Wydział Środowiska i Rolnictwa

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 

DANE ADRESOWE:

ul. Sienkiewicza 11

57-200 Ząbkowice Śl.

tel.  74 816 28 21, 816 28 22, 816 28 53

 

e-mail: wrs@zabkowice-powiat.pl

 

 

GODZINY URZĘDOWANIA:

codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

 

PRACOWNICY:

 

- Dariusz Łach – Kierownik Wydziału, inspektor ds gospdoarki wodnej
tel. 74 81 62 821
pok. 308

 

- Roman Wesołkowski - referent ds. lasów niepaństwowych, rolnictwa i łowiectwa;

- Marta Jasińska - podinspektor ds. usuwania pojazdów;

tel. 74 81 62 822, 74 81 62 853
pok. 306

 

 

ZADANIA WYDZIAŁU:

 

 1. Ochrony środowiska, w szczególności:
 1. zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
 2. wydawanie decyzji o wysokości odszkodowania w razie ograniczenia korzystania z nieruchomości w związku z uchwaleniem form ochrony przyrody;
 3. opiniowanie wydawanych przez wojewodę w drodze rozporządzenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych w zakresie ochrony powietrza;
 4. prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi oraz rejestru i obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy;
 5. wydawanie decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu w środowisku oraz dokonanie oceny stanu akustycznego środowiska dla terenów wskazanych w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska oraz wykonanie dla tych terenów map akustycznych;
 6. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga zezwolenia;
 7. wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, wydawanie pozwolenia zintegrowanego oraz stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tych pozwoleń;
 8. zobowiązanie podmiotu korzystającego ze środowiska prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
 9. w przypadku negatywnego oddziaływania na środowisko nałożenie w drodze decyzji na podmiot korzystający ze środowiska obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko  i jego zagrożenia lub przywrócenia do stanu właściwego a w przypadku braku możliwości nałożenia takiego obowiązku, zobowiązanie tego podmiotu do uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikających z naruszenia stanu środowiska oraz egzekwowanie tej kwoty;
 10. sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu jakim jest Starosta;
 11. występowanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzanie, że takie naruszenie mogło nastąpić;
 12. przygotowywanie materiałów Radzie do uchwalania  Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, programu działań, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego, obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany;
 13. przygotowywanie materiałów dla Zarządu, w tym: co dwa lata raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska, opinii wniosków o korzystanie ze środków budżetu Powiatu przeznaczonych na ochronę środowiska;
 14. wydawanie zezwolenia na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji oraz na zakup dodatkowych uprawnień do emisji z rezerwy, oraz na pokrycie różnicy pomiędzy emisją rzeczywistą i liczbą uprawnień z przyznanych dla instalacji uprawnień na następny rok okresu rozliczeniowego;
 15. przygotowywanie materiałów Radzie dotyczącej informacji o stanie środowiska na obszarze województwa, określenie w drodze uchwały kierunków działania Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska jak i polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia.

 

 1. Gospodarki odpadami, w szczególności:
 1. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;
 2. przekazywanie marszałkowi województwa danych z prowadzonego rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a nie wymagającej  zezwolenia;
 3. zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów;
 4. wydawanie zgody na zamkniecie składowiska odpadów lub wydzielonej jego części;

 

 1. Gospodarki wodnej, w szczególności:
 1. przygotowywanie dla Rady projektów uchwał dotyczących zaspokojenia  potrzeb w zakresie  korzystania z wód powierzchniowych poza korzystaniem powszechnym, właścicielowi wody przysługuje wtedy odszkodowanie z budżetu powiatu na warunkach ustalonych w ustawie;
 2. stwierdzanie przejęcia gruntów pod wodami oraz mienia do zasobu Skarbu Państwa bądź w trwały zarząd właściwego organu lub jednostki;
 3. ustalenie w drodze decyzji linii brzegu oraz rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego;
 4. wydawanie decyzji w sprawie podziału kosztów utrzymania wód;
 5. wydawanie decyzji w sprawie ustanowienia wyłącznie strefy bezpośredniej ujęcia wody;
 6. wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego oraz naliczenie stosownej opłaty legalizacyjnej;
 7. na wniosek właściciela ujęcia wody nakładanie na właściciela gruntów położonych w strefie ochrony pośredniej obowiązku likwidacji nieczynnych studni i ognisk zanieczyszczenia wody;
 8. legalizacja urządzeń wodnych
 9. przegląd ustaleń ww. pozwoleń wodnoprawnych a także realizacji tych pozwoleń co najmniej raz na 4 lata, oraz wydawanie decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia, ograniczenia lub cofnięcia ww. pozwoleń wodnoprawnych;
 10. nakazywanie przywrócenia stanu poprzedniego na wałach p. powodziowych i terenach zagrożonych powodzią;
 11. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych;
 12. rozpatrywanie naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień  innego zakładu;
 13. wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej oraz ewentualne unieruchomienie zakładu lub jego części;
 14. ustalanie szczegółowych zakresów i terminów utrzymywania urządzeń melioracji szczegółowych;
 15. nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z wałów p. powodziowych;
 16. nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych
 17. wydawanie karty wędkarskiej, rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;
 18. wydawanie zezwoleń na przegradzanie wody płynącej sieciowymi narzędziami połowowymi;
 19. przygotowywanie materiałów Radzie dotyczących utworzenia i funkcjonowania  Społecznej Straży Rybackiej oraz wykonywanie działań wynikających z regulaminu tejże straży.

 

 1. Gospodarki leśnej i łowieckiej, w szczególności:
 1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w tym określanie w drodze decyzji zadań właścicieli lasów w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów,
 2. wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów odnowienia lub przebudowy drzewostanu w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 3. wydawanie na wniosek właścicieli lasów decyzji o zamianie lasów na użytki rolne w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 4. wydawanie decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów zalesienia w ramach dotacji z budżetu państwa,
 5. dokonywanie udatności uprawy w czwartym lub w piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz wnioskowanie o przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 6. cechowanie drzewa pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna,
 7. uznawanie w drodze decyzji las za ochronny lub pozbawienie tego charakteru,
 8. zatwierdzanie w drodze decyzji uproszczonych planów urządzenia lasu oraz uznawanie lub nieuznawanie w drodze decyzji zastrzeżeń lub wniosków do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu,
 9. nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa przez właścicieli i użytkowników lasów,
 10. nadzór nad dokonanymi przez właścicieli zalesieniami gruntów rolnych w latach 2002 i 2003r., wypłata należnych rolnikom ekwiwalentów oraz współpraca z Agencją Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa w zakresie zapotrzebowania i rozliczania ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z uprawy rolnej i prowadzenie uprawy leśnej,
 11. stwierdzanie przekazania praw i obowiązków wynikających z decyzji o prowadzeniu uprawy leśnej na następcę prawnego,
 12. wstrzymywanie ekwiwalentu oraz nakazanie zwrotu kosztów sadzonek, kosztów sporządzenia planu zalesienia i pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi,
 13. wyrażanie w uzasadnionych wypadkach zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny poza odłowami, polowaniami i sprawdzianami pracy psów myśliwskich oraz na odłów lub odstrzały redukcyjne zwierzyny w wypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i obiektów użyteczności publicznej.
 14. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
 15. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych oraz coroczne naliczanie tenut dzierżawnych  i  rozliczanie ich z nadleśnictwami i gminami,

 

 1. Ochrony przyrody, w szczególności:
 1. posiadanie bieżącej informacji o formach ochrony przyrody na terenie powiatu ząbkowickiego;
 2. prowadzenie rejestru zwierząt gatunków, których przewożenie przez granice podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do tego rejestru
 3. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z zadrzewień z nieruchomości będących własnością gminy oraz naliczanie stosownych opłat bądź kar za ich wycięcie, jak również z terenów kolejowych wycinanych w związku z utrzymaniem bezpieczeństwa ruchu.

 

 1. Rolnictwa, w szczególności:
 1. współpraca z urzędami gmin i izbą rolniczą w zakresie kontroli ubezpieczenia rolników.

 

 1. Wykonywanie obowiązujących sprawozdań, spraw wynikających ze Statutu, ze zmienianych lub wydawanych nowych przepisów prawnych z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska,
 2. Współdziałanie z innymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Starostwa, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji w zakresie ww. spraw.
 3. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę.
 1.  
 1.  
 1.  
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 29-09-2017 12:36:40