Biuro Rady

BIURO RADY

 

DANE ADRESOWE:

ul. Sienkiewicza 11

57 – 200 Ząbkowice Śl.

tel.  74 816 28 52

tel.  74 816 28 26

 

e – mail:

starosta.dza@powiatypolskie.pl

zarząd@zabkowice-powiat.pl
rada@zabkowice-powiat.pl

 

GODZINY URZĘDOWANIA:

codziennie od godz. 730 do godz. 1530;

 

PRACOWNICY:
Karina Kowal - Bojsza - inspektor
Bogusława Surdyka - podinspektor

 

 

ZADANIA:

 1. zapewnienie techniczno - organizacyjnej  obsługi  Rady;
 2. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji;
 3. protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji;
 4. prowadzenie rejestrów i zbiorów:
  1. uchwał Rady,
  2. uchwał, wniosków i opinii Komisji,
  3. interpelacji  radnych;
 5. przekazywanie do realizacji uchwały Rady;
 6. przekazywanie Zarządowi wniosków komisji, interpelacji i zapytań radnych;
 7. przygotowywanie do przekazania aktów prawa miejscowego w celu ich publikacji;
 8. udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków;
 9. rejestrowanie skarg i wniosków wpływających do przewodniczącego rady;
 10. organizacyjne przygotowywanie posiedzeń zarządu, sporządzania protokołów obrad, ustaleń; wniosków i opinii oraz przekazywania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym do wykonania;
 11. prowadzenie rejestru i zbioru uchwał zarządu oraz przygotowywanie informacji o jego pracy;
 12. prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty;
 13. obsługa organizacyjna wyborów samorządowych;
 14. przekazywanie akt z prac Zarządu i Rady  do archiwum zakładowego;
 15. obsługa posiedzeń Zarządu;
 16. przygotowywanie projektów dyspozycji Zarządu;
 17. sporządzanie pism pochodzących od Przewodniczącego Rady, Członków Zarządu, Sekretarza i Radnych oraz ich powielanie;
 18. prowadzenie rejestrów korespondencji Przewodniczącego Rady, oraz ich kompletowanie i przechowywanie;
 19. prowadzenie rejestrów korespondencji Starosty, oraz ich kompletowanie i przechowywanie;
 20. prowadzenie rejestrów decyzji, postanowień, uchwał, Zarządu oraz ich kompletowanie i przechowywanie;
 21. wykonywanie spraw wynikających ze statutu, a dotyczących zadań Zarządu i Rady,
 22. współpraca merytoryczna z pracownikami innych wydziałów, a dotycząca organizacji pracy Zarządu, Rady  i Komisji;
 23. umieszczanie w BIP informacji z zakresu prac Zarządu, Rady i Starosty;
 24. realizacja zadań z zakresu oświadczeń majątkowych Radnych i Członków Zarządu;
 25. prowadzenie spraw związanych z dostępem do  informacji publicznej;
 26. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną na terenie powiatu;
 27. wykonywanie innych czynności zlecanych przez Starostę lub Sekretarza .

 

 

 

 

 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 29-09-2017 11:13:14