Audytor wewnętrzny

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

 

 

DANE ADRESOWE:

ul. Sienkiewicza 11

57-200 Ząbkowice Śl.

tel. 74 816 28 05

fax  74 816 28 50

e-mail: audyt@zabkowice-powiat.pl

 

 

GODZINY URZĘDOWANIA

codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

 

PRACOWNICY:

Joanna Miśków

 

Do zadań Audytora wewnętrznego należy:

 1. Wspieranie Starosty przez wykonywaną w sposób obiektywny i niezależny systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze a w szczególności:
 1. ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce;
 2. dokonywaniu analiz obszarów ryzyka w zakresie działania Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu;
 3. opracowanie rocznych planów audytu wewnętrznego w Starostwie oraz sprawozdań z wykonania planów audytu za poprzedni rok;
 4. przeprowadzanie zadań audytowych w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych powiatu zgodnie z rocznymi planami audytu oraz przedstawianie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień;
 5. sprawdzaniem następstw ustaleń audytu celem zapewnienia stosownych i terminowych działań naprawczych;
 6. przeprowadzenie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym  w przepisach prawa, powszechnie uznanymi standardami audytu wewnętrznego oraz Kodeksem Etyki Audytora Wewnętrznego.

 

 1. Organizacja przeprowadzania kontroli :
 1. Starosta zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników za inne dokumenty wewnętrzne;
 2. źródłem do uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej są wyniki monitorowania, wyniki samooceny systemu oraz wyniki przeprowadzonych kontroli i audytów;
 3. dla zapewnienia realizacji celów kontroli zarządczej tworzy się model kontroli zarządczej;
 4. na model kontroli zarządczej składają się m.in. mechanizmy kontroli i zgodności działania z przepisami prawa oraz efektywności i skuteczności realizacji zadań, mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych, mechanizmy samooceny, zarządzania ryzykiem;
 5. kontroli podlegają wszystkie wydziały w Starostwie;
 6. zasady i tryb przeprowadzania kontroli zarządczej określa Zarządzenie Starosty Ząbkowickiego.

 

 

 

 

 

 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 29-09-2017 13:01:16