Kluby Radnych

Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić przewodniczącemu Rady w ciągu 14 dni od dnia zebrania założycielskiego. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:

-         imię i nazwisko przewodniczącego klubu,

-         listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie,

-         nazwę klubu – jeżeli klub ją posiada.

Radny może należeć tylko do jednego klubu. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu powiatu. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady. Działalność klubu nie może ograniczać uprawnień poszczególnych radnych zagwarantowanych w ustawach.

 

 

Kluby Radnych funkcjonujące przy Radzie Powiatu Ząbkowickiego V kadencji.

 

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości:
1. Marcin Gwóźdź - Przewodniczący Klubu
2. Teresa Markowska
3. Kazimierz Piątkowski

4. Czesław Wolak
5. Henryk Szymański
6. Marek Ciapka

 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP:
1. Mariusz Szpilarewicz
2. Krystyna Grzech - Sekretarz Klubu
3. Roman Fester
4. Jerzy Organiściak
5. Dariusz Marcinków
6. Zbigniew Nieć
7. Stanisław Kurzyp
8. Zdzisław Fleszar
9. Marian Kozyra

 

Klub Radnych:

1. Ryszard Nowak - Przewodniczący Klubu
2. Wiesław Jabłoński;
3. Andrzej Witek


 

 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 08-09-2016 13:37:47