Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Krzysowego i Zamówień Publicznych

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DANE ADRESOWE:
ul. Henryka Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

 

tel.  74 81 62 880; 74 81 62 877; 74 81 62 879;
fax. 74 81 62 876, 74 81 62 861
pok. 104,105,106

e-mail:
wzk@zabkowice-powiat.pl;
informatyk@zabkowice-powiat.pl.

GODZINY URZĘDOWANIA:
codzinnie w godzinach od 7.30 do 15.30

PRACOWNICY:

- Bartosz Roman - Kierownik
tel. 74 81 62 804

Z zakresu bezpeiczeństwa i zarzązania kryzysowego:
- Henryk Jabłoński - Inspektor
- Radosław Sroczyk - Inspektor
tel. 74 81 62 877, 74 81 62 879, 74 81 62 881

W zakresie inwestycji i zamówień publicznych:
- Joanna Miśków
- Michał Sikuciński

 

W zakresie obsługi informatycznej Starostwa:
- Andrzej Kuźlak
- Marek Pałasz
tel. 74 81 62 880,
Serwerownia: tel. 74 81 62 839

Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych należy:

 1. Zapewnienie obywatelom podstawowych warunków ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami i realnymi niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych, powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka, a także wynikającymi z działań terrorystycznych i zbrojnych.
 2. Zarządzanie i reagowanie kryzysowe – zadania:
  1. kierowanie Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Powiatu;
  2. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania kryzysowego;
  3. organizowanie i zapewnianie stałej łączności telefonicznej i radiowej dla potrzeb Starosty, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zespołu Zarządzania Kryzysowego  w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń;
  4. współpraca z Państwową Strażą Pożarną oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz  bezpośredniej ochrony przed powodzią;
  5. prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Powiatu;
  6. monitorowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie Powiatu;
  7. współpracowanie z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz instytucjami realizującymi ochronę ludności;
  8. współdziałanie i wzajemne przekazywanie informacji w zakresie zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwania pomiędzy ościennymi powiatami;
  9. gromadzenie danych i aktualizowanie programu użytkowego WZK DUW pod nazwą „Baza Sił i Środków Województwa Dolnośląskiego”;
  10. opracowywanie, aktualizowanie i wykonywanie przedsięwzięć wynikających z następujących dokumentów planistycznych:
   1. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego,
   2. Plan Ochrony oraz Ewakuacji Dóbr Kultury na Wypadek Zagrożenia Państwa i Wojny,
   3. Plan Ochrony Zabytków Powiatu Ząbkowickiego na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych,
  11. obsługa planistyczna, kancelaryjno-biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  12. obsługa planistyczna, kancelaryjno-biurowa Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków i Dóbr Kultury;
  13. obsługa kancelaryjno-biurowa, planistyczna i sprawozdawcza Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Ząbkowickim;
  14. szacowanie strat powstałych w wyniku sytuacji kryzysowej oraz planowanie procesu odbudowy.
 3. Obronność – obrona powszechna:

1. opracowywanie, aktualizowanie i wykonywanie przedsięwzięć wynikających z następujących dokumentów planistycznych:

 1. Plan Przygotowania Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia Powiatu Ząbkowickiego Na Potrzeby Obronne Państwa.
 2. Plan Operacyjny Funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Warunkach Zewnętrznego Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa i w Czasie Wojny.
 3. Regulamin Organizacyjny Starostwa na czas „W”;
 4. Stały Dyżur ;
 5. Dokumentacja Stanowiska Kierowania;
 6. Dokumentacja Akcji Kurierskiej;
 7. Dokumentacja „Bazy danych HNS”;

2. zapewnienie warunków organizacyjnych funkcjonowania całodobowych dyżurów na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń;
3. dokonywanie raz w roku kontroli  w  urzędach miast i gmin z wykonania i aktualizacji  dokumentów planistycznych obowiązujących na szczeblu gminy;
4. realizowanie treningów akcji kurierskiej w powiecie (co najmniej 2 razy w roku) z gminami i administracją wojskową;
5. prowadzenie szkoleń obronnych;
6. kontrolowanie realizacji zadań obronnych przez urzędy administracji samorządowej, placówki służby zdrowia oraz instytucje, służby, straże i podmioty gospodarcze realizujące zadania obronne na rzecz sił zbrojnych;
7. prowadzenie kontroli wewnętrznych, (zespołowe, problemowe i sprawdzające) na wszystkich szczeblach organizacyjnych powiatu;
8. współpracowanie z administracją wojskową;

4. Obrona cywilna:

1. realizowanie zadań z zakresu obrony cywilnej w tym:

 1. zorganizowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, zmieniona kolejność
 2. z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 3. organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia, który wystąpił na obszarze co najmniej dwóch gmin, zmieniona kolejność
 4. ochrona oraz ewakuacja dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem w wyniku działań wojennych;
 5. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tych sanitarno- epidemiologicznych  i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

2. wyznaczanie Zakładów Opieki Zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowania przygotowania tych zakładów do niesienia pomocy;
3. współpracowanie z terenowymi organami administracji  wojskowej i publicznej;
4. prowadzenie gospodarki materiałowo – technicznej, konserwacji  i zabezpieczenia sprzętu przeznaczonego do działań ratowniczych w gminnych magazynach;
5. wykonywanie dokumentacji planistycznych (opracowanie i prowadzenie ciągłej aktualizacji następujących dokumentów):

 1. Powiatowego Planu Obrony Cywilnej,
 2. Dokumentacji systemu wykrywania i alarmowania,
 3. Zestawienia sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w gminach na terenie powiatu ząbkowickiego.

6. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów lub zleconych przez przełożonych;

5. W zakresie Obsługi Teleinformatycznej należy w szczególności:

1. Zapewnienie bezpieczeństwo teleinformatycznego w Starostwie – ochrona informacji niejawnych  w systemach i sieciach teleinformatycznych poprzez:

 1. nadzorowanie i kontrolowanie konfiguracji systemu, przemieszczania sprzętu oraz prowadzenia jego ewidencji;
 2. szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pracowników Starostwa;
 3. zapewnienie ochrony elektromagnetycznej, kryptograficznej oraz bezpieczeństwa transmisji danych;
 4. prowadzenie analizy ryzyka w bezpieczeństwie teleinformatycznym równoznacznym z ochroną informacji w systemach i sieciach TI;
 5. sprawdzanie poprawności działania systemu oraz jego zabezpieczeń,
 6. opracowywanie projektów szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznej,  propozycji ich uaktualnienia oraz wdrażania procedury ochrony antywirusowej.

2. Ochrona danych osobowych:

 1. nadzorowanie nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrolą przebywających w nich osób;
 2. zapewnienie awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania;
 3. przygotowanie zbiorów danych i wymaganych dokumentów niezbędnych przy zgłaszaniu wniosków o rejestrację zbioru do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 4. prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych oraz ewidencji miejsc przetwarzania danych osobowych  w systemach informatycznych;
 5. prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych starostwa (przetwarzanych metodą tradycyjną lub w systemach informatycznych);
 6. opracowywanie i aktualizowanie instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym;
 7. zarządzanie hasłami użytkowników służącym do przetwarzania danych osobowych;
 8. podejmowanie natychmiastowych działań zabezpieczających stan systemu informatycznego w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu zabezpieczeń systemu informatycznego lub informacji o zmianach w sposobie działania programu lub urządzeń wskazujących na naruszenie bezpieczeństwa danych.

3. Obsługa informatyczna Starostwa:

 1. administrowanie i zarządzanie systemem informatycznym, w szczególności serwerami bazodanowymi i siecią komputerową, oraz zapewnienie sprawnego działania tych urządzeń;
 2. utrzymanie i rozwój lokalnej sieci komputerowej (LAN) obejmujące okablowanie strukturalne budynków urzędu oraz urządzenia aktywne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie sieci, utrzymanie i rozwój łączy transmisji danych (WAN);
 3. archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej;
 4. wykonywanie kopii bezpieczeństwa „backup” baz danych serwerów;
 5. nadzorowanie legalności stosowanego oprogramowania - kontrola licencji i legalności oprogramowania;
 6. udzielanie pracownikom pomocy związanej z pracą ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym;
 7. identyfikowanie potrzeb pracowników w zakresie potrzeb wyposażenia stanowisk pracowniczych oraz opiniowanie zakupów sprzętu i oprogramowania;
 8. zarządzanie od strony technicznej BIP Starostwa ;
 9. wdrożenie i utrzymanie Infrastruktury Klucza Publicznego, zarządzanie oprogramowaniem podpisów elektronicznych kwalifikowanych i niekwalifikowanych;
 10. planowanie i zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania;
 11. określanie właściwych warunków eksploatacji i racjonalnego wykorzystania sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w Starostwie, jak i określanie zasad pracy przy użyciu sprzętu komputerowego;
 12. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa, jednostkami organizacyjnymi, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi w sprawach z zakresu swojej właściwości oraz w zakresie wspólnych projektów informatycznych i wymiany danych;
 13. opracowywanie i wdrażanie kompleksowego programu informatyzacji i komputeryzacji Starostwa;
 14. prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania;
 15. szkolenia informatyczne pracowników w obsłudze nowych programów, oraz szkolenie pracowników w zakresie eksploatacji sprzętu komputerowego na poszczególnych stanowiskach roboczych.

6. W zakresie inwestycji i zamówień publicznych

 1. w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
  • planowanie zamówień publicznych;
  • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
  • ustalenie wartości szacunkowej zamówień publicznych;
  • wybór trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych;
  • przygotowywanie ogłoszeń, zaproszeń do składania ofert, aukcji elektronicznych;
  • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • sporządzanie dokumentacji przetargowej;
  • kontaktowanie się z wykonawcami i dostawcami w postępowaniach o zamówienia publiczne;
  • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dla wykonawców i dostawców w sprawie ogłoszenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • wnioskowanie o powołanie komisji przetargowej;
  • uczestnictwo w pracach komisji przetargowych;
  • przygotowywanie odpowiedzi na protesty oferentów;
  • przygotowywanie projektów umów na roboty budowlane, dostawy i usługi;
  • prowadzenie rejestrów udzielanych zamówień publicznych, odwołań i protestów;
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w prowadzeniu postępowań o  wartości powyżej 30.000 EURO, w szczególności zadań inwestycyjno-remontowych.
 2. w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:
  • wnioskowanie o zmianę ustaleń przestrzennych planów dla terenów Powiatu;
  • przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz warunków zabudowy dla zadań powiatu i współdziałanie w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi powiatu (szkoły, placówki).
 3. w zakresie ustawy Prawo budowlane, a w szczególności :
  • organizowanie i koordynowanie procesu budowlanego w zakresie projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych  Powiatu;
  • przygotowywanie wniosków do właściwych organów w sprawie zgłoszeń i pozwoleń budowlanych dla zadań inwestycyjno-remontowych;
  • zapewnienie kierownictwa budowy i  robót budowlanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane;
  • zawiadamianie właściwych organów o zmianie kierownika budowy, robót i inspektora nadzoru inwestorskiego;
  • przygotowywanie (kompletowanie) dokumentacji do zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, bądź wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie do właściwych organów;
  • prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu utrzymania obiektów budowlanych, mienia.
 4. w zakresie innych ustaw i przepisów wykonawczych do w/w, a w szczególności:
  • przygotowywanie inwestycji i remontów;
  • przygotowywanie inwestycji i remontów do realizacji;
  • przygotowywanie /udział w określeniu zakresu rzeczowego robót dla zadań inwestycyjno-remontowych;
  • przygotowywanie zleceń i umów na wykonanie dokumentacji projektowych, kosztorysów  robót budowlanych;
  • uzgadnianie i opiniowanie projektów inwestycyjnych i remontów kapitalnych;
  • nadzór techniczny i merytoryczny nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjno-remontowymi;
  • rozliczenia budowlanych robót inwestycyjno-remontowych;
  • organizowanie odbiorów technicznych;
  • przekazywanie zadań inwestycyjno-remontowych do użytku;
  •  opiniowanie pod względem technicznym i merytorycznym wniosków inwestycyjno- remontowych jednostek organizacyjnych powiatu
  • współpraca w planowaniu budżetu Starostwa;
  • przygotowywanie informacji dla Zarządu z realizacji zadań inwestycyjno-remontowych;
  • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem budynków Starostwa.

7. W zakresie ochrony zdrowia -Inspektor ds. ochrony zdrowia

 1. realizacja uchwał Rady  oraz  Zarządu, a także dyspozycji Zarządu i Starosty,
 2. sporządzanie planów finansowych do projektu budżetu Powiatu w części dotyczącej  zadań z zakresu ochrony zdrowia we współpracy  ze Skarbnikiem w tym zakresie,
 3. współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu,
 4. współpraca z komisjami w zakresie realizowanych zadań, szczególnie z Komisją Infrastruktury Społecznej,
 5. merytoryczny nadzór nad treścią danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej                                w swoim zakresie działania,
 6. przygotowywanie z zespołem Radców Prawnych projektów uchwał o tworzeniu Rady Społecznej i SPZOZ Pomoc Doraźna,
 7. prowadzenie Spraw związanych z posiedzeniami i funkcjonowaniem Rady Społecznej przy SPZOZ Pomoc Doraźna,
 8. realizacja zadań związanych z uprawnieniami i obowiązkami organu założycielskiego, właściciela i organizatora w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej,
 9. monitorowanie sytuacji powiatowych jednostek ochrony zdrowia na terenie Powiatu obejmujących kontrolę i ocenę działalności,
 10. określanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu i podejmowanie niezbędnych działań dla poprawy ich stanu zdrowotnego,
 11. opracowywanie i opiniowanie planu zdrowotnego w oparciu o Narodowy Program Ochrony Zdrowia,
 12. współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 13. współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 14. współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
 15. realizacja zadań dotyczących promocji zdrowia, inspirowanie i wspomaganie działań profilaktycznych promujących zdrowie w placówkach podległych Powiatowi,
 16. organizowanie konferencji i szkoleń dla podległych placówek opieki zdrowotnej,
 17. wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę.
 18. Umieszczanie w BIP. informacji publicznej z zakresu działań Wydziału.
 19. Prowadzenie postępowań związanych z ustaleniem godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu.
 20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę lub Wicestarostę.

8. W zakresie współpracy zagranicznej:

 1. współpraca z regionami partnerskimi Powiatu Ząbkowickiego w tym: koordynacja prac związanych ze współpracą międzynarodową oraz nawiązywanie nowych kontaktów zagranicznych;
 2. wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych niezbędnych dla realizacji efektywnej współpracy zagranicznej Powiatu Ząbkowickiego;
 3. udział i tłumaczenie oficjalnych spotkań w zakresie współpracy międzynarodowej;
 4. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy zewnętrznych w zakresie współpracy zagranicznej;
 5. współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie współpracy zagranicznej.

 

Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 05-03-2013 12:09:57
Autor edycji: Karina Kowal-Bojsza
Data edycji: 29-09-2017 13:41:05