Zarząd Dróg Powiatowych

              ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

               W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Dane adresowe:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl.ul. Daleka 19

57-200 Ząbkowice Śl.

Tel. 74 – 8 15 16 57, 8 15 15 73   
fax   74  - 8 15 35 41
Regon   890723841   
NIP 88
7-15-62-797 
  

e-mail:               zdp.zabkowice@dsw.pl

strona www:     www.bip.zdp.zabkowice.dsw.pl

GODZINY URZĘDOWANIA: od poniedziałku do piątkuod godz. 7:00 do godz. 15:00

FUNKCJE: 

mgr inż. Antoni Drożdż - Dyrektor

Maciej Haczkowski- Zastępca Dyrektora

Małgorzta Turczyn - Główny Księgowy

 


 

OBWODY DROGOWE: Dane adresowe:Zarząd Dróg Powiatowych -   Obwód Drogowy Nr IUl. Daleka 1957-200 Ząbkowice Śl.Tel.  74  - 8 15 73 54 Godziny urzędowania:Od poniedziałku do piątkuOd godz. 7:00 do godz. 15:00 FUNKCJE:Artur Rudnicki   -  Kierownik

 

Zarząd Dróg Powiatowych- Obwód Drogowy Nr IIUl. Sportowa 1857-220 ZiębiceTel.74  - 8 19 14 89  Godziny urzędowania:Od poniedziałku do piątkuOd godz. 7:00 do godz. 15:00 FUNKCE:

Mirosław Wróbel- Kierownik

 


ZADANIA:   Przedmiotem działania Zarządu jest pełnienie obowiązków Zarządcy dróg powiatowych  w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w zakresie: 1)     opracowywania projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych; 2)     opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej; 3)     pełnienia funkcji inwestora; 4)     utrzymania nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 5)     realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu; 6)     koordynacji robót w pasie drogowym; 7)     przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju; 8)     wydawania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych; 9)     prowadzenia ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych; 10) przeprowadzania kontroli stanu dróg i obiektów mostowych; 11) wykonywania robót inwentaryzacyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających; 12) przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;  13) przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg; 14) wprowadzania ograniczeń bądź zamykania dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczania objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia; 15) dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego; 16) sadzenia, utrzymywania, usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym; 17) prowadzenia gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi  w zarządzie organu zarządzającego drogą;

 

 

 

 

Autor edycji: Admin Admin
Data edycji: 06-02-2014 12:57:32