Zadania

 

Do zadań i kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

 

  1. kierowanie pracami związanymi z budżetem powiatu;
  2. przekazywanie kierownikom wydziałów i jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowania informacji związanych z projektem budżetu;
  3. przygotowywanie projektu budżetu na podstawie wskazówek Zarządu;
  4. dokonywanie analizy budżetu i bieżąca informacja Starosty oraz Zarządu o jego realizacji;
  5. prowadzenie kontroli jednostek i zakładów w zakresie prawidłowego wykorzystania przyznanych dotacji za budżetu Starostwa;
  6. realizowanie przepisów o dochodach i fransach powiatu, o podatkach oraz opłatach skarbowych;
  7. kontrasygnata dokumentów dotyczących czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych
  8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.
Autor edycji: Admin Admin
Data edycji: 06-02-2014 12:57:27