Wydział Finansowy

 WYDZIAŁ FINANSOWY

 

DANE ADRESOWE:

ul. H. Sienkiewicza 11

57-200 Ząbkowice Śl.

 

e-mail: finanse@zabkowice-powiat.pl

             

GODZINY URZĘDOWANIA:

codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

PRACOWNICY:
- Bożena Aftarczuk - Główna Księgowa                                  
tel. 74 81 62 807
pok. 208
 
- Justyna Marzec - Zastępca Głównego Księgowego            
tel. 74 81 62 814
pok. 301
 
- Grażyna Krekora-Inspektor 
- Agnieszka Piasek-Podinspektor
tel. 74 81 62 840
pok. 302

- Sylwia Cenarska - Inspektor                                             
- Katarzyna Jaszek - Podinspektor
- Ewa Marynowicz - Podinspektor
tel. 74 81 62 841
pok. 303

- Zofia Święcik - Podinspektor                                         
- Katarzyna Wesołkowska - Podinspektor
- Agnieszka Balicka - Specjalista
tel. 74 81 62 855
pok. 309 

 

 

ZADANIA:    

1. W zakresie obsługi finansowo – księgowej Powiatu  Ząbkowickiego:

 1. opracowywanie półrocznych informacji o przebiegu realizacji budżetu powiatu oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu powiatu przedkładanych Radzie Powiatu oraz RIO;
 2. przygotowywanie projektów uchwał, decyzji dla Kierowników jednostek, wprowadzanie zmian do układu wykonawczego budżetu powiatu;
 3. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych Powiatu Ząbkowickiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. przygotowywanie decyzji dla Zarządu Powiatu w sprawie umorzeń i rozkładania na raty należności budżetu Powiatu;
 5. nadzór finansowy nad realizacją umów;
 6. nadzór nad realizacją dochodów i wydatków Powiatu;
 7. ewidencja przekazanych środków i otrzymanych dochodów  od jednostek organizacyjnych;
 8. opracowywanie planu w zakresie kontroli finansowej w podległych jednostkach, realizacja planu, sporządzanie protokołów i zaleceń pokontrolnych;
 9. windykacja należności Powiatu;
 10. wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, w tym sporządzanie sprawozdań;
 11. sporządzanie bilansu Powiatu;
 12. rozliczanie inwentaryzacji mienia Powiatu;
 13. ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych Powiatu;
 14. współpraca z bankiem wybranym do obsługi Powiatu Ząbkowickiego.

2. W zakresie obsługi finansowo- księgowej Starostwa Powiatowego:

 1. opracowywanie planu finansowego Starostwa Powiatowego – zbiorczego zestawienia planu wydatków sporządzonego przez wydziały Starostwa – na kolejne lata budżetowe;
 2. przygotowywanie wniosków do Zarządu Powiatu celem dokonania zmian w planie finansowym jednostki;
 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu realizacji zadań własnych;
 4. przygotowywanie wniosków do Zarządu o dokonanie umorzeń i rozłożenia na raty należności Starostwa Powiatowego;
 5. nadzór finansowy nad realizacją umów zawieranych przez Starostwo;
 6. nadzór nad realizacją dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego;
 7. prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego:
 • dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • rozliczanie inwentaryzacji majątku oraz rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych,
 1. prowadzenie ewidencji księgowej z tytułu opłat geodezyjnych;
 2. prowadzenie ewidencji księgowej ZFŚS;
 3.  Prowadzenie ewidencji księgowej Zalesianie, depozyty, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
 4. prowadzenie ewidencji księgowej projektów dofinansowanych ze środków unijnych i sporządzanie sprawozdawczości;
 5. współpraca z bankiem prowadzącym rachunek  Starostwa Powiatowego;
 6. realizacja dyspozycji Zarządu Powiatu w zakresie spraw finansowych;
 7. sporządzanie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki;
 8. ewidencja w księgach rachunkowych i rozliczanie mienia Starostwa Powiatowego;
 9. przygotowywanie danych do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie działania Wydziału;
 10. powadzenie obsługi płacowej dla pracowników na podstawie aktualnych angaży i comiesięczne prowadzenie rozliczeń z US i ZUS;
 11. sporządzanie sprawozdań GUS;
 12. sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości w części finansowej przy udziale pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości;
 13. sporządzanie deklaracji VAT i PIT;
 14. wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę.

3. W zakresie obsługi finansowo – księgowej Skarbu Państwa:

 1. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów Skarbu Państwa;
 2. sporządzanie sprawozdawczości;
 3. sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu;
 4. rozliczanie inwentaryzacji majątku Skarbu Państwa.
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 29-09-2017 11:53:41