Wydział Komunikacji

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 

DANE ADRESOWE:

ul. Prusa nr 5

57-200 Ząbkowice Śląskie

 

        74 816 28 18, 816 28 19, 81 62 854 – Rejestracja Pojazdów, Stacje Kontroli Pojazdów.

        74 816 28 20 – Prawa Jazdy komunikacja@zabkowice-powiat.pl

        74 816 28 17 - Transport Drogowy, Ośrodki Szkolenia Kierowców, Zarządzanie ruchem

 

       tel.   74 816 28 34 - Kierownik Wydziału e-mail: a.szymanska@zabkowice-powiat.pl

 

fax   74 816 28 54

 

 Przyjmowanie interesantów

Rejestracja pojazdów i prawa jazdy:

Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00-15:00

W piątek w godzinach do 8:00-14:00

 

Inne sprawy należące do kompetencji wydziału w godzinach 7:30-15:30

 

 

PRACOWNICY:
Kierownik Wydziału                          Agnieszka Szymańska

Inspektor                                            Honorata Tyrka - Tęsna

Inspektor                                            Elżbieta Petruk

Inspektor                                            Agnieszka Ziętek 

Podinspektor                                      Jarosław Dydo    

Podinspektor                                      Witold Napora                     

Podinspektor                                      Alina Nowak             

Podinspektor                                      Eufemia Stępień         

Podinspektor                                      Irena Sawczak        

Podinspektor                                      Anna Krężel

Podinspektor                                      Dominika Lewandowska

Podinspektor                                      Danuta Benedyk

Referent                                             Wojciech Frysztak

Młodszy referent                                 Magdalena Lipa

          

ZADANIA WYDZIAŁU:
Do zadań Wydziału Komunikacji należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych  i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z wyrejestrowaniem pojazdów na wniosek ich właścicieli i z urzędu.
 4. Prowadzenie spraw związanych z czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń zbycia pojazdu.
 6. Wydawanie wtórników i wymiana dokumentów komunikacyjnych  i  zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.
 7. Wpisywanie w dowodach rejestracyjnych i pozwoleniach czasowych odpowiednich adnotacji .
 8. Dokonywanie wpisów w kartach pojazdu oraz zmian danych w dowodach rejestracyjnych.
 9. Przyjmowanie od właściwych organów zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych) i ich zwracanie po ustaniu przyczyny uzasadniającej ich zatrzymanie.
 10. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych dla pojazdów.
 11. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne.
 12. Przekazywanie organom właściwym w sprawach podatku od środków transportu comiesięcznych informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach.
 13. Przekazywanie naczelnikom urzędów skarbowych comiesięcznych informacji o zarejestrowanych pojazdach.
 14. Współpraca z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie zaopatrywania w dokumenty komunikacyjne.
 15. Kontrolowanie spełnienia obowiązków zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 16. Zawiadamianie na piśmie Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego  o nieokazaniu dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC przez posiadacza pojazdu mechanicznego.
 17. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów.
 18. Wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych dla diagnostów.
 19. Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów i skreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
 20. Wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem.
 21. Wydawanie wtórników dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.
 22. Dokonywanie wymiany praw jazdy.
 23. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 24. Generowanie Profilu Kandydata na Kierowcę.
 25. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
 26. Kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego.
 27. Kierowanie kierowców na badania lekarskie i psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub b raku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
 28. Kierowanie na kurs reedukacyjny.
 29. Przyjmowanie zatrzymanych praw jazdy.
 30. Przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy.
 31. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem.
 32. Zwracanie zatrzymanego prawa jazdy.
 33. Wydawanie decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdem.
 34. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy z tytułu przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h.
 35. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy z tytułu przekroczenia liczby miejsc określonej w dowodzie rejestracyjnym.
 36. wydawanie decyzji przywracającej uprawnienia do kierowania pojazdami (blokada alkoholowa).
 37. Prowadzenie ewidencji w systemie informatycznym w zakresie osób uprawnionych do kierowania pojazdami.
 38. Przechowywanie zatrzymanych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.
 39. Przyjmowanie zawiadomień o utracie lub zniszczeniu prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, a także zmianie stanu faktycznego, wymagającego zmiany danych w nich zawartych.
 40. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców oraz dokonywanie wpisów i skreśleń z rejestru.
 41. Prowadzenie ewidencji innych podmiotów prowadzących ośrodki szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym oraz dokonywanie wpisów i skreśleń w ewidencji.
 42. Prowadzenie ewidencji instruktorów.
 43. Wydawanie i przedłużanie okresu ważności legitymacji instruktora.
 44. Prowadzenie ewidencji wykładowców.
 45. Obsługa „Portalu Starosty”.
 46. Sporządzanie analizy statystycznej zdawalności osób szkolonych.
 47. Sprawowanie nadzoru z zakresu zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi.
 48. Wnioskowanie do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o wyznaczenie terminu egzaminu kandydatowi na instruktora.
 49. Wydawanie poświadczenia dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań.
 50. Kontrolowanie Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz sporządzanie rocznych planów kontroli.
 51. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Ząbkowickiego.
 52. Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu.
 53. Zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu.
 54. Przeprowadzanie co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 55. Prowadzenie zadań Powiatu wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym: - współdziałanie w wyznaczaniu parkingów strzeżonych, na których przechowywane będą pojazdy usunięte z drogi do czasu uiszczenia opłat za ich usunięcie,- przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu.
 56. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 57. Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.
 58. Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjne do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
 59. Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 60. Wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz osób i rzeczy na potrzeby własne.
 61. Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne osób w krajowym transporcie drogowym.
 62. Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne osób w krajowym transporcie drogowym.
 63. Wydawanie wypisów z licencji, zezwoleń i zaświadczeń na przewozy drogowe.
 64. Stwierdzenie wygaśnięcia  i cofnięcia, zezwoleń i zaświadczeń.
 65. Przyjmowanie od przewoźników zgłoszeń zmiany danych zawartych w licencji, zezwoleniu i zaświadczeniu na wykonywanie przewozów drogowych.
 66. Przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw transportu, co najmniej dwa razy w roku informacji dotyczących  liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń.
 67. Przekazywanie Marszałkowski Województwa Informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.
 68. Przeprowadzenie kontroli przedsiębiorcy ,któremu udzielono licencji, zezwolenia, zaświadczenia co najmniej raz na 5 lat.
 69. Przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające  z zezwolenia w razie - Śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienie w jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej;- Połączenia, podziału lub przekształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;- Przyjęcia w całości lub w części działalności w zakresie krajowego, zarobkowego przewozu osób przez innego przedsiębiorcę.
 70. Uzgadnianie planowanego przebiegu linii komunikacyjnej na obszarze Powiatu przy przewozach regularnych i regularnych specjalnych osób.
 71. Ochrona pasażerów: Prowadzenie postępowań dotyczących skarg pasażerów na przewoźnika drogowego.
 72. Dokonywanie zgłoszeń do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w związku z uzyskaniem przez przedsiębiorcę nowego uprawnienia.
 73. Realizacja zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
 74. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozu osób kolejką turystyczną i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny.
 75. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
 76. Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, dokumentami komunikacyjnymi i tablicami rejestracyjnymi.
 77. Udostępnianie danych osobowych osobom i organom do tego uprawnionym.
 78. Realizowanie obowiązku sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw w Wydziale.
 79. Umieszczanie w BIP-e informacji z zakresu działania Wydziału.
 80. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i przepisów szczegółowych.
 81. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę.
 82. Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

 

 

 

Autor edycji: Agnieszka Szymańska
Data edycji: 10-05-2018 11:41:51