Wydział Komunikacji

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 

DANE ADRESOWE:

 

ul. Prusa nr 5

57-200 Ząbkowice Śląskie

tel.   74 816 28 34 - Kierownik Wydziału e-mail: a.szymanska@zabkowice-powiat.pl

        74 816 28 17 - Transport Drogowy, Ośrodki Szkolenia Kierowców, Zarządzanie ruchem

        74 816 28 18, 816 28 19, 81 62 854 – Rejestracja Pojazdów

        74 816 28 20 – Prawa Jazdy komunikacja@zabkowice-powiat.pl

 

fax   74 816 28 54

 

GODZINY URZĘDOWANIA:

Codziennie od godz. 730 do godziny 1530

 

 

Przyjmowanie interesantów

 

Codziennie od godziny 800 do godziny 1500

 

 

PRACOWNICY:

 

Kierownik Wydziału                            Agnieszka Szymańska

Podinspektor                                      Jarosław Dydo    

Podinspektor                                      Przemysław  Niżniowski

Podinspektor                                      Witold Napora                     

Podinspektor                                      Alina Nowak             

Podinspektor                                      Eufemia Stępień               

Podinspektor                                      Teresa Tęsna  

Podinspektor                                      Irena Sawczak  

Inspektor                                            Honorata Tyrka - Tęsna

Inspektor                                            Elżbieta Petruk
  Inspektor                                            Agnieszka Ziętek 

Podinspektor                                      Anna Krężel

          

                                       

 

                           

                           

 

ZADANIA WYDZIAŁU:

 

Do zadań Wydziału Komunikacji należy:

 

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych;

2) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych;
3) prowadzenie spraw związanych z wyrejestrowywaniem pojazdów;
4) prowadzenie spraw związanych z czasowym wycofywaniem pojazdów z ruchu;
5) przyjmowanie zgłoszeń zbycia pojazdu;
6) wpisywanie w dowodach rejestracyjnych i pozwoleniach czasowych odpowiednich adnotacji;
7)dokonywanie wpisów w kartach pojazdów oraz zmian danych w dowodach rejestracyjnych;
8) przyjmowanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych);
9) zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;
10) wydawanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdom;
11) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne;
12) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz dokonywanie wpisów i wykreśleń z rejestru;
13) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów;
14) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
15) wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem oraz wtórników tych dokumentów;
16) dokonywanie wymiany praw jazdy;
17) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
18) generowanie profilu kandydata na kierowcę;
19) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
20) kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego;
21) kierowanie kierowców na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
22) kierowanie kierowców na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
23) przyjmowanie zatrzymanych praw jazdy;
24) przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy;
25) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem;
26) zwrot zatrzymanego prawa jazdy;
27) wydawanie decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdem;
28) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz dokonywanie wpisów i skreśleń z rejestru przedsiębiorców;
29) prowadzenie ewidencji innych podmiotów prowadzących szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym oraz dokonywanie wpisów i skreśleń w ewidencji;
30) prowadzenie ewidencji instruktorów;
31) wydawanie i przedłużanie okresu ważności legitymacji instruktora;
32) prowadzenie ewidencji wykładowców;
33) sprawowanie nadzoru z zakresu zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi;
34) wnioskowanie do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o wyznaczenie terminu egzaminu kandydatowi na instruktora;
35) wydawanie poświadczenia do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań;
36) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego;
37) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
38) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń na przewóz drogowy na potrzeby własne;
39) przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym;
40) przeprowadzenie kontroli w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia w zakresie krajowego transportu drogowego;
41) realzacja zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego;
42) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozu osób kolejka turystyczną i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystnia z drogi w sposób szczególny;
43) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
44) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Ząbkowickiego;
45) prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem podmiotów do usuwania poajzdów z dróg Powiatu Ząbkowickiego i prowadzeniem parkingu strzeżonego;
46) prowadzenie obsługi administracyjnej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką;
47) realizowanie obowiązku sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw w Wydziale;
48) umieszczanie w BIP informacji z zakresu działania Wydziału.


 

 

 

 

 

 

 

 

Autor edycji: Agnieszka Szymańska
Data edycji: 14-08-2017 11:36:39