Zespół ds. inwestycji i zamówień publicznych

ZESPÓŁ ds. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DANE ADRESOWE:
ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 81 62 836

pok. 307

e-mail:
inwestycje@zabkowice-powiat.pl

PRACOWNICY:

- Jan Kargol - Inspektor ds. inwestycji

 

ZADANIA:

1. W zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
1) planowanie zamówień publicznych;
2) przygotowywanie postepowań o udzielenie zamówień publicznych;
3) ustalenie wartości szacunkowej zamówień publicznych;
4) wybór trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych;
5) przygotowywanie ogłoszeń, zaproszeń do składania ofert, aucji elektronicznych;
6) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
7) udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
8) sporządzanie dokumentacji przetargowej;
9) kontaktowanie się z wykonawcami i dostawcami w postępowaniach o zamówienia publiczne;
10) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dla wykonawców i dostwców w sprawie ogłoszenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
11) wnioskowanie o powołanie komisji przetargowej;
12) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej;
13) przygotowywanie odpowiedzi na protesty oferentów;
14) przygotowywanie projektów umów na roboty budowlane, dostawy i usługi;
15) prowadzaenie rejestrów udzielanych zamówień publicznych, odwołań i protestów;
16) współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w prowadzeniu postepowań o wartości powyżej 14.000 euro, w szczególności zadań inwestcyjno-remontowych.

2. W zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:
1) wnioskowanie o zmianę ustaleń przestrzennych planów dla terenów Powiatu;

2) przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz warunków zabudowy dla zadań powiatu i wspóldziałanie w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi powiatu (szkoły, placówki);

3. W zakresie ustawy Prawo budowlane, a w szczególności:
1) organizowanie i koordynowanie procesu budowlanego w zakresie projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych Powiatu;

2) przygotowywanie wniosków do właściwych organów w sprawie zgłoszeń i pozwoleń budowlanych dla zadań inwestycyjno-remontowych;
3) zapewnienie kierownictwa budowy i robót budowlanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane;
4) zawiadomienie właściwych organów o zmianie kierownika budowy, robót i inspektora nadzoru inwestorskiego;
5) przygotowywanie (kompletowanie) dokumentacji do zawiadomień o zakończeniu budowy obiketu budowlanego, bądź wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie do własciwych organów;
6) prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu utrzymania obiektów budowlanych, mienia.

4. W zakresie innych ustaw i przepisów wykonawczych do w/w, a w szczególności:
1) przygotowywanie inwestycji i remontów;
2) przygotowywanie inwestycji i remontów do realizacji;
3) przygotowywanie/udział w określeniu zakresu rzeczowego robót dla zadań inwestycyjno-remontowych;
4) przygotowywanie zleceń i umów na wykonanie dokumentacji projektowych, kosztorysów robót budowlanych;
5) uzgodnienie i opiniowanie projektów inwestycyjnych i remontów kapitalnych;
6) nadzór techniczny i merytoryczny nad prowadzonymi zadanaiami inwestycyjno-remontowymi;
7) rozliczenia budowlanych robót inwestycyjno-remontowych;
8) organizowanie odbiorów technicznych;
9) przekazywanie zadań inwestycyjno-remontowych do użytku;
10) opiniowanie pod względem technicznym i merytorycznym wniosków inwestycyjno-remontowych jednostek organizacyjnych powiatu;
11) współpraca w planowaniu budżetu Starostwa;
12) przygotowywanie informacji dla Zarzadu z relaziacji zadań inwestycyjno - remontowych;
13) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem budynków Starostwa.


Autor: Karina Kowal-Bojsza
Data utworzenia: 05-03-2013 12:23:36