Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

 

DANE ADRESOWE:

ul. Sienkiewicza 11

57-200 Ząbkowice Śl.
tel. 74/816 28 04

 

e-mail: rzecznik@zabkowice-powiat.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

 • poniedziałek - nieczynne
 • wtorek - od godz. 8.00 do godz. 15.00
 • środa - od godz. 8.00 do godz. 15.00
 • czwartek - od godz. 8.00 do godz. 15.00
 • piątek - tylko osoby uprzednio umówione
   

PRACOWNICY:
         

Bartosz Roman

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

 

ZADANIA:

 Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów;
 3. prowadzenie edukacji konsumenckiej;
 4. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 5. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 6. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 7. wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
 8. przedkładanie Staroście do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim;
 9. przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej;
 10. występowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów ustawy;
 11. występowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów;
 12. wytaczanie powództw w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu o uznaniu postanowień wzorców umowy za niedozwolone;
 13. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych;
 14. wykonywanie innych poleceń zleconych przez Starostę.

 

Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 29-09-2017 13:03:22