Wydzial Budownictwa

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

DANE ADRESOWE
ul. B. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel/fax               74 816 28 70
e-mail               wb@zabkowice-powiat.pl

GODZINY URZĘDOWANIA
codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30

PRACOWNICY

pok. 205
Kierownik Wydziału: Łukasz Sulima
tel. 74 8162 869

e-mail: budownictwo@zabkowice-powiat.pl

pok. 204
tel.   74-8162 870
e-mail: wb@zabkowice-powiat.pl


pok. 203                       
- Beata Zając Podinspektor
tel. 74-816 28 48
e-mail b.zajac@zabkowice-powiat.pl

- Barbara Buczak Inspektor                    
tel. 74 816 28 68

e-mail   b.buczak@zabkowice-powiat.pl

 

-  Ewelina Paszkowska, podinspektor
tel. 74 816 28 78
e-mail e.paszkowska@zabkowice-powiat.pl

 

ZADANIA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA:

1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności : 

 1. zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  oraz  wymaganiami ochrony środowiska,
 2. warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
 3. zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi  oraz zasadami wiedzy technicznej,
 4. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą:

 1. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
 2. udzielającej pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego,
 3. o wniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych, wymagających pozwolenia na budowę,
 4. nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia,
 5. nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu objętą obowiązkiem zgłoszenia,
 6. zatwierdzającej projekt budowlany,
 7. o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę, w związku z nie usunięciem  wskazanych nieprawidłowości,
 8. o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę w przypadku, gdy na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki,
 9. o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu nowego projektu budowlanego,
 10. uchylającej decyzję o pozwoleniu na budowę, w przypadku realizacji budowy w sposób istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu budowlanego;
 11. o wygaśnięciu pozwolenia na budowę;
 12. o pozwoleniu na wznowienie robót;
 13. o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;
 14. o wyłączeniu inwestora z obowiązków określonych w przepisie art. 42 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego;
 15. o nałożeniu obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu budowlanego w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
 16. rozstrzygającej o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
 17. innych decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą prawo budowlane i kodeksem postępowania administracyjnego.

3. Wydawanie postanowień:

 1. w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych;
 2. w sprawie uzupełnienia zgłoszenia wykonania robót budowlanych;
 3. w sprawie uzupełnienia zgłoszenia wykonania rozbiórki;
 4. o usunięciu nieprawidłowości dotyczących wydania pozwolenia na budowę;
 5. w sprawie zwrotu wniosku z powodu nie uiszczenia opłaty skarbowej;
 6. przekazania sprawy innemu organowi;
 7. innych postanowień wynikających z ustawy prawo budowlane i kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Przyjmowanie zgłoszeń :

 1. obiektów , które nie wymagają pozwolenia na budowę;
 2. wykonania robót  budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
 3. rozbiórek budynków i budowli, obiektów oraz urządzeń  budowlanych nie wymagających pozwolenia na  budowę.

5. Wydawanie zaświadczeń:

 1. o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych;
 2. o przyjęciu zgłoszenia wykonania obiektu budowlanego;
 3. o przyjęciu zgłoszenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego;
 4. o samodzielności lokalu;
 5. potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie lokalu mieszkalnego.

6. Wydawanie dzienników budowy;
7. Sporządzanie sprawozdań do Głównego  Urzędu Statystycznego;
8. Prowadzenie rejestru wniosków o wydanie pozwolenia na budowę i  wydanych pozwoleń na budowę oraz przekazywanie uwierzytelnionych kopii tych rejestrów do Urzędu Wojewódzkiego;
9. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
10. Umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu działania Wydziału;
11. Udział  w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
12. Udział  w pracach zespołu ds. ochrony zabytków;
13. Przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę, organowi który wydał  decyzję o warunkach zabudowy ;
14. Przekazywanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę do organu podatkowego;
15. Współpraca z organami nadzoru budowlanego a w szczególności:

 1. przekazywanie bezzwłocznie kopii ostatecznych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z  prawa budowlanego,
 2. uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych  i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;

16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę;

 

 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 29-09-2017 11:54:24