Zadania

 

Sekretarz Powiatu, w imieniu Starosty sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwieniem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego  starostwa i instrukcji kancelaryjnej. Ponad to Sekretarz Powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno - organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje zadania w ramach upoważnień udzielonych prze z Zarząd i Starostę.

 

 

Do zadań i kompetencji Sekretarza należy w szczególności:

 

1)     wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Starostwa w zakresie   informowania Starosty w sprawach kadrowych, prezentowania nowych pracowników, dbałość o funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę siedziby Starostwa, planowanie kosztów utrzymania Starostwa, zapewnienie warunków organizacyjnych dla posiedzeń Zarządu, Rady, Komisji, debat, uroczystości,

2)     współpraca merytoryczna z Radą, Komisjami w porozumieniu z Przewodniczącym Rady i Przewodniczącymi Komisji,

3)     przedstawianie Staroście propozycji powierzenia określonych czynności pracownikom Starostwa,

4)     sprawowanie nadzoru nad Kancelarią Starostwa,  sprawami BHP i PPOŻ,

5)     nadzór na kontrolami zewnętrznymi i wewnętrznymi prowadzonymi według planów opracowanych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,

6)     wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.

Autor edycji: Admin Admin
Data edycji: 06-02-2014 12:57:27