Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH 

 

Informacje ogólne:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl.
(Centrum znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego)
ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śl.

Numery telefonów:
tel. 74/ 8156 828, 8156 000
fax.: 74/ 8157 316

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530

Adres poczty elektronicznej:

                       sekretariat@pcpr-zabkowiceslaskie.pl

Strona www:

                      www.pcpr-zabkowiceslaskie.pl


Osoby i pełnione funkcje:

 • Beata Mirek – Dyrektor PCPR

 • Anna Andruszewska – Główna Księgowa

 • Monika Surus – Podinspektor ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej

 • Ewa Rejmontowicz – St. inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych

 • Nelina Oczkoś – St. inspektor ds. organizacji opieki w rodzinach zastępczych

 • Sylwia Chałupa – pracownik socjalny

 • Karolina Bieruta – pracownik socjalny

 • Magdalena Kaszowska – Inspektor ds. tworzenia i koordynacji programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych

 • Agnieszka Gnyl – St. referent ds. turnusów rehabilitacyjnych i obsługi sekretariatu

 

Świadczenia oraz pomoc, o którą można się ubiegać w PCPR:

 1. W sprawie umiszczenia w domu pomocy społecznej:

a)    w razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę, gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

Na terenie Powiatu Ząbkowickiego funkcjonują następujące typy domów pomocy społecznej:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Ząbkowicach Śląskich, ul. Szpitalna 3.

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Ziębicach, ul. Kościelna 12.

- Dom Pomocy Społecznej dla osób somatycznie przewlekle chorych w Henrykowie, Pl. Cystersów 4d,

- Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle chorych psychicznie w Brzeźnicy 78, Gmina Bardo,

- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w Opolnicy 58 ( Gmina Bardo ).

b)    Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalająca odpłatność za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. Natomiast decyzje o umieszczeniu w domu pomocy wydaje starosta powiatu na terenie którego znajduje się dom.

c)     Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłaty. Podstawą ustalenia odpłatności przez gminę jest średni miesięczny koszt  utrzymania w danym domu pomocy społecznej ogłaszany co roku w Dzienniku Urzędowym Województwa. Odpłatność ta ponoszą:

- mieszkaniec domu nie więcej niż 70% swojego dochodu,

- małżonek, zstępni przed wstępnymi,

- gmina, z której osoba została skierowana.

 

 1. W sprawie skierowań do placówek opiekuńczo – wychowawczych ( m.in. domy dziecka, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, pogotowia opiekuńcze ).

a)    podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu, wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub małoletniego wraz z dokumentacją – akt urodzenia dziecka, potwierdzenie zameldowania, świadectwo szkolne, opinia wychowawcy, karta zdrowia, karta szczepień, opinia o dziecku wydana przez ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny.

b)    Na terenie Powiatu funkcjonuje dom dziecka „Jutrzenka” w Bardzie przy ul. 1 Maja 12, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej.

c)     Pobyt dzieci w placówkach jest odpłatny. Rodzice biologiczny dzieci przebywających w placówkach są zobowiązani do odpłatności. Odpłatność lub zwolnienie z odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce ustala powiat, z terenu którego dziecko pochodzi. Podstawą ustalenia odpłatności jest średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w danej placówce.

 

 1. W sprawie skierowania do Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie w Bardzie ul. 1 Maja 12 ( Ośrodek mieści się w Domu Dziecka „Jutrzenka” )

a)    ośrodek udziela doraźnej, natychmiastowej, krótkoterminowej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – kobietom i dzieciom – w sytuacji przemocy lub innego kryzysu rodzinnego. Ośrodek w zależności od sytuacji świadczy psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, prawną, medyczną i socjalną pomoc.

b)    pobyt w Ośrodku jest odpłatny na zasadach określonych w regulaminie Ośrodka.

c)     do Ośrodka Interwencji Kryzysowej osoby kierowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. na wniosek osoby zainteresowanej, na wniosek kuratora sądowego, na wniosek ośrodka pomocy społecznej oraz na wniosek Policji.

 

 1. W sprawie przysługujących świadczeń dla wychowanków w/w placówek i rodzin zastępczych:

- wychowankom placówek opiekuńczo- wychowawczych, resocjalizacyjnych, ośrodków wychowawczych oraz rodzin zastępczych przysługuje świadczenie na usamodzielnienie jeżeli w w/w placówkach i rodzinach zastępczych przebywali powyżej jednego roku oraz na kontynuowanie nauki i tzw. pomoc rzeczowa.

 

 1. W sprawie przysługujących świadczeń z tytułu pełnienia rodziny zastępczej:

a)    umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego.

b)    rodzicom zastępczym przysługuje miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej uzależnione od wieku, stanu zdrowia i dochodów dziecka po zebraniu przez Centrum Pomocy Rodzinie dokumentacji: wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej, informacji o majątku i dochodach dziecka, informacji o rodzicach biologicznych itp.

c)     rodzina zastępcza jest zobowiązana do powiadamiania Centrum o każdorazowych zmianach w sytuacji dochodowej dziecka, a także do umożliwienia przeprowadzania co pół roku wywiadów kontrolnych.

d)    rodzice biologiczni dziecka jeżeli nie płaca alimentów, ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

 

 1. W sprawie przysługujących świadczeń dla osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach otrzymywanych przez powiat środków PFRON:

a)    dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych: osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna posiadać aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność, wniosek lekarski kierujący na turnus oraz spełniać określone przepisami kryterium dochodowe.

b)    Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne o środki pomocnicze: osoba ubiegająca się o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych powinna posiadać: aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, kartę zaopatrzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia, rachunek lub fakturę na zakupiony przedmiot, spełniać określone w przepisach kryterium dochodowe. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego odbywa się przy 40% udziale własnym zakupu osoby zainteresowanej. O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą się starać również organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne, osoby prawne jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najemnej 2 lat przez dniem złożenia wniosku.

c)     Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ( architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych )

- o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności, która ma trudności w poruszaniu się, posiada tytuł własności lokalu mieszkalnego bądź zgodę właściciela lokalu na likwidację barier oraz musi posiadać środki na pokrycie 20% udziału własnego we wnioskowanym przedsięwzięciu.

- o dofinansowanie likwidacji barier technicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

d)    dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki mogą się starać stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, jeżeli prowadzą statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i posiadają środki na pokrycie w 40% udziału własnego we wnioskowanym przedsięwzięciu.

e)    Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

 

 1. W sprawie orzekania o stopniu niepełnosprawności:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1 orzeka o niepełnosprawności osób dorosłych i niepełnosprawności dzieci poniżej 16 lat. Zespól Orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Osoba ubiegająca się o wydanie orzeczenia winna złożyć wniosek wraz z dokumentacją medyczną bezpośrednio w Powiatowym Zespole bądź za pośrednictwem Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. Wymagane druki do wypełnienia można pobrać w siedzibie tut. Centrum Pomocy Rodzinie.

Orzeczenie wydane przez Zespół służy do celów poza rentowych, pozwala korzystać z ulg bądź uprawnień: komunikacyjnych, możliwości odpowiedniego zatrudnienia, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych itp.


 

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Przy Staroście Ząbkowickim w dniu 16.09.2003 r. utworzona została Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zarządzeniem Starosty Ząbkowickiego z dnia 28.09.2007 r. w skład rady powołani zostali:

 1. Anna Grzesiuła – przedstawicielka Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” ze Złotego Stoku.
 2. Jakub Dubiński – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Ząbkowicach Śl.
 3. Elżbieta Kuś – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
 4. Kazimiera Szymańska – Radna Rady Miejskiej w Bardzie
 5. Elżbieta Tarapacka – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

 

Kadencja rady trwa 4 lata. Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Do zakresu działania Rady należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Przyznawanie świadczeń, o których mowa wyżej regulują szczegółowo niżej wymienione ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych ( Dz.U. Nr 233 poz. 2344)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217 poz. 1837)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze (Dz.U. z 2007 r. Nr 208 poz. 1507 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczych-wychowawczych (Dz.U. Nr 37 poz. 331)

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694)

- Rozporządzenie Ministra Gos[podarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96 poz. 861 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139 poz. 1328)

 

Wymagane druki i wnioski można pobrać w siedzibie tut. Centrum Pomocy Rodzinie lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Ważne linki:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Autor edycji: Admin Admin
Data edycji: 06-02-2014 12:57:32