Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

WYDZIAŁ Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

DANE ADRESOWE :

ul.  Bolesława  Prusa  5

57-200 Ząbkowice Śląskie

tel.  74 816 28 27

fax. 74 815 78 44

e- mail: geodezja@zabkowice-powiat.pl

podgik@zabkowice-powiat.pl

 

 

GODZINY URZĘDOWANIA:

 Codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

Przyjmowanie interesantów od godz. 9.00 do godz.15.00,

w pozostałych godzinach po uzgodnieniu.

 

 

PRACOWNICY:

- Zdzisław Plata - Kierownik – Geodeta Powiatowy  
tel. 74 81 62 827

pok. 210

 

- Bożena Szumna-Gajdziak - Inspektor
- Katarzyna Sowa - Inspektor
- Magdalena Giernalczyk - Srebro - Inspektor
tel. 74 81 62 828, 74 81 62 862

pok. 212

 

- Józefa Dobropolska - Inepsktor

- Anna Łysoń - Podinspektor
- Maria Jawor - Inspektor
- Eliza Wichrowicz - Podinspektor   

tel. 74 81 62 829, 74 81 62 831
pok. 211

 

 

ZADANIA:

 

Do zadań Geodety Powiatowego należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań z zakresu administracji geodezyjnej i katastru określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisach odrębnych;
 2. kierowanie Wydziałem Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
 3. sprawowanie nadzoru nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Do zadań Wydziału Geodezji, Katastru i Gospdoarki Nieruchomościami należy:

 1. W zakresie geodezji i katastru:
  1. prowadzenie i utrzymywanie w stałej aktualności operatu ewidencji gruntów i budynków części opisowej i kartograficznej;
  2. prowadzenie prac modernizacyjnych zmierzających do uzyskania pełnej informacji o nieruchomościach;
  3. wprowadzanie nowych technologii informatycznych służących do utrzymywania i poprawy dostępności danych ewidencyjnych;
  4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dot. nieruchomości;
  5. sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
  6. prowadzenie rozpraw administracyjnych wyjaśniających stan prawny nieruchomości z wydaniem decyzji włącznie;
  7. potwierdzanie stanu posiadania nieruchomości w oparciu o bazę danych ewidencji gruntów;
  8. zapewnianie nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków podmiotom uprawnionym ustawowo;
  9. prowadzenie i utrzymywanie w aktualności powiatowego zasobu w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
  10. wydawanie decyzji zatwierdzających wyniki ponownej klasyfikacji gleboznawczej gruntów;
  11. wydawanie decyzji w sprawie wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej, kontrola realizacji decyzji w terenie, oraz naliczanie opłat rocznych;
  12. wydawanie decyzji nakazujących ochronę gruntów przed degradacją;
  13. wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji i kierunków zagospodarowania rekultywowanych gruntów;
  14. prowadzenie racjonalnej gospodarki odkwaszania gleb, odbudowy dróg transportu rolnego, odbudowy i budowy zbiorników małej retencji;
  15. opiniowanie wniosków o dofinansowania zadań ze środków funduszu ochrony gruntów;
  16. opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
  17. wykonywania innych zadań z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego w określonej przepisami prawa kompetencji;  
  18. wydawanie zaświadczeń co do okoliczności posiadania gruntów celem wypłaty emerytury,
  19. wydawanie decyzji o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
  20. wydawanie na wniosek podmiotu władającego siecią uzbrojenia decyzji o wyłączeniu  z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu , danych o sieciach uzbrojenia terenu,
  21. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.

 

 1. w zakresie gospodarki nieruchomościami - Zespół Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów rolnych i Leśnych

1. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Mienia Powiatu, w szczególności:

 1. ewidencjonowanie nieruchomości,
 2. zapewnianie wyceny tych nieruchomości,
 3. sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
 4. zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 5. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności,
 6. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi gminami,
 7. zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
 8. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
 9. dokonywanie darowizn nieruchomości Skarbu Państwa za zgodą wojewody oraz Mienia Powiatu za zgodą Zarządu Powiatu,
 10. przeniesienie prawa własności, dzierżawa, najem, użytkowanie nieruchomości  Skarbu Państwa za zgodą wojewody oraz Mienia Powiatu za zgodą Zarządu Powiatu w trybie zamówień publicznych,
 11. wskazywanie, na wniosek Ministra Skarbu Państwa, organu założycielskiego lub organu nadzorującego, nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej,
 12. oddawanie, w drodze decyzji, państwowej jednostce organizacyjnej, nieruchomości,o których mowa w punkcie 3, w trwały zarząd,
 13. zawieranie porozumienia w sprawie nieodpłatnego oddania przez Ministra SWiA jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd nieruchomości stanowiące zasób nieruchomości Skarbu Państwa,
 14. oddawanie w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz okręgowym dyrekcjom dróg publicznych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zajętych pod drogi krajowe i wojewódzkie.
 15. zawieranie z jednostkami samorządu terytorialnego umów przeniesienia własności nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym ds. administracji publicznej,
 16. udzielanie, na wniosek osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, bonifikaty w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 17. opiniowanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, powiatu lub województwa,
 18. wykonywanie zadań w sprawach wywłaszczeń,
 19. ustalanie, w drodze decyzji, w terminie miesiąca od dnia wydania decyzji o wywłaszczeniu, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
 20. wypłacanie odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy na wskutek działania siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu nagłej szkody,
 21. orzekanie, w drodze decyzji, o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
 22. wnioskowanie o dokonanie wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych,
 23. wypłacanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości oraz za szkody powstałe wskutek zdarzeń, a także do zapewnienia nieruchomości zamiennej, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa.
 24. wydawanie decyzji w sprawie wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej, kontrola realizacji decyzji w terenie, oraz naliczanie opłat rocznych;
 25. wydawanie decyzji nakazujących ochronę gruntów przed degradacją;
 26. wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji i kierunków zagospodarowania rekultywowanych gruntów;
 27. prowadzenie racjonalnej gospodarki odkwaszania gleb, odbudowy dróg transportu rolnego, odbudowy i budowy zbiorników małej retencji;
 28. opiniowanie wniosków o dofinansowania zadań ze środków funduszu ochrony gruntów;
 29. opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego;

2. gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie:

 1. wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie dotychczasowych decyzji oraz przekazywanie, w drodze decyzji, mienia do Zasobu Nieruchomości Rolnych – zadanie z zakresu administracji rządowej,
 2. nieodpłatne przekazywanie, na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze decyzji, Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodzących w skład Zasobu, przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – zadanie z zakresu administracji rządowej.

3. regulowania stanów prawnych na potrzeby władania instytucji osób prawnych i fizycznych w zakresie:

 1. wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 2. ustalanie stosownie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
 3. ustalanie w drodze decyzji wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
 4. zatwierdzanie uproszczonego planu zagospodarowania gruntów spółki,
 5. wprowadzanie w przedstawionych przez organy spółki planach oraz w regulaminie użytkowania gruntów i urządzeń zmian i uzupełnień uzasadnionych względami gospodarczymi,
 6. przekazywanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe, w nieodpłatne użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców  ,
 7. wydawanie z urzędu aktów nadania, które zawierają określenie osób uprawnionych oraz powierzchni gruntów i innych składników gospodarstwa rolnego,
 8. ustalanie granic gospodarstw rolnych oraz ich szacunek,
 9. wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej,
 10. powiększenie za zgodą  zainteresowanego posiadanego przez niego gospodarstwa rolnego do norm prawem przewidzianych,
 11. nadawanie nieruchomości na własność i ustalanie ceny nabycia dla posiadaczy nieruchomości na podstawie innych tytułów prawnych niż dzierżawa,
 12. orzekanie o nabyciu własności nieruchomości oraz o ustalaniu ceny nabycia lub zwolnieniu od obowiązku jej zapłacenia dla posiadaczy nieruchomości na podstawie innych tytułów prawnych niż dzierżawa,
 13. orzekanie o zwolnieniu repatriantów od obowiązku uiszczenia ceny nabycia   nieruchomości,
 14. zezwalanie na uznanie rolnika za właściciela nieruchomości, na której gospodaruje choćby objęcie nieruchomości w posiadanie nastąpiło na podstawie umowy, jeżeli nabywca działał w dobrej wierze,
 15.  uznawanie osób za właścicieli nieruchomości o większym obszarze, w przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi,
 16. wydawanie orzeczeń będących podstawą wpisu prawa własności oraz wpisu dotyczącego oznaczenia nieruchomości w zakładanych księgach wieczystych i ciążących na nieruchomości obciążeń
 17. wydawanie dodatkowych orzeczeń ustalających obciążenia, które zgodnie z powołanym przepisem wymagają ujawnienia w księgach wieczystych, jeżeli prawomocne orzeczenie o zatwierdzeniu projektu scalenia lub o wymianie gruntów nie odpowiada warunkom określonym ustawą,
 18. ustalanie treści służebności utrzymanych w mocy,
 19. wnioskowanie o zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości wymienionych w art. 4 ust. 1 oraz dla nieruchomości, których dotychczasowe księgi utraciły moc,
 20. wnioskowanie o wpisanie prawa własności nieruchomości wchodzących w skład zapasu ziemi w rozumieniu dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. Nr 49, póz. 279) na rzecz Skarbu Państwa, nabywców lub innych władz i instytucji,
 21. oznaczanie niezbędnych służebności gruntowych dla nieruchomości, o których mowa  w dekrecie,
 22. wnioskowanie o wpisanie na rzecz Skarbu Państwa w księdze wieczystej prawa własności do mienia nieruchomego nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska,
 23. wydawanie zaświadczeń będących tytułem do wpisania na rzecz Skarbu Państwa  w księdze hipotecznej (gruntowej) prawa własności nieruchomości ziemskich, wymienionych w art. 2 ust. (1) lit. b), c), d) i e) dekretu z dnia 6-go września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 3, poz. 13), stwierdzające, że nieruchomość ziemska jest przeznaczona na cele reformy rolnej według powołanych wyżej przepisów,
 24. wnioskowanie o dokonanie wpisów na rzecz Skarbu Państwa w księdze hipotecznej (gruntowej) prawa własności nieruchomości ziemskich, o których mowa w dekrecie,
 25. oznaczanie niezbędnych służebności gruntowych dla nieruchomości określonych powyżej,

ab) wnioskowanie o zmianę treści utrzymanych w mocy służebności stosownie do potrzeb nowo utworzonych gospodarstw,

ac) wnioskowanie o wpis w księdze hipotecznej (gruntowej) prawa własności nadanej działki,

ad) poświadczanie opisu granic działki,

ae) wydawanie orzeczeń, przewidzianych w art. 30 i 31 dekretu z dnia 6.09.1946r oraz wbrozporządzeniach wydanych na podstawie niniejszego dekretu, tudzież wykonywanie czynności niezbędnych dla przygotowania gospodarstw (działek) do ich nadania, tj.:

- ustalenie ceny nabycia i określenia granic nadanego gospodarstwa (działki),

- wydawanie orzeczeń o wykonaniu aktu nadania.

af) wydania decyzji nadania nieodpłatnego praw własności do działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,

ag) wydania decyzji nadania nieodpłatnego praw własności działki osobie, której  przysługuje  prawo do bezpłatnego  korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa Państwu, o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków,

ah) wykonywania innych zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami w określonej przepisami prawa kompetencji .

 

 

 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 29-09-2017 12:08:02