMOC DLA POWODZIAN

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego!
W ubiegły czwartek wielu mieszkańców powiatu lubańskiego dotknęła powódź. Jej dramtyczne i katastroflane skutki to podtopinie lub niejednokrotnie całkowicie zalane gospdoarstwa, domy, budynki uzyteczności publicznej.
.., zobacz więcej>

 

Ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego w sprawie kanału technologicznego, zobacz całośc ogłoszenia>

 

Zapytanie ofertowe na "Kampanię promocyjną Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym (Dolny Śląsk)",
zobacz całość zapytania> 

pobierz FORMULARZ OFERTY>

Informacja o wyniku postępowania na kampanię promocyjną Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym (Dolny Śląsk),
zobacz więcej>

 

Zapytanie ofertowe na "Wynajęcie,  montaż i demontaż sceny oraz wynajęcie nagłośnienia podczas Prezentacji Gospdaorczych Ziemi Ząbkowickiej",
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY>

Informacja o wyniku postępowania na wynajęcie, montaż i demontaż sceny oraz wynajęcie nagłośnienia podczas Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej,
zobacz wiecej>

 

Zapytanie ofertowe na "Wynajęcie hali wystawienniczej o powierzchni około 800 m2 (hala sportowa, widowiskowa) na terenie Powiatu Ząbkowickiego",
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY>

Informacja o wyniku postępowania na wynajęcie hali wystawienniczej o powierzhcni około 800m2 (hala sportowa, widowiskowa) na terenie Powiatu Ząbkowickiego,
zobacz więcej> 

 

Zapytanie ofertowe na "Wynajęcie, montaż i demontaż standardowej zabudowy wystawienniczej na powierzchni około 800 m2 (hala sportowa na terenie Powiatu Ząbkowickiego) podczas Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej,
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania na wynajęcie, montaż i demontaż standardowej zabudowy wystawienniczej na powierzchni około 800m2 (hala sportowa na terenie Powiatu Ząbkowickiego) podczas Prezetnacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej, zobacz więcej>

 

Zapytanie ofertowe na "Ubezpieczenie OC Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej",
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania na ubezpieczenie OC Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej,
zobacz więcej>

 

Zapytanie ofertowe na "Ochronę Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej,
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania na ochronę Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej,
zobacz więcej>

 

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie i dostawę plakatów i banerów promocyjnych Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej",
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie i dostawę plakatów i banerów promocyjnych Prezentacji Gosdpaorczych Ziemi Ząbkowickiej,
zobacz wiecej>

 

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie i dostawę smyczy promocyjnych Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej",
zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY>

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie i dostawę smyczy promocyjnych Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej,
zobacz więcej>

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert   na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2012 r.
zobacz całość ogłoszenia>

Informacja o wyniku postępowania w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Ząbkowickiego w 2012 roku,
zobacz całość>

 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2012 r.
zobacz całość protokołu>

 

Powiatowy Rajd Rowerowy brzegami zbiorników Topola i Kozielno

W sobotę 30 czerwca 2012 r. nad przepięknymi zbiornikami wodnymi Topola i Kozielno odbędzie się kolejny Powiatowy Rajd Rowerowy. Jak zwykle nie zabraknie cennych nagród do wygrania (w tym rowerów górskich) oraz wspaniałej atmosfery. Każdy otrzyma koszulkę BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka, smycz, opaskę oraz smaczną grochówkę i kiełbaskę z grilla. Udział bezpłatny!..., zobacz wiecej>

    

OGŁOSZENIE

Starosta Ząbkowicki podaje do publicznej wiadokości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystnia z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu relaizacji inwestycji celu publicznego tj. "przebudowa istniejącej napowierznej linii elektroenergetycznej 110kV Ziębice - Cieszanowice", połozonej we wsi Kalinowice Górne, Gmina Ziębice, oznaocznej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 447 o pow. 2,31 ha, KW - SW1Z/00026530/3, zobacz całośc ogłoszenia>

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. zamówienia na "Ubezpieczenie OC imprezy sportowo-rekreacyjnej i ubezpieczenie grupowe NNW uczestników imprezy sportowo-rekreacyjnej (powiatowego rajdu rowerowego), zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania na ubezpieczenie OC imprezy sportowo - rekreacyjnej i ubezpieczenie grupowe NNW uczestników imprezy sportowo - rekreacyjnej (powiatowego rajdu rowerowego), zobacz więcej>

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. zamówienia na Wykonanie usługi cateringowej podczas powiatowego rajdu rowerowego "BIKE-owa ZiemiaZąbkowicka", zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie usługi cateringowej podczas powiatowego rajdu rowerowego "BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka", zobacz więcej>

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. zamówienia na "Prowadzenie imprezy sportowo-rekreacyjnej (powiatowego rajdu rowerowego) - usługa konferansjerska, zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania na prowadzenie imprezy sportowo - rekreacyjnej (powiatowego rajdu rowerowego) - usługa konferansjerska, zobacz więcej>

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. zamówienia na "Wykonanie i dostawę koszulek promocyjnych z nadrukiem", zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie i dostawę koszulek promocyjnych z nadrukiem, zobacz więcej>

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. zamówienia na "Wykonanie i dostawę promocyjnej bramy pneumatycznej i promocyjnego balonu pneumatycznego", zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie i dostawę promocyjnej bramy pneumatycznej i promocyjnego balonu pneumatycznego, zobacz wiecej>

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. zamówienia na "Wykonanie i dostawę namiotu promocyjnego i flag reklamowych", zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

Infromacja o wyniku postepowania na wykonanie i dostawę namiotu promocyjnego i flag promocyjnych, zobacz więcej>

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. zamówienia na "Zabezpieczenie medyczne imprezy sportowo - rekreacyjnej - Powiatowego Rajdu Rowerowego - ambulans sanitarny i 2 ratowników medycznych"..., zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania na zabezpieczenie medyczne imprezy sportowo - rekreacyjnej - Powiatowego Rajdu Rowerowego - ambulans sanitarny i 2 ratowników medycznych, zobacz wiecej>

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. zamówienia na "Opracowanie projektu graficznego loga BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka(krzywe)..., zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania na opracowanie projektu graficznego loga BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka..., zobacz wiecej>

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. zamówienia na "Wykonanie i dostawę opasek odblaskowych samozaciskowych oraz smyczy promocyjnych"..., zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie i dostawę opasek odblaskowych samozaciskowych oraz smyczy promocyjnych..., zobacz wiecej>

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. zamówienia na "Wykonanie projektu reklamy i publikacja jej w gazecie regionalnej Dolnego Śląska"..., zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie projektu reklamy i publikacja jej w gazecie regionalnej Dolnego Śląska..., zobacz wiecej>

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. zamówienia na "Wykonanie projektu reklamy flash i umieszczenia jej na internetowym portalu informacyjnym prezentującym informacje z terenu Powiatu Ząbkowickiego..., zobacz całość zapytania>

pobierz FORMULARZ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania na wykonanie projektu reklamy flash i umieszczenie jej na internetowym portalu informacyjnym prezentującym informacje z terenu Powiatu Ząbkowickiego..., zobacz więcej>

 

Informacja Starosty Ząbkowickiego o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo-kartograficznego modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obejmującego założenie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków dla obrębów wsi Gminy Ząbkowice Śląskie, powiatu Ząbkowickiego..., zobacz wiecej>

 

Informacja Starosty Ząbkowickiego o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo-kartograficznego modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obejmującego założenie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków dla obrębów wsi Gminy Stoszowice, powiatu Ząbkowickiego..., zobacz więcej>

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realziacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2012 r.

Uchwała Nr 107/2012 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie relaizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2012 r., zobacz wiecej>
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Ząbkowickiego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej, w tym organizacja rekreacji i wypoczynku dla osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - organizacja turystycznych rajdów pieszych dla dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych; turystyki i krajoznawstwa - odnowienie oznakowania szlaków pieszych na terenie Powiatu Ząbkowickeigo, zobacz więcej> 

 

Ogłoszenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu o NABORZE NA STANOWISKO POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH, zobacz ogłoszenie>

 

Informacja Starosty Ząbkowickiego o wyłożeniu w dniach od 07 do 25 maja 2012 r. do wglądu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projekt kartograficzny modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obejmującego założenie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków dla obrębów wsi..., zobacz więcej>

 

"Majówka z Polską"

Prezydent RP Bronisław Komorowski zwrócił się z apelem o przyłączenie sie do akcji "Majówka z Polską"..., zobacz więcej>

 

Ruszają zapisy na MINI EURO 2012 do lat 15

Gmina Ząbkowice Śląskie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich zapraszają do zapisów na MINI EURO, które w dniach 28 maja 2010 do 06 czerwca 2012 odbędą się na boiskach Orlik 2012 w Ząbkowicach Śląskich. Udział w nich może wziąć 16 zepsołów, które pod nazwami drużyn EURO 2012 zagrają w turnieju o Mistrzostwo i cenne nagrody..., zobacz więcej>

 

Oferta kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ząbkowickiego na rok szkolny 2012/2013

Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich opracował INFORMATOR na podstawie planowanych zadań rzeczowych dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki...

 


 


Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych w 2012 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od dnia 21.03.2012 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych w 2012 r., ... zobacz więcej>

 


 

Bezpłatna mammografia w Powiecie Ząbkowickim

Od 2 do 19 kwietnia 2012 t. można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, który odwiedzi Powiat Ząbkowicki. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ..., zobacz więcej>


Dofinansowanie dla projektów turystycznych

4 kwietnia 2012 r. w Boguszynie (koło Kłodzka) w hotelu Metro odbędzie się bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z branży turystycznej, którzy będą chcieli pozyskac środki unijne na rozwój swojej działalności. Specjaliści z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, która organizuje konkurs o dotacje, wytłumaczą, jakie warunki należy spełnić, aby starać się o dofinansowanie oraz jak prawidłowo przygotować dokumenty..., zobacz więcej>


MIERZENIE SATYSFAKCJI KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO

W ramach zadania p.n. "Usprawnienie funkcjonowania administracji lokalnej" w dniach od 19 do 30 marca 2012 r. przperowadzane jest mierzenie satysfakcji klienta zewnętrznego w formie ankiety. W związku z tym wszystkich klientów Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich zapraszamy do uczestnictwa w tym zadaniu poprzez wypełnienie ponizszej ankiety i przekazanie jej do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 lub ul. Prusa 5, a także na adres e-mailowy starosta.dza@powiatypolskie.pl

ANKIETA


Zaproszenie dla przedsiębiroców do udziału w targach w Niemczech

Informujemy przedięborców działających na terenie Naszego Powiatu, że w dniach 12 - 13 maja 2012 r. w Niemieckiej, przygranicznej miejscowości Lobau k. Bautzen (Budziszyn) odbędą się XI Targi konsumencko-gospodarcze "KONVENT`A"..., zobacz więcej>


Informacja dla mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego prowadzących agroturystykę, zajmujących się produkcją regionalnych, tworzących rękodzieło itp.

Zapraszamy mieszkańców naszego powiatu do zapoznania się z portalem internetowym http://www.via-gustica.pl/. Portal powstaje w ramach unijnego, transgranicznego (polsko-niemieckiego) projketu pt. "Via Gustica". Celem projektu jest wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej i promocja produktów pochodzących z terenów wiejskich południa Dolnego Śląska i wshcodniej części niemieckich Górnych Łużyc..., zobacz więcej>


 Warsztaty ceramiczne "Przez glinę do serca"

W imieniu Organizatora - Barbary Trzybulskiej zapraszmy od kwietnia do listopada 2012 r. do Ciepłówód na warsztaty ceramiczne "Przez glinę do serca"..., zobacz wiecej>

 


OGŁOSZENIE

Starosta Ząbkowicki uprzejmie informuje, iż od dnia 26 marca 2012 r., Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie przyjmował interesantów w dniach od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11, pok. 206 (I piętro) - tel. 748162804.


Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich pozostaje!!!

Po wielu tygodniach rozmów i spotkań, przedstawiania argumentów, zaangażowania Samorzadu Gminy Ząbkowice Śląskie, Powiatu Ząbkowickiego, Ministerstwo Sprawiedliwości zweryfikowało swoje stnaowisko i uwzględniło nasze argumenty dotyczace pozostawienia w niezmienionej strukturze organizacyjnej Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz wiecej>

 


 

Odwołanie Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.)oraz art. 70  §1, §11, §12, §2 Kodeksu Pracy w uzgodnieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, z dniem 22 lutego 2012 r. Starosta Ząbkowicki Pan Roman Fester odwołał Pana Mariana Ziemczonka z zajmowanego stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich co jest równoznacze z wypowiedzeniem umowy o pracę..., zobacz więcej>


 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

W związku z rozpoczęciem, przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, prac zwiazanych z aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. zapraszamy firmy z tereni powiatu Ząbkowickeigo, organizacje pozarządowe i wszystkich tych, którzy mają ciekawe, prorozwojowe pomysły do kontaku z Wydziałem Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich..., zobacz więcej> 

  


Najnowsze wydawnictwo promocyjne Powiatu Ząbkowickiego

Przewodnik po Ziemi Ząbkowickiej to najnowsze wydawnictwo promocyjne Powiatu Ząbkowickiego..., zobacz więcej>

 


 

I Półmaraton Henrykowski

W piątek, 27 stycznia 2012 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Ziębicach odbyło sie spotkanie organziacyjne I Półmaratonu Henrykowskiego, który odbędzie sie na terenie gminy Ziębice dnia 11 sierpnia 2012 roku, zobacz więcej>

 


 

 Kwalifikacja wojskowa 2012

W okresie od dnia 06 lutego do 24 lutego 2012 r. na obszarze Powiatu Ząbkowickiego zostanie przperowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1993 r...., zobacz więcej>


 Wystawa fotografii "Aktywna Ziemia Ząbkowicka"

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi" zaprasza na wystawę fotograficzną "Aktywna Ziemia Ząbkowicka"..., zobacz więcej>


INFORMACJA Starosty Ząbkowickiego z dnia 23 styznia 2012 r. w sprawie operatu opisowego modernizacji ewidencji gruntów i budynków - modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych dotyczących budynków i lokali w obrębach: Byczeń, Chałupki, Doboszowice, Mrokocim, Ożary, Pilce, Pomianów Górny, Sławęcin, Sosnowa, Starczów, Suszka, Śrem, Topola, gminy Kamieniec Ząbkowicki, powiatu ząbkowickiego, wojewodztwa dolnośląskiego..., zobacz więcej>


 Powiatowa Komisja Lekarska

Starosta Ząbkowicki Roman Fester informuje, że w okresie od dnia 06 lutego do 24 lutego 2012 r. na obszarze Powiatu Ząbkowickeigo przerowadzona będzie kwalifikacja wojskowa ..., zobacz więcej>


Środki na finansowanie w 2012 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Powiat Ząbkowicki otrzymał kwotę 4.773.000,00 zł. z Funduszu Pracy (tzw. Algorytm) na finansowanie w 2012 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej..., zobacz więcej>


 

 

Autor edycji: Bogusława Surdyka
Data edycji: 25-05-2018 14:38:55