Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel.: (+48) 74 816 28 00
email: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ePUAP: /zabkowice/SkrytkaESP

NIP: 887-15-58-241

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Bartosz Roman - Kierownik Wydziału - Inspektor ds. ochrony zdrowia
tel. 74 816 28 77
b.roman@zabkowice-powiat.pl
ul. Sienkiewicza 11, parter, pokój 105

W zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:
Henryk Jabłoński - Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
tel. 74 816 28 81

Radosław Sroczyk
- inspektor

tel. 74 816 28 879
wzk@zabkowice-powiat.pl
ul. Sienkiewicza 11, parter, pokój 106

W zakresie inwestycji i zamówień publicznych:
Jan Kargol - inspektor
inwestycje@zabkowice-powiat.pl
j.kargol@zabkowice-powiat.pl
tel 74 816 28 36
ul. Sienkiewicza 11, II piętro, pokój 307

Iwona Orzeszek
- inspektor
i.orzeszek@zabkowice-powiat.pl
tel. 74 816 28 76


Joanna Miśków
- inspektor
j.miskow@zabkowice-powiat.pl
tel. 74 816 28 46
ul. Sienkiewicza 11, parter, pokój 106

W zakresie obsługi informatycznej:
Andrzej Kuźlak
Marek Pałasz
tel. 74 816 28 80
serwerownia tel. 74 816 28 39
informatyk@zabkowice-powiat.pl
ul. Sienkiewicza 11, parter, pokój 103Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych należy:

1. Zapewnienie obywatelom podstawowych warunków ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami  i realnymi niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych,
    powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka, a także wynikającymi z działań terrorystycznych  i zbrojnych.

2. Zarządzanie i reagowanie kryzysowe – zadania:

1)  kierowanie Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz działaniami związanymi    z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na      
      terenie Powiatu;

2)  zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania kryzysowego;

3)  organizowanie i zapewnianie stałej łączności telefonicznej i radiowej dla potrzeb Starosty, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zespołu Zarządzania  
     Kryzysowego   w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń;

4)  współpraca z Państwową Strażą Pożarną oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz  bezpośredniej ochrony przed powodzią;

5)  prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Powiatu;

6)  monitorowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz innych podmiotów          
    biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie Powiatu;

7)  współpracowanie z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz instytucjami realizującymi ochronę ludności;

8)   współdziałanie i wzajemne przekazywanie informacji w zakresie zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwania pomiędzy ościennymi powiatami;

9)   gromadzenie danych i aktualizowanie programu użytkowego WZK DUW pod nazwą „Baza Sił i Środków Województwa Dolnośląskiego”;

10)  opracowywanie, aktualizowanie i wykonywanie przedsięwzięć wynikających z następujących dokumentów planistycznych:

     a)   Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego,

    b)   Plan Ochrony oraz Ewakuacji Dóbr Kultury na Wypadek Zagrożenia Państwa i Wojny,

    c)    Plan Ochrony Zabytków Powiatu Ząbkowickiego na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych,

11)   obsługa planistyczna, kancelaryjno-biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

12)   obsługa planistyczna, kancelaryjno-biurowa Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków i Dóbr Kultury;

13)   obsługa kancelaryjno-biurowa, planistyczna i sprawozdawcza Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku przy Staroście Ząbkowickim;

14)   szacowanie strat powstałych w wyniku sytuacji kryzysowej oraz planowanie procesu odbudowy. 

3. Obronność – obrona powszechna:

1. Opracowywanie, aktualizowanie i wykonywanie przedsięwzięć wynikających z następujących dokumentów planistycznych:

a)  Plan Przygotowania Publicznej i Niepublicznej Służby Zdrowia Powiatu Ząbkowickiego Na Potrzeby Obronne Państwa.

b)  Plan Operacyjny Funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Warunkach Zewnętrznego Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa i w Czasie Wojny.

c)  Regulamin Organizacyjny Starostwa na czas „W”;

d)  Stały Dyżur ;

e) Dokumentacja Stanowiska Kierowania;

f)   Dokumentacja Akcji Kurierskiej;

g)   Dokumentacja „Bazy danych HNS”;

2. Zapewnienie warunków organizacyjnych funkcjonowania całodobowych dyżurów na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń;

3. Dokonywanie raz w roku kontroli  w  urzędach miast i gmin z wykonania i aktualizacji  dokumentów planistycznych obowiązujących na szczeblu gminy;

4.  Realizowanie treningów akcji kurierskiej w powiecie (co najmniej 2 razy w roku) z gminami  i administracją wojskową;

5. Prowadzenie szkoleń obronnych;

6. Kontrolowanie realizacji zadań obronnych przez urzędy administracji samorządowej, placówki służby zdrowia oraz instytucje, służby, straże i podmioty gospodarcze realizujące 
    zadania obronne na rzecz sił zbrojnych;

7. Prowadzenie kontroli wewnętrznych, (zespołowe, problemowe i sprawdzające) na wszystkich szczeblach organizacyjnych powiatu;

8. Współpracowanie z administracją wojskową.

4. Obrona cywilna:

1. Realizowanie zadań z zakresu obrony cywilnej w tym:

a)  zorganizowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, zmieniona kolejność

b)  z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

c)  organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia, który wystąpił na obszarze co najmniej dwóch gmin, zmieniona kolejność

d)  ochrona oraz ewakuacja dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem w wyniku działań wojennych;

e)  integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tych sanitarno- epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji
     skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

2. Wyznaczanie Zakładów Opieki Zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz
     nadzorowania przygotowania tych zakładów do niesienia pomocy;

3. Współpracowanie z terenowymi organami administracji  wojskowej i publicznej;

4. Prowadzenie gospodarki materiałowo – technicznej, konserwacji  i zabezpieczenia sprzętu przeznaczonego do działań ratowniczych w gminnych magazynach;

5. Wykonywanie dokumentacji planistycznych (opracowanie i prowadzenie ciągłej aktualizacji następujących dokumentów):

a)   Powiatowego Planu Obrony Cywilnej,

b)   Dokumentacji systemu wykrywania i alarmowania,

c)    Zestawienia sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w gminach na terenie powiatu ząbkowickiego.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów lub zleconych przez przełożonych

5.    
W zakresie Obsługi Teleinformatycznej należy w szczególności:

1. Zapewnienie bezpieczeństwo teleinformatycznego w Starostwie – ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych poprzez:

a)  nadzorowanie i kontrolowanie konfiguracji systemu, przemieszczania sprzętu oraz prowadzenia jego ewidencji;

b)  szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pracowników Starostwa;

c)  zapewnienie ochrony elektromagnetycznej, kryptograficznej oraz bezpieczeństwa transmisji danych;

d)  prowadzenie analizy ryzyka w bezpieczeństwie teleinformatycznym równoznacznym z ochroną informacji w systemach i sieciach TI;

e)  sprawdzanie poprawności działania systemu oraz jego zabezpieczeń,

f)   opracowywanie projektów szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznej,  propozycji ich uaktualnienia oraz wdrażania procedury ochrony
     antywirusowej.

2. Ochrona danych osobowych:

a)  nadzorowanie nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrolą przebywających w nich osób;

b)  zapewnienie awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania;

c)  przygotowanie zbiorów danych i wymaganych dokumentów niezbędnych przy zgłaszaniu wniosków o rejestrację zbioru do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

d)  prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych   w systemach informatycznych oraz ewidencji miejsc przetwarzania danych
     osobowych w systemach informatycznych;

e)  prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych starostwa (przetwarzanych metodą tradycyjną lub w systemach informatycznych);

f)   opracowywanie i aktualizowanie instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym;

g)  zarządzanie hasłami użytkowników służącym do przetwarzania danych osobowych;

h)  podejmowanie natychmiastowych działań zabezpieczających stan systemu informatycznego w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu zabezpieczeń systemu informatycznego
    lub informacji o zmianach w sposobie działania programu lub urządzeń wskazujących na naruszenie bezpieczeństwa danych.

3.  Obsługa informatyczna Starostwa:

a)  administrowanie i zarządzanie systemem informatycznym, w szczególności serwerami bazodanowymi i siecią komputerową, oraz zapewnienie sprawnego działania tych urządzeń;

b)  utrzymanie i rozwój lokalnej sieci komputerowej (LAN) obejmujące okablowanie strukturalne budynków urzędu oraz urządzenia aktywne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie
    sieci, utrzymanie i rozwój łączy transmisji danych (WAN);

c)  archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej;

d)  wykonywanie kopii bezpieczeństwa „backup” baz danych serwerów;

e)  nadzorowanie legalności stosowanego oprogramowania - kontrola licencji i legalności oprogramowania;

f)   udzielanie pracownikom pomocy związanej z pracą ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym;

g)  identyfikowanie potrzeb pracowników w zakresie potrzeb wyposażenia stanowisk pracowniczych oraz opiniowanie zakupów sprzętu i oprogramowania;

h)  zarządzanie od strony technicznej BIP Starostwa ;

i)   wdrożenie i utrzymanie Infrastruktury Klucza Publicznego, zarządzanie oprogramowaniem podpisów elektronicznych kwalifikowanych i niekwalifikowanych;

j)  planowanie i zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania;

k)  określanie właściwych warunków eksploatacji i racjonalnego wykorzystania sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w Starostwie, jak i określanie zasad pracy przy
     użyciu sprzętu komputerowego;

l)  współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa, jednostkami organizacyjnymi, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi w sprawach z zakresu swojej właściwości
     oraz w zakresie wspólnych projektów informatycznych i wymiany danych;

m) opracowywanie i wdrażanie kompleksowego programu informatyzacji i komputeryzacji Starostwa;

n)  prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania;
o)  szkolenia informatyczne pracowników w obsłudze nowych programów, oraz szkolenie pracowników w zakresie eksploatacji sprzętu komputerowego na poszczególnych   
    stanowiskach  roboczych.

6. W zakresie inwestycji i zamówień publicznych

1.  w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

a)   planowanie zamówień publicznych;

b)   przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

c)   ustalenie wartości szacunkowej zamówień publicznych;

d)   wybór trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych;

e)   przygotowywanie ogłoszeń, zaproszeń do składania ofert, aukcji elektronicznych;

f)   opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

g)   udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

h)   sporządzanie dokumentacji przetargowej;

i)    kontaktowanie się z wykonawcami i dostawcami w postępowaniach o zamówienia publiczne;

j)   udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dla wykonawców i dostawców w sprawie ogłoszenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

k)   wnioskowanie o powołanie komisji przetargowej;

l)    uczestnictwo w pracach komisji przetargowych;

m)   przygotowywanie odpowiedzi na protesty oferentów;

n)   przygotowywanie projektów umów na roboty budowlane, dostawy i usługi;

o)  prowadzenie rejestrów udzielanych zamówień publicznych, odwołań i protestów;

p)  współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu w prowadzeniu postępowań  o  wartości powyżej 30.000 EURO, w szczególności zadań inwestycyjno-remontowych.

2.  w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

a)  wnioskowanie o zmianę ustaleń przestrzennych planów dla terenów Powiatu;

b)  przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz warunków zabudowy dla zadań powiatu i współdziałanie w tym zakresie z
     jednostkami organizacyjnymi powiatu (szkoły, placówki).

3.  w zakresie ustawy Prawo budowlane, a w szczególności :

a)  organizowanie i koordynowanie procesu budowlanego w zakresie projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych  Powiatu;

b)  przygotowywanie wniosków do właściwych organów w sprawie zgłoszeń i pozwoleń budowlanych dla zadań inwestycyjno-remontowych;

c)  zapewnienie kierownictwa budowy i  robót budowlanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane;

d)  zawiadamianie właściwych organów o zmianie kierownika budowy, robót i inspektora nadzoru inwestorskiego;

e)  przygotowywanie (kompletowanie) dokumentacji do zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, bądź wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie do właściwych
    organów;

f)   prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu utrzymania obiektów budowlanych, mienia.

4.  w zakresie innych ustaw i przepisów wykonawczych do w/w, a w szczególności:

a)   przygotowywanie inwestycji i remontów;

b)   przygotowywanie inwestycji i remontów do realizacji;

c)   przygotowywanie /udział w określeniu zakresu rzeczowego robót dla zadań inwestycyjno-remontowych;

d)   przygotowywanie zleceń i umów na wykonanie dokumentacji projektowych, kosztorysów  robót budowlanych;

e)   uzgadnianie i opiniowanie projektów inwestycyjnych i remontów kapitalnych;

f)    nadzór techniczny i merytoryczny nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjno-remontowymi;

g)   rozliczenia budowlanych robót inwestycyjno-remontowych;

h)  organizowanie odbiorów technicznych;

i)   przekazywanie zadań inwestycyjno-remontowych do użytku;

j)   opiniowanie pod względem technicznym i merytorycznym wniosków inwestycyjno-  remontowych jednostek organizacyjnych powiatu;

k)  współpraca w planowaniu budżetu Starostwa;

l )  przygotowywanie informacji dla Zarządu z realizacji zadań inwestycyjno-remontowych;

m)  prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem budynków Starostwa.

7.   W zakresie ochrony zdrowia -Inspektor ds. ochrony zdrowia

1)  realizacja uchwał Rady  oraz  Zarządu, a także dyspozycji Zarządu i Starosty,

2)  sporządzanie planów finansowych do projektu budżetu Powiatu w części dotyczącej  zadań z zakresu ochrony zdrowia we współpracy  ze Skarbnikiem w tym zakresie,

3)  współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu,

4)  współpraca z komisjami w zakresie realizowanych zadań, szczególnie z Komisją Infrastruktury Społecznej,

5)  merytoryczny nadzór nad treścią danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej  w swoim zakresie działania,

6)  przygotowywanie z zespołem Radców Prawnych projektów uchwał o tworzeniu Rady Społecznej i SPZOZ Pomoc Doraźna,

7)  prowadzenie Spraw związanych z posiedzeniami i funkcjonowaniem Rady Społecznej przy SPZOZ Pomoc Doraźna,

8)  realizacja zadań związanych z uprawnieniami i obowiązkami organu założycielskiego, właściciela i organizatora w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej,

9)  monitorowanie sytuacji powiatowych jednostek ochrony zdrowia na terenie Powiatu obejmujących kontrolę i ocenę działalności,

10)  określanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu i podejmowanie niezbędnych działań dla poprawy ich stanu zdrowotnego,

11)   opracowywanie i opiniowanie planu zdrowotnego w oparciu o Narodowy Program Ochrony Zdrowia,

12)   współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

13)   współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,

14)   współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,

15)   realizacja zadań dotyczących promocji zdrowia, inspirowanie i wspomaganie działań profilaktycznych promujących zdrowie w placówkach podległych Powiatowi,

16)   organizowanie konferencji i szkoleń dla podległych placówek opieki zdrowotnej,

17)   wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę.

18)   umieszczanie w BIP. informacji publicznej z zakresu działań Wydziału.

19)   prowadzenie postępowań związanych z ustaleniem godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu.

20)   wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę lub Wicestarostę.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij