Nadzór nad dzialalnością Powiatu

Nadzór nad działalnością Powiatu

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie. (Dz. U. Nr 99, poz. 631).

Nadzór nad działalnością Powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa.

Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu tylko w przypadkach określonych ustawami.

Nadzór nad wykonaniem zadań powiatu sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Nadzór nad związkiem powiatów sprawuje wojewoda właściwy dla siedziby związku

Organy nadzoru maja prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania powiatu, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwały organów powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlegają przekazaniu w ciągu dwóch dni od dnia ich podjęcia.

Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby.

 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 19-07-2016 14:46:27