Informacje ogólne

POWIAT ZĄBKOWICKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 

STATUS PRAWNY POWIATU

Powiat działa na podstawie :

  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. z 1998 r., Nr 103 , poz. 652)
  • Statutu Powiatu.

Opracowano na podstawie rozdziału 1 Przepisy ogólne ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) – wyciąg z ustawy.

Art. 1.1  Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie należy przez to rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

Art. 2.1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Powiat ma osobowość prawną.
3. Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej.
4. O ustroju powiatu stanowi jego statut.

Art. 3.1 Rada Ministrów w drodze rozporządzenia:
1) tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice.
2) ustala i zmienia nazwy powiatów oraz siedziby ich władz.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów, może być wydawane także na wniosek zainteresowanej rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub gminy.

3. Ustalenie granic powiatu następuje poprzez wskazanie gmin wchodzących w skład powiatu, a zmiana jego granic dokonywana jest w sposób zapewniający powiatowi terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.

4. Przez łączenie powiatów należy rozumieć połączenie miasta na prawach powiatu z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście. Z dniem połączenia wygasają prawa powiatu posiadane dotychczas przez miasto.

5. Przez dzielenie powiatów należy rozumieć wyłączenie jednej lub więcej gmin z terytorium powiatu z jednoczesnym:
1) włączeniem tej gminy lub gmin do innego powiatu,
2) utworzeniem powiatu z tych gmin albo z gmin i miasta na prawach powiatu; z dniem utworzenia powiatu wygasają prawa powiatu posiadane przez miasta.

Art. 3a. 1. Wydanie rozporządzenia o którym mowa w art. 3 ust. 1. wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad powiatów albo rady miasta na prawach powiatu i rady powiatu – poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmian granic powiatów naruszających granice województw – dodatkowo opinii odpowiednich sejmików  województw. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może wystąpić także o opinie zainteresowanych rad gmin; w tym przypadku nie jest konieczne przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy.
2. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące, naruszającej granice województw, zmiany granic powiatów albo powiatu i miasta na prawach powiatu w sprawach o których mowa w art. 3 ust. 3 i 4 – jeżeli zmiana granic wynika z wyłączenia tylko jednej gminy lub miasta na prawach powiatu – mogą zostać ograniczone przez sejmiki województw do mieszkańców odpowiedniego powiatu lub miasta na  prawach powiatu objętego zmianą.
3. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesiecy od dnia otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasiegnięcia opinii uznaje się ze spełniony.
 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 19-07-2016 12:58:20