Programy lokalne

PROGRAMY LOKALNE
 

Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego

Roczny raport z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego do 2022 (2016-2017)

 

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu ząbkowickiego na lata 2013-2015

 

Powiatowy program działań na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla powiatu ząbkowickiego na rok 2013

Sprawozdanie roczne z realizacji Powiatowego programu działań na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Powiatu Ząbkowickiego za rok 2013

Powiatowy program działań na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Powiatu Ząbkowickiego na rok 2014

Informacja z realizacji powiatowego programu działań na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla powiatu ząbkowickiego w 2014 roku

 

Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim

Sprawozdanie z przebiegu realizacji "Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim - Etap I 2013"

 

Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim (przyjęty Uchwałą Nr XXVII/140/2017 Rady Powiatu Ząbkowickeigo z dnia 30.03.2017 r.)

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu ząbkowickiego na lata 2014-2020

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie ząbkowickim na lata 2014-2020

Roczny program współpracy powiatu ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Porgramu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organiacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność związaną z realizacją zadań publicznych powiatu w 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy powiatu ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolotariacie na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność związaną z realizacją zadań publicznych powiatu w 2015 .

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Ząbkowickiego za 2014 rok

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Ząbkowickiego za 2015 rok

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Ząbkowickiego za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w 2015 roku, część I

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w 2015 roku, część II

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w 2016 roku

 

Powiatowy program działań na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla powiatu ząbkowickiego na rok 2015

Informacja z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Ząbkowickiego w 2015 roku - ( część I, część II, część III, część IV, część V, część VI, część VII, część VIII, część IX, część X, część XI, część XII )

 

Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2016

Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017 - 2019

Powiatowy Program Działań na Rzecz Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Ząbkowickiego w roku 2016

Informacja z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Ząbkowickiego w roku 2016 - ( część I, część II, część III, część IV, część V, część VI )

Powiatowy Program Działań na Rzecz Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Ząbkowickiego w roku 2017

Powiatowy program zapobiegnia przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywatlei i porządku publicznego w  powiecie ząbkowickim w latach 2015-2018 pt. Bezpieczny Powiat".

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2016-2018

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochorny Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2016-2019

Zmiana Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2016-2019

Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017 - 2021

 

 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok

 

 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 26-09-2017 8:25:29