Stanowienie aktów publicznoprawnych

Sposób stanowienia prawa lokalnego określa ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) w rozdziale 4 zatytułowanym "Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat"  oraz statut Powiatu Ząbkowickiego.

Zgodnie z art. 40 ust 1. ustawy o samorządzie powiatowym, rada powiatu na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu.

Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:

1) wymagających uregulowania w statucie,

2) porządkowych, o których mowa w art. 41 ustawy o samorządzie powiatowym,

3) szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,

4) zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy.

Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa wyżej, mogą przewidywać za ich naruszenie kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej.

Powiatowe przepisy porządkowe w przypadkach niecierpiących zwłoki, może wydać zarząd.

Wówczas podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady powiatu, a  tracą moc w razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa rada powiatu.

Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.

Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący rady powiatu i kieruje do publikacji.

Zasady i tryb ogłaszania m.in. aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 z późn. zm.).

Akty prawa miejscowego stanowione przez organ powiatu publikowane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych przepisach oraz w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

Rada w formie uchwał wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

Uchwały Rady są podejmowanie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Projekty uchwał przygotowuje Zarząd i przedstawia komisjom Rady celem zaopiniowania. 

Projekt uchwały powinien zawierać:

- tytuł uchwały.
- podstawę prawną,
- przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
- wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
- określenie terminu wejścia w życie uchwały.

Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie.

Uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady.

W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady, uchwały podpisuje wiceprzewodniczący Rady prowadzący obrady sesji.

Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, decyzji, postanowień, których wydanie przewidują przepisy szczególne. Przedmiotem rozstrzygnięć może być także: apel, opinia lub stanowisko w sprawach ważnych dla Powiatu.

Projekty rozstrzygnięć przygotowują Wydziały, Biura lub jednostki organizacyjne powiatu lub osoby wskazane przez Starostę.

Projekty wystąpień, o których mowa w ust. 1, na posiedzeniu prezentują: Starosta, Wicestarosta, Członkowie Zarządu, Skarbnik lub osoby zobowiązane do ich przygotowania.

Projekty uchwał powinny odpowiadać wymogom zasad techniki legislacyjnej, posiadać uzasadnienie i być parafowane przez radcę prawnego.

Akt prawny obejmuje treść i jego uzasadnienie.

Tytuł uchwały winien zawierać jej numer, oznaczenie organu podejmującego uchwałę, datę jej podjęcie oraz określenie jej przedmiotu.

W treści uchwały należy:

1)    określić podstawę prawną ze wskazaniem źródeł publikacji,

2)    podać postanowienia aktu ujęte w paragrafy, ustępy, punkty i litery,

3)    określić podmioty odpowiedzialne za wykonanie lub nadzorujące realizację uchwały,

4)    określić tryb wejścia w życie,

5)    podać tytuły aktów, które tracą moc,

6)    umieścić klauzulę ogłoszenia lub publikacji w przypadku, gdy przewidują to przepisy.

Do projektu aktu prawnego dołącza się uzasadnienie obejmujące:

1)    przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie objętej unormowaniem z wyjaśnieniem potrzeby i celu wydania aktu,

2)    wykazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym i faktycznym, opis przewidywanych skutków publicznych, gospodarczych finansowych, związanych z wejściem w życie aktu, źródeł finansowania.

Tryb przedkładania aktów prawnych oraz innych materiałów na posiedzenia Zarządu określa Statut oraz odrębne zarządzenie Starosty.

 

 

 

 

 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 19-07-2016 13:00:47