Aktualności i komunikaty

 

 

Zamknięcie mostu drogowego nad rzeką Nysą Kłodzką  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390
w m. Kamieniec Ząbkowicki

 

 „Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w km 0+380 w m. Kamieniec Ząbkowicki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej"

Wykonawca robót dla ww. zadania, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o., działając w imieniu organu zarządzającego ruchem, tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje o wprowadzeniu w dniu 07.12.2016 r. (środa) czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego zatwierdzeniem nr 369/2016 z dnia 08.07.2016 r.

Czasowa organizacja ruchu polegać będzie na wprowadzeniu objazdu i całkowitym zamknięciu dla ruchu mostu nad rzeką Nysa Kłodzka wraz z przyległym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 390 w Kamieńcu Ząbkowickim. Tymczasowy objazd z Kamieńca Ząbkowickiego do Złotego Stoku prowadzić będzie drogami wojewódzkimi i krajowymi według poniższej trasy: Kamieniec Ząbkowicki skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 390 i 382 -> droga wojewódzka nr 382 do Paczkowa -> droga krajowa nr 46 do Złotego Stoku.

Przewidywany termin zakończenia prac 30.06.2017.

 

Informacja dotycząca schronisk, noclegowni dla osób bezdomnych i najuboższych
w województwie dolnośląskim

Zjawisko bezdomności jest jednym z najbardziej złożonych i dotkliwych problemów społecznych, dlatego tak istotne jest prawidłowe realizowanie zadań w zakresie pomocy osobom bezdomnym, zarówno na szczeblu administracji samorządowej, jak i rządowej.

W związku ze zbliżającym się sezonym zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób ubogich, bezdomnych, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku publikujemy INFORMATOR ZIMA 2016/2017 zawierający informacje o jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim dostępny w zakładce "Informatory i poradniki - Zima 2016/2017" :

INFORMATOR ZIMA 2016/2017

CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA O PLACÓWKACH POMOCY

TEL: 800 166 079

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

POWIAT ZĄBKOWICKI

Jadłodajnia – 80 posiłków dziennie

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Św. Wojciecha 12, tel. 74 815 14 71

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Anny tel. 74 815 14 71

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej "Nadzieja"

– 5 miejsc hostelowych dla ofiar przemocy w rodzinie

57-256 Bardo; ul. 1 Maja 12; tel. 74 817 15 52

Stowarzyszenie Na Rzecz Dziewcząt i Kobiet Pozostających w Sytuacjach Kryzysu

„Związek Maryjny” w Bardzie tel. 74 817 15 52

 

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Żródło: http://www.policja.pl

 

 

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA

 

 

Informacja prasowa pobierz

 

Infolinia dla osób z informacjami o handlu ludźmi

Utworzono skrzynkę e-mailową i infolinię, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, będzie mógł się skontaktować z policjantami.

Adres mailowy, na który można wysyłać posiadane informacje dotyczące handlu ludźmi to handelludzmibsk@policja.gov.pl

 

, Infolinia: 664 974 934

 

Dzwoniąc na infolinię można przekazać funkcjonariuszom informacje zarówno dotyczące handlu ludźmi, jak i pedofilii lub pornografii dziecięcej. Dzięki temu wzrośnie skuteczność w zakresie niesienia pomocy ofiarom tychże przestępstw.

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną odnoszącą się do afrykańskiego pomoru świń (ASF) m. in. wystąpieniem pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie rolnym na terenie powiatu białostockiego,
ponizej publikacja opracowanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii ulotki informacyjnej dotyczącej przedmiotowej jednostki chorobowej. 

Przedmiotowa ulotka zawiera m. in. informację dotyczącą przyznawania odszkodowań ze środków budżetu państwa, za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku działań nakazanych przez Inspekcję Weterynaryjną przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń. Wypłata odszkodowania uzależniona jest od właściwego postępowania rolnika, przedstawionego w przekazywanych na bieżąco materiałach informacyjnych dotyczących działań w przypadku wybuchu ogniska choroby podlegającej obowiązkowi urzędowego zwalczania.

 

ULOTKA

 

 

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z licznymi przypadkami zabierania dziko żyjacych zwierząt np. koźląt sarny z ich naturalnego środowiska Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że należy zwrócić szczególną uwagę, aby w trakcie spacerów po lesie, nie brać na ręce małych zwierząt, nie dotykać ich, nie głaskać, nie przytulać, ponieważ w ten sposób zostawia się na nich swój ludzki zapach, który dla zwierząt jest obcy, nieprzyjemny, a wręcz może spowodować odrzucenie maleństwa przez matkę, a tym samym spowodować jego śmierć z głodu.

 

Zwierzęta należy zostawić w spokoju, ominąć w bezpiecznej dla nich odległości, zachowując się cicho i spokojnie.

Jnocześnie proszę o zwrócenie uwagi na konieczność zachowania ostrożności i bezwzględny zakaz dotykania padłych zwierząt znalezionych w lesie.

 


 
 
 
Informuję, że na stronie internetowej „TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna” www.tauron-dystrybucja.pl w zakładce  „Wyłączenia prądu - terminy / awarie” umieszczane są informacje na temat wyłączeń prądu i awarii w poszczególnych rejonach.Istnieje możliwość dopisaniu własnego adresu e-mailowego do newslettera aby otrzymywać na bieżąco informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej na skrzynkę e-mail.
 
Planowane wyłączenia prądu i awarie sprawdź


 

Informacja dotycząca jadłodajni, noclegowni i ogrzewalni.

 

http://www.duw.pl/portal/czk/2625/7137/Informacja_dotyczaca_jadlodajni_noclegowni_i_ogrzewalni.html


 

Autor edycji: Radosław Sroczyk
Data edycji: 16-06-2017 11:36:02