http://www.bip.gov.pl
  BIP - Ząbkowice Śląskie Drukuj strone
Inne
Aktualności
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
STYPENDIA
PROJEKT "Cogito ergo sum" - projekt zakończony
Informacje o podmiocie
Status prawny Powiatu
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Skarbnik Powiatu
Sekretarz Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Budżet Powiatu
Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego
Majątek Powiatu
Pomoc publiczna
STAROSTWO POWIATOWE
Ogłoszenia
Wydziały i samodzielne stanowiska
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rady
Sekretariat Starosty
Wydział Finansowy
Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju
Zespół ds. inwestycji i zamówień publicznych
Inspektor ds. ochrony zdrowia
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Krzysowego i Obsługi Teleinformatycznej
Wydzial Budownictwa
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydział Komunikacji
Audytor wewnętrzny
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Zespół Obsługi Prawnej
Zamówienia publiczne i przetargi
Zamówienia do 14.000 euro na usługi, dostawy i roboty budowlane
Zamówienia od 14.000 do 30.000 euro na usługi, dostawy i roboty budowalne
Przetargi na zbycie i dzierżawę nieruchomości
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Jednostki organizacyjne powiatu
Zakłady ochrony zdrowia
Informacje nieudostępnione w BIP
Wybory samorządowe 2014
Wybory samorządowe 2010


 
Wydział Komunikacji 
Wydziały i samodzielne stanowiska
 
data publikacji:  06-07-2004 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-02-2014 | 14:13
ostatnio modyfikowal: Karina Kowal-Bojsza

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 

DANE ADRESOWE:

 

ul. Prusa nr 5

57-200 Ząbkowice Śląskie

tel.   74 816 28 17 - Kierownik Wydziału, Transport Drogowy

        74 816 28 18, 816 28 19, 81 62 854 – Rejestracja Pojazdów

        74 816 28 20 – Prawa Jazdy

fax   74 816 28 43

 

GODZINY URZĘDOWANIA:

Codziennie od godz. 730 do godziny 1530

 

 

Przyjmowanie interesantów

 

Codziennie od godziny 800 do godziny 1500

 

PRACOWNICY:

 

Kierownik Wydziału                    Renata Buczek    

Podinspektor                                  Teodozja Auchowska          

Podinspektor                                  Jarosław Dydo                     

Inspektor                                          Renata Józwiszyn                

Podinspektor                                   Witold Napora                     

Podinspektor                                   Alina Nowak             

Podinspektor                                   Eufemia Stępień               

Podinspektor                                   Teresa Tęsna  

Podinspektor                                   Irena Sawczak  

Inspektor                                          Honorata Tyrka - Tęsna

Podinspektor                                   Elżbieta Ogórek
Pomoc Administracyjna                 Agnieszka Ziętek
 

                           

 

 

ZADANIA WYDZIAŁU:

Do zadań Wydziału Komunikacji należy:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych;

2) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych;
3) prowadzenie spraw związanych z wyrejestrowywaniem pojazdów;
4) prowadzenie spraw związanych z czasowym wycofywaniem pojazdów z ruchu;

5) przyjmowanie zgłoszeń zbycia pojazdu;
6) wpisywanie w dowodach rejestracyjnych i pozwoleniach czasowych odpowiednich adnotacji;

7)dokonywanie wpisów w kartach pojazdów oraz zmian danych w dowodach rejestracyjnych;
8) przyjmowanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych);
9) zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;
10) wydawanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdom;

11) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne;
12) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz dokonywanie wpisów i wykreśleń z rejestru;
13) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów;
14) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
15) wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem oraz wtórników tych dokumentów;

16) dokonywanie wymiany praw jazdy;
17) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
18) generowanie profilu kandydata na kierowcę;
19) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
20) kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwailifikacji w formie egzaminu państwowego;

21) kierowanie kierowców na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenai istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
22) kierowanie kierowaców na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
23) przyjmowanie zatrzymnaych praw jazdy;
24) przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy;
25) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem;
26) zwrot zatrzymanego prawa jazdy;
27) wydawanie decyzji o cofnięciu i przy
wróceniu uprawnień do kierowania pojazdem;
28) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz dokonywanie wpisów i skreśleń z rejestru przedsiębiorców;
29) prowadzenie ewidencji innych podmiotów prowadzących szkolenie osoby ubiegajacej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym oraz dokonywanie wpisów i skreśleń w ewidencji;
30) prowadzenie ewidencji instruktorów;

31) wydawanie i przedłużanie okresu ważności legitymacji instruktora;
32) prowadzenie ewidencji wykładowaców;
33) sprawowanie nadzoru z zakresu zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi;
34) wnioskowanie do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o wyznaczenie terminu egzaminukandydatowi na instruktora;
35) wydawanie poświadczenia do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań;
36) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmujacym sie opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek;
37) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego;

38) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjlanych w krajowym transporcie drogowym;
39) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń na przewóz drogowy na potrzeby własne;
40) przperowadzenie analizy sytuajci rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogoywm;
41) przperowadzenie kontroli w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia w zakresie krajowego transportu drogowego;
42) ealziacja zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego;

43) wydawanie zezwoleń na przperowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozu osób kolejka turystyczną i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystnia z drogi w sposób szczególny;
44) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
45) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Ząbkowickiego;
46) prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem podmiotów do usuwania poajzdów z dróg Powiatu Ząbkowickiego i prowadzeniem parkingu strzeżonego;
47) prowadzenie obsługi administracyjnej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką;

48) realizowanie obowiązku sprawozdawczosci z zakresu prowadzonych spraw w Wydziale;
48) umieszczanie w BIP informacji z zakresu działania Wydziału. 

 

 

 

 

 

 

 
 


BIP - Ząbkowice Śląskie Interaktywna Polska