Powiatowy Urząd Pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY

W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 

Dane adresowe:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Powstańców Warszawy 7

57-200 Ząbkowice Śl.

numery telefonów:

               centrala      74 816 67 24

            fax             74 816 67 20

               sekretariat 74 816 67 00

 

Filia PUP w Ziębicach

ul. Wojska Polskiego 3a

57-220 Ziębice

numer telefonu 74 819 14 43

 

Adres poczty elektronicznej:

                   wrza@praca.gov.pl

 

Strona www:

                        http://pup.zabkowice.slaskie.sisco.info/

 

  


 

Godziny pracy:

  • Poniedziałek od 7.30 do 15.30
  • Wtorek od 7.30 do 18.00
  • Środa od 7.30 do 15.30
  • Czwartek od 7.30 do 15.30
  • Piątek od 7.30 do 15.30

 

Osoby i pełnione przez nie funkcje:

Irena Balikowska - Dyrektor

Tadeusz Kuduk – Zastępca Dyrektora

Teresa Kogut – Główny Księgowy

 

 

Zadania:

 

1)       opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

2)       pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3)       udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;

4)       udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

5)       udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;

6)       rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

7)       inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

8)       inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach;

9)       inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

10)    opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

11)    inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązywanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

12)    współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

13)    współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;

14)    współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym opracowaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy;

15)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

16)    wydawanie decyzji o:

a)      uznaniu lub odmowie uznania osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego;

b)      przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów;

c)      obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub  kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy;

d)      odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a;

17)    realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. A-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. C;

18)    realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności przez:

a)      realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,

b)      realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych państw;

19)    realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

20)    badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

21)    organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

22)    organizowanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

23)    realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

24)    organizacja i realizowanie programów specjalnych;

25)    udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1, oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji;

26)    współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4;

27)    inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Autor edycji: Admin Admin
Data edycji: 06-02-2014 12:57:32