Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju

WYDZIAŁ PROMOCJI, OŚWIATY I ROZWOJU

DANE ADRESOWE:
ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. do Wydziału z zakresu promocji i rozwoju 74 81 62 815, 74 81 62 816
tel. do Wydziału z zakresu oświaty 74 81 62 887, 74 81 62 867

e-mail:
promocja@zabkowice-powiat.pl

oswiata@zabkowice-powiat.pl


GODZINY URZĘDOWANIA:
codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30

PRACOWNICY:

- Kinga Grabowa Kierownik
tel. 74 81 62 816
pok. 305

- Andrzej Rapacz
- Anna Prądzyńska
- Daniel Ciepierski
tel. 74 81 62 815
pok. 305

- Joanna Cymbała
- Tadeusz Sobski
tel. 74 81 62 887, 74 81 62 867
pok. 102, 103

ZADANIA:

Do zadań Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju należy:

 1. W zakresie oświaty:
 1. opracowywanie i przedkładanie projektów uchwał i innych aktów  w sprawach dotyczących oświaty;
 2. prowadzenie spraw z zakresu zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych,  szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo – wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradni psychologiczno – pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 3. przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
 4. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 5. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
 6. przedstawianie do zatwierdzenia przez Starostę projektów organizacyjnych szkół i placówek;
 7. sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw administracyjnych;
 8. nadzór nad całokształtem polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów szkół i placówek;
 9. realizowanie zadań związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, placówki;
 10. przygotowywanie wniosków o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, placówki;
 11. wnioskowanie o przyznanie nagrody Starosty Ząbkowickiego oraz odznaczeń i nagród resortowych dyrektorom szkół i placówek;
 12. przygotowywanie zbiorczych propozycji do budżetu powiatu w zakresie jednostek oświatowych;
 13. nadzorowanie organizowania przez podległe szkoły, placówki działalności opiekuńczej i pomocy materialnej dla uczniów;
 14. przygotowywanie decyzji, na wniosek dyrektorów szkół, dotyczących przyznania uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendiów Starosty;
 15. realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego;
 16. dokonywanie okresowych przeglądów jednostek oświatowych;
 17. wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w placówkach na terenie Powiatu;
 18. wnioskowanie o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego w placówkach poza terenem Powiatu;
 19. wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w placówkach jakimi są młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 20. prowadzenie spraw kadrowych i akt osobowych dyrektorów podległych placówek;
 21. sporządzanie sprawozdawczości oświatowej;
 22. sporządzanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków z rezerwy Ministra Edukacji Narodowej;
 23. sporządzanie wniosków dotyczących pozyskiwania dotacji na realizację zadań oświatowych z programów rządowych i funduszy europejskich;
 24. współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
 25. współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną;
 26. współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji;
 27. współpraca z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli;
 28. współpraca z Sądem Rejonowym i Policją;
 29. współpraca ze szkołami podstawowymi i gimnazjami w zakresie dotyczącym skierowań do placówek.

2. W zakresie kultury:

 1. współpraca z terenowymi ośrodkami kultury w zakresie realizacji działań kulturalnych;
 2. współdziałanie z placówkami szkolnymi w zakresie organizowania imprez rocznicowych i okolicznościowych;
 3. realizacja zadań dotyczących działalności Biblioteki Powiatowej;
 4. wspomaganie inicjatyw dotyczących rozwoju życia artystycznego i kulturalnego;
 5. organizowanie obchodów świąt państwowych oraz współdziałanie w organizacji wydarzeń kulturalnych o zasięgu powiatowym;
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury;
 7. promocja i koordynacja imprez kulturalnych odbywających się na terenie Powiatu.

3. W zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki:

 1. tworzenie klimatu oraz warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej;
 2. współdziałanie z placówkami szkolnymi w zakresie organizowania imprez rocznicowych i okolicznościowych;
 3. koordynacja zadań przyjętych do realizacji przez podległe Powiatowi jednostki w zakresie kultury fizycznej;
 4. organizacja imprez turystycznych przyjętych jako imprezy własne Powiatu;
 5. wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę lub Wicestarostę.

4. W zakresie rozwoju:

 1. opracowywanie, monitoring i aktualizacja dokumentów planistycznych powiatu (strategia rozwoju, plany rozwoju);
 2. bieżące analizowanie i studiowanie dokumentów z zakresu rozwoju lokalnego, funduszy UE, oraz wytycznych i przepisów prawa w tym zakresie;
 3. opracowywanie i przedkładanie Zarządowi Powiatu opinii oraz materiałów dotyczących kierunków rozwoju powiatu;
 4. gromadzenie i analizowanie danych na temat gospodarczego, społecznego i przestrzennego rozwoju Powiatu.

5. W zakresie promocji i polityki informacyjnej:

 1. inicjowanie i realizacja wszelkich form informacyjnych i reklamowych, służących promocji i rozwojowi powiatu;
 2. przygotowywanie materiałów do opracowań dotyczących programów, strategii oraz kierunków rozwoju turystyki w powiecie;
 3. cykliczny udział w targach turystycznych – krajowych i zagranicznych;
 4. prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej;
 5. wydawanie materiałów promocyjnych: publikacji, gadżetów, itp.;
 6. prowadzeniem serwisu internetowego Powiatu Ząbkowickiego;
 7. organizacja i współorganizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych, służących promocji
  i rozwojowi powiatu;
 8. współpraca i nawiązywanie współpracy z regionami partnerskimi Powiatu Ząbkowickiego (krajowymi i zagranicznymi);
 9. współpraca z mediami w zakresie promocji;
 10. współpraca z instytucjami rządowymi oraz pozarządowymi w zakresie działań promocyjnych;
 11. przygotowywanie oraz bieżąca aktualizacja kalendarza imprez organizowanych na terenie powiatu.

6. W zakresie pozyskiwania funduszy pozabudżetowych:

 1. zarządzanie realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przygotowywanych przez Wydział;
 2. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
  i innych;
 3. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji wniosków aplikacyjnych (studium wykonalności projektu, wniosek projektowy, wymagane załączniki);
 4. współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie nadzorowania realizacji projektów;
 5. monitoring osiąganych wskaźników realizacji projektów;
 6. sprawozdawczość z realizacji projektów (przygotowywanie sprawozdań);
 7. działania informacyjne i promocyjne wynikające z obowiązków beneficjenta projektu realizowanego z udziałem środków zewnętrznych;
 8. zarządzanie przepływami finansowymi w ramach projektu (przygotowywanie harmonogramów płatności i opracowywanie wniosków o płatność);
 9. udział w pracach grup roboczych zajmujących się programowaniem funduszy strukturalnych  w regionie (opracowanie regionalnych programów operacyjnych określających priorytety, kierunki oraz wysokość środków na realizację polityki regionalnej);
 10. monitoring dostępnych możliwości pozyskiwania przez powiat środków zewnętrznych.

7. W zakresie rozwoju przedsiębiorczości:

 1. podejmowanie działań wspierających rozwój przedsiębiorczości, w tym organizacja prezentacji gospodarczych;
 2. gromadzenie i udostępnianie informacji gospodarczych;
 3. współpraca z instytucjami okołobiznesowymi w celu spójnej realizacji projektów wspierających MŚP;
 4. dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych;
 5. przygotowywanie oferty inwestycyjnej powiatu;
 6. współpraca w dziedzinie promocji gospodarczej z samorządami terytorialnymi, instytucjami rozwoju regionalnego i lokalnego oraz środowiskami biznesowymi;
 7. udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych podmiotom gospodarczym, instytucjom i organizacjom z terenu Powiatu.

8. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego a także innymi osobami prawnymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. udzielanie informacji organizacjom o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach programów powiatowych, wojewódzkich, krajowych oraz unijnych;
 3. aktualizacja bazy organizacji pozarządowych z terenu powiatu;
 4. wspieranie oraz współudział w inicjatywach podejmowanych przez organizacje pozarządowe;
 5. promocja działalności organizacji pozarządowych.
 6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę lub Wicestarostę.
Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 05-03-2013 10:58:29
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 29-09-2017 13:15:20